เมืองหนังสือ

BOOKTOWN(THAILAND)

โครงการของกลุ่มดวงกมลเพื่ออนุรักษ์หนังสือภารกิจประกอบด้วย

1)ศูนย์ข้อมูลหนังสือไทย

2)เป็นที่เก็บรักษาหนังสือไทยทุกประเภท

3)ศูนย์เชิดชูและยกย่อยผู้มีพระคุณในวงการหนังสือไทย

4)เป็นที่เก็บรักษาหนังสือภาษาอังกฤษด้านวรรณกรรมและเอเชียศึกษา

5)เป็นศูนย์ข้อมูลและส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยภาคกลาง

6)ศูนย์ให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นและสตรีที่ต้องการความช่วยเหลือ

7)ศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติ

8)เป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและสินค้าชุมชน

9)ค่ายพักชั่วคราวสำหรับเยาวชนและผู้สูงอายุ