***รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูลจำนวนมาก***

ศูนย์รวมหนังสืองานศพ

หนังสือแจกในงานศพ ซึ่งเก็บไว้ที่เมืองหนังสือ จังหวัดนครสวรรค์ด้วยการสนับสนุนจากบรรดา ครอบครัว ญาติมิตร และผู้รู้จัก ผู้เสียชีวิต

จัดแยก เป็น นามสกุล ชื่อ รหัสในการเก็บ เนื้อหา ผู้เขียน วันที่เสียชีวิต และจำนวนหน้าของหนังสือ

นามสกุล-ชื่อ รหัส เนื้อเรื่อง ผู้เขียน วันที่เสียชีวิต จำนวนหน้า
1229 ผู้เสียสละเขาค้อ 2486 อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ กระทรวงกลาโหม 20/2/2027 152
ม.ป.ช.,ท.ว.ม.
กกกำแหง บุนเซีย 2394 ตำรายาพิเศษ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 21/12/2007 118
กกกำแหง--นายตรี 1653 ไม้ที่มีประโยชน์ของประเทศไทย เทียม คมกฤส 8สค2516 460
กนิษฐชาต-ประชา 1872 ธรรมะ สำลี กนิษฐชาต 27สค25 101
กนิษฐสุต--หลวงนรกิจบริหาร 1389 ส่วนตัว ครอบครัว 1เมย20 102
กมลยะบุตร-สง่า 1687 บันทึกความเห็นของหลวงอรรถกมลยบุตยานุวัตร ครอบครัว 9กค11 43
กมลาสน์-วงษ์ 1829 บทละครดึกดำบรรพ์ นริศ 1สค2473 126
กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา 2496 คำกลอนสรรเสริญพระบารมี ร.5 รวบรวม 12/2/1967 110
กรมหมื่นนราธิป พงศ์ประพันธ์ 2459 บันทึกผู้ตาย ผู้ตาย 5/9/2019 123
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 1048 การเมือง ครอบครัว 8กย17 175
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 1562 โรงเรียนจีนในประเทศไทย หม่อมประยูร โสณกุล ณ อยุธยา 8กย17 164
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 1576 อัตตชีวประวัติ ครอบครัว 8กย17 175
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 1582 ประวัติพุทธศาสนาในสยาม มหามกุฏราชวิทยาลัย 8กย17 65
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 1603 การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 8กย17 50
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ 2281 เทศนาประจำสัตตมวาร พระสงฆ์ 2480 148
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 2349 พระโอวาท กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 2502 175
กรรณสูต-ริ้ว 1988 ตำราอาหารคาวหวานและของว่าง ครอบครัว 23สค21 143
กระแสสินธุ วงศ์ 2323 24 ปีในวงการทูต ผู้ตาย 13/2/2022 120
กรัยวิเชียร--ประทิน 1851 พระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระญาณสังวร 14-ต.ค.-46 146
กรินชัย สิริ 2351 85 ปีคุณแม่ สิริ กรินวิชัย ยุวพุทธิกสมาคม ขณะมีชีวิต 170
กรินชัย สิริ 2166 ส่วนตัว ลูกศิษย์ 0 255
กรุณานนท์-สันทัด 1485 กฎหมายศุลกากร ครอบครัว 11พค39 151
กรโกวิท วร 2139 ปัญหาพระยามิลินท์ หอสมุดแห่งชาติ 11/11/2008 288
กฤดากร ณ อญุธยา-วิยะฎา 1151 หลักของใจ ครอบครัว 19กย40 219
กฤษณามระ อาภรณ์ 2398 บทความธุรกิจ-ธนาคาร รวบรวม 4/3/2016 283
กฤษณามระ-พระยาไชยยศสมบัติ 1160 พระธรรมเทศนา ครอบครัว 8เมย21 67
กฤษณามระ-อาภรณ์ 1493 การให้กู้ยืม ซื้อลดเงินตราต่างประเทศ ะพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ 28ตค15 194
กฤษณามระ-อาภรณ์ 2078 พิธีโบราณต่างๆ แสงโสม กฤษณามระ 29ตค15 48
กฤษณามระ-เสริม 1746 กฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี เติมศักดิ์ กฤษณามระ 2521 277
กฤษณายุธ-เนียม 1722 นิสัยของหัวหน้า ครอบครัว 11พค2499 20
กฤษดาธานนท์ ปักอุย 2239 การชลอความชรา เฉก ธนะสิริ 28/9/1936 140
กลินณศักดิ์-จัตวา สักก์ 1030 ธรรมะ ครอบครัว 8สค37 196
กลิ่นแก้ว ถนอม 2143 นานาอาหารอร่อย บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ 1/10/1938 148
กลิ่นแก้ว ถนอม 2128 ตำราอาหารอร่อย เจ้าภาพ 1/10/1938 147
กลิ่นแก้ว-ถนอม 1458 ธรรมนูญชีวิต ครอบครัว 1ตค38 86
กลีบบัว-พริ้ง-เกียว 1103 สุภาษิตสอนหญิง นายผล กลีบบัว 23เมย11 120
กลีบบัว--พริ้ง-เกียว 1276 สุภาษิตสอนหญิง สุนทรภู่ 23เมย.11 120
กอแก้ว-ถวิล 1893 อาหารเช้าคนดัง ครอบครัว 31สค31 159
กะราลัย-โสภณ 1301 ธรรมะ ครอบครัว 17กพ35 125
กันตะบุตร ขจี 2403 เกี่ยวกับผู้ตาย ญาติ 1/4/1935 120
กันตะบุตร บัณฑิต 2340 เกี่ยวกับผู้ตาย ญาติมิตร 2/12/1943 240
กันตะบุตร-บุญรอด 1464 การประชุมระหว่างประเทศ ครอบครัว 28มิย19 100
กันตะบุตร--บุญรอด 1363 กิจการประกันชีวิตในสมัยสภาวะเงินเฟ้อ บัณฑิต กันตะบุตร 28มิย18 99
กัมปนาทแสนยากร-จิรวรรณ 1239 ผลงานในตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครอง ครอบครัว 26กพ32 78
กัมปนาทแสนยากร--ประชุม 1418 วิทยาศาสตร์การหายใจ ตริ จินตยานนท์ 24พย.24 66
กัลป์ยาณมิตร-ผิว 1041 สังคม,การเมือง เปรมินทร์ กัลป์ยาณมิตร 21กพ22 108
กาจสงคราม-ฟองสมุทร 1755 โรคตาต้อหินและต้อกระจก ครอบครัว 20ตค13 ไม่แจ้ง
กาญจนจารี เสงี่ยม 2215 คู่มือพุทธศาสนิกชน ครอบครัว 1/8/1935 54
กาญจนจารี--ซิว 1324 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ดร.ดักลาส 13กพ13 94
กาญจนดุล พันธุ์ทิพย์ 2389 พลังชีวิต เขียวใบยา 24/10/1935 110
กาญจนพบู---ทรงวุฒิ 1373 ชี่อสมุนไพรและสรรพคุณ กรมป่าไม้ 1พย17 72
กาญจนวณิชย์-นงลักษณ์ 2063 โคลงโลกนิติ ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ 6กค28 88
กาญจนวิดรจน์-ประยุงค์ 1877 โรคหลอดเลือดสมอง ครอบครัว 19กย40 79
กาญจนวิโรจน์-เย็น 1897 ประเพณีไทยเกี่ยวกับเทศกาล ประยงค์ กาญจนวิโรจน์ 27พย02 62
กาญจนากร-สม 2053 ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม ครอบครัว 18กย31 72
กาญจนาคม-สดสุข 1751 ผลงานของ สดสุข กาญจนาคม กรมชลประทาน 23พค15 14
การุณยวนิช-สะคราญ 1794 ส่วนตัว ประสิทธิ์ การุณยวนิช 13พค35 ไม่แจ้ง
กาลบุตร เดชา 2231 ปาฐกถาธรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์ 20/3/1946 192
กำภู ชูชาติ 2135 พุทธเจ้าสั่งสอนอะไร 13/4/2012 250
กำภู ชูชาติ 2335 ส่วนตัว ศิษย์-ญาติ ขณะมีชีวิต 288
กำภู-ชูชาติ 1695 งานส่งเสริมกำลังช่าง ไม่แจ้ง 13เมย12 ไม่แจ้ง
กิตติพีรชล-นิตรา 1884 โหราศาสตร์-การระวังรักษาสุขภาพ ทรงสิทธิ กิตติพีรชล 10มิย44 116
กิตติเวช-สนอง 1529 ยาอายุวัฒนะ 7 ขนาน ครอบครัว 26กค16 76
กิติบุตร-จรัญ 1827 บทความเรื่อง รู้เห็นคิดเป็น พระวินัยโกศล 5สค08 74
กิติยากร ---อมรสมานลักษณ์ 2465 กลอนไดอรีซึมทราบและกลอนนารีรมย์ ร.5 14/8/2011 250
กิติยากร--กัลยาณกิติ์ 2424 เกี่ยวกับผู้ตาย รวบรวม 15/5/1930 161
กิติยากร--วิจิตรโฉม 1280 สยาม กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 13สค.34 140
กิติยากร--หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ 2493 แนวรบด้านตะวันอกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ตาย 28/1/2010 241
กิ่งแก้ว-ปุย 1632 ธรรมะ ครอบครัว 2513 63
กีรติกร-เกรียง 2030 ส่วนตัว ครอบครัว 17สค33 249
กีรติบุตร-ประจวบ 1685 ส่วนตัว เยื้อน ประภาวัต 20มิย10 ไม่แจ้ง
กีรติบุตร--ประจวบ 1292 ส่วนตัว ครอบครัว 20มิย10 75
กีร์ติบุตร-ประจวบ 1700 วิทยานิพนธ เรื่องตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล 20มิย10 ไม่แจ้ง
กุญชร ณ อยุธยา-วิเชียร 1686 งานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ พิมะลา กุญชร ณ อยุธยา 12พค13 139
กุณฑลบุตร-อุภาศรี 1049 ส่วนตัว จิตราภา กุณฑลบุตร ไม่แจ้ง 282
กุลชล-มนูญ 1654 พระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมป่าไม้ 6มีค01 19
กุลตัณฑ์-วิเชียร 2088 ไพ่ไทย ชมรมญาติมิตร 14กย26 105
กุลตัณฑ์--วิเชียร 2464 ความรู้ทั่วไปในการดนตรีไทย ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 14/9/2026 136
กุลพงษ์-วงศ์ 1756 สมุดคู่มือก่อสร้างชลประทานราษฎร์ กระทรวงเกษตราธิการ 28ตค2491 32
กุลละวณิชย์ เจียม 2336 สาธุปฏิบัติ จิระปุญโญภิกุขุ ขณะมีชีวิต 174
กุลละวณิชย์-สมจิตต์ 2012 วิจารณ์ เรื่องนิทานปันหยีหรืออิเหนา สนองนาฏ จารุดิลก 20มีค22 71
กุลละวณิชย์-สมจิตต์ 2033 จดหมายเหตุการเดินทางต่างประเทศ พิชัย กุลละวณิชย์ 20มีค22 97
กุลละวณิชย์-สมจิตต์ 2047 หมายเหตุการปรุงอาหาร ไม่แจ้ง 20มีค22 148
กุลละวณิชย์-สมจิตต์ 2055 ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ พิชัย กุลละวณิชย์ 20มีค22 211
กุลละวณิชย์-สมจิตต์ 2062 มงคลวันครองเรือน กองทุนสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 20มีค22 40
กุลละวณิชย์--สมจิตต์ 1854 ประวัติส่วนตัว-ธรรม ครอบครัว 20 มี.ค 22 214
กุลละวาณิชย์ พิบูลย์ 2219 ความรู้และธรรมะ รวบรวม 20/4/1937 200
กูรทองดี-ริ้ว 1221 วิธีชนะอารมณ์ พร รัตนสุวรรณ 11ตค22 46
ก้อนนาค-นางแป้น , นางยิ้ม 1232 เรือนชั้นใน สัญญา ธรรมศักดิ์ 20มีค2499 159
ขมะสุนทร-บัลลังก์ 1439 ส่วนตัว , สุขภาพ ครอบครัว 26ตค30 348
ขันติสิทธิ์ ชวน 2395 ตุลาการ ตามอุดมคติ พุทธทาส 11/5/2000 68
ขัมพานนท์--นนท์ 2446 ตระกูล ณ พัทลุง ญาติ ๆ 9/1/1946 127
ขำวิไล หมุน 2289(หมด) นิราศพระอภัยมณี สุนทรภู่ 2483 69
ขุทรานนท์-พลับ 1836 เรื่องสั้น ครอบครัว 17เม16 276
คงคากุล-ปุก 1449 หลักพระพุทธศาสนา ครอบครัว 20ธค98 230
คงคากุล-เชื้อ 1196 กฎหมายที่ควรรู้ ประพันธ์วิช คงคากุล 20มีค26 34
คงคาชนะ--เทียม 2509 เกร็ดความรู้ รวบรวม 4/8/1936 68
คงจำเนียร--ทอร์ศรี 2445 พระธรรมเทศนา รวบรวม 21/5/1942 195
คงดิศ ณรงค์ 2261 ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน รวบรวม 11/4/2011 46
คงทอง-บรรเจิด 1883 พุทธโอวาท ครอบครัว 5มีค44 24
คงฤทธิศึกษากร ประเทือง 2275 การทำอาหาร แสงแดด 19/1/1946 176
คชเสนี-มณฑล 1709 ปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน ครอบครัว 13มค20 307
คติวัฒน์-ช่วย 1602 น้ำตาของสัตย์ อิทธิพล ธนสัมพันธ์ 8มีค16 54
คร้ามจันทร์ มาลัย 2170 ตำราอาหารว่าง รวบรวม 13/5/2013 74
คำทอน-นายแพทย์พีร์ 1040 เกี่ยวกับแพทย์และธรรมะ ครอบครัว 11กย28 227
คุณวิศาล--ยิ่งยง 1286 ประเพณีและพิธีสำคัญของไทย คณะราชครู 22พ.ค09 388
คุณสมปนโน-โชติ 1735 นานาสารคดี ตายแล้วเกิด 2518 93
คุณะเกษม-ระเบียบ 1543 การแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา ครอบครัว 30ตค37 203
คุปตารักษ์--ถวิล 1180 โภชนาการ,สุขภาพ นางเจริญ ถวิลเศษฐพณิชยการ 12พค24 39
คุรุพันธุ์-สวัสดิ์ 1999 ธรรมะ สุพินท์ สวัสดิ์ฤทธิรณ 30ธค20 153
คุโรวาท-โยธิน 1830 การช่วยชีวิตในภาวะหัวใจหยุดหรือหยุดหายใจ พะวงผกา คุโรวาท 5เมย42 201
คุ้มพวงเพชร--อภิญญา 1282 ส่วนตัว ครอบครัว 16เมย.16 32
คุ้มไพโรจน์ ไพโรจน์ 2233 สังเวชนียสถาน ไพโรจน์ คุ้มไพโรจน์ 2/4/1931 219
คูสุวรรณ--วรชาติ 1342 หลวงพ่อทอง วัดโบสถ์ ทวี วรคุณ 10 กพ11 95
ง้าวสุวรรณ-กฤษฎา 2003 กรมการสารวัตรทหารบก ครอบครัว 18กค43 114
จงสงวน--ฉะอ้อน 1029 คนไททิ้งแผ่นดิน ครอบครัว 11/7/2018 658
จงสถิตย์วัฒนา สุขจิตต์ 2265 แม่แก้ว รวบรวม 4/7/1932 234
จงสืบพันธุ์-บุญช่วย 1101 เรื่องของเมือง เชียงราย เชียงรุ้ง นงลักษณ์ หุ่นดี 19กย17 53
จงเจริญ-ปราโมทย์ 1533 การสนทนาธรรม สุภัทรา จงเจริญ 5ตค19 ไม่แจ้ง
จตุพรพิเศษ--เฮียง 1333 การบูชาพระสวดมนต์ ครอบครัว 10มิย11 76
จนฺทสโร-อ่อน 2067 ประวัติวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร พระครูศรีกาญจนาภิราม 7เมย31 119
จรณะจิตต์ อดิศร 2341 เกี่ยวกับผู้ตาย ญาติมิตร 27/4/1943 250
จรณะจิตต์-นิจพร 1979 บันทึกการเดินทาง(พร้อมCD) เสถียร จรณะจิตต์ 2546 180
จรัญสนิทวงศ์-เยี่ยม 1437 การทำอาหาร ครอบครัว 2484 143
จรัลชวนเทพ--ชุมจิตต์ 1955 มหาบรรพตไกลาส อนาคาลิกะ 14/10/1998 111
จักกระพาก เปา 2156 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เปา จักกระพา 19/2/1930 155
จักกะพาก เปา 2115 เปลี่ยนการปกครอง 24มิถุนายน2475 ผู้ตาย 19/2/1930 155
จักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ 1135 ตำรากงเต๊กและตำรากฐิน กรมศิลปากร 30กค05 58
จัตตารีส์-ธีรบุล 1300 ส่วนตัว ครอบครัว ไม่แจ้ง 115
จันทนจุลกะ--เงิน 1403 นานาสาระ รวบรวม 20สค21 66
จันทนชาต บุญศรี 2175 ครั้งหนึ่งในชีวิต ท.เลียงพิบูลย์ 24/12/2022 155
จันทพิมล--เนื่อง 2425 ทางพ้นทุกข์ ผู้ตาย 31/8/1935 292
จันทรวิทุร--นิคม 1425 ราชบัณฑิตสถาน นิคม จันทรวิทุร 31ตค44 134
จันทรสถิตย์--อินทรี 1396 ส่วนตัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1มค32 370
จันทรสาขา-สง่า 2009 ส่วนตัว ล้วนลักษณ์ จันทรสาขา 2เมย42 310
จันทรางศุ-อรุณ 1032 บทละครเรื่องพระศรีเมือง กรมศิลปากร 10พย10 212
จันทรินทุ-สนั่น 1508 พุทธประวัติ ยุทธศิลป์-เกสรศุกร์ 30มีค10 ไม่แจ้ง
จันทรุจิรากร-วัลลภ 2086 กฎหมายกับชีวิตประจำวัน ครอบครัว 18ตค21 96
จันทรุเบกษา-ผดุง 2008 ลบไม่ศูนย์ ปรีดา จันทรุเบกษา 9พย27 153
จันทรุเบกษา--อนงค์ 2435 เกี่ยวกับผู้ตาย รวบรวม 16/9/1940 138
จันทร์เรือง-กลิ่น 1005 ชุมนุมเรื่องจันทบุรี กรมศิลปกร 21สค2514 372
จันทวิมล-ประเมิน 2102 ส่วนตัว พร้อม จันทรวิมล 18เมย41 192
จันทวิมล-ปราโมทย์ 2064 AN OUTLINE OF BUDDHISM อาภรณ์ กฤษณามระ 21พค16 65
จันทวิมล-ปราโมทย์ 2068 A CRITERION OF TRUE RELIGION อาภรณ์ กฤษณามระ 21พค16 52
จันทวิมล-ปราโมทย์ 2084 อุตตรกุรุ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 21พค16 36
จันทวิมล-ปราโมทย์ 2089 บทละครเรื่องเงาะป่า คุรุสภา 21พค16 99
จันทวิมล-วรรณ 1222 ประชาชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบครัว 21สค18 84
จันทวิมล-อภัย 1004 ขุนพลการศึกษาฯ ครอบครัว 16เมย36 360
จันทิม-ลำภู 1118 การทำอาหาร ครอบครัว 21กค14 116
จันทิมาคม-ผิว 1218 ตำราแบบทำเนียบในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา กรมศิลปากร 5พย08 79
จันเทรมะ-ซ่วน 2065 ระเบียบสำนักพระราชวังที่เกี่ยวกับข้าราชการและประชาชน ธีระ จันเทรมะ 20เมย12 223
จันโททัย จุลินทร์ 2178 สมุนไพร รวบรวม 17/4/1932 86
จาตนิลพันธุ์-ประกาญจน์ 1555 บทความเรื่องกล้วยไม้ ลมูล จาตนิลพันธุ์ 12มีค17 86
จาตรุจินดา-ระวี 1568 ผู้ที่ปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรม ครอบครัว 2536 162
จาตุรจินดา--พลอย 1364 คำถาม-คำตอบเรื่องกตัญญูกตเวที เลี่ยงเซียง 16กย16 64
จายนียโยธิน-ศริน 1226 สาส์นสมเด็จ กรมศิลปากร 16ตค15 107
จารุจินดา-การบุญ 1460 หลักธรรมที่สาธุชนควรรู้และปฎิบัติ กอบพร จารุจินดา 29เมย03 79
จารุจินดา--ศรีสกุล 1853 พัฒนาคน พัฒนาชาติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 11-พ.ย.-46 200
จารุดิลก-เติบ 2039 ความรู้เรื่องพุทธธรรมคำกลอน สนองนาฏ จารุดิลก 6-ส.ค.-32 45
จารุมาศ-วรยุทธ 1311 การทำบุญ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 11มีค14 51
จารุเสถียร-จำเป็น 1786 บทความเรื่องการใช้ราชาศัพท์ ครอบครัว 21ธค26 137
จำนงค์ศิลป์--เขียน-สมบุญ 1261 หนี้ชีวิต กิตติวุฑโฒ 14พค21 120
จำปาแดง สมสุข 2197 เพลงยาวเจ้าอิศรญาณ หม่อมเจ้าอิศรญาณ 9/2/2017 22
จำปาแดง-ชนิด 1744 มาเลิกบุหรี่กันเถอะ ครอบครัว 28พย45 112
จำปาแดง--ช้อย 1357 สุภาษิตขงจู๊ กรมศิลป 30พย17 64
จิตตานนท์-พะวง 2001 คำบรรยายเรื่องความเชื่อถือ ศาสนา จริยธรรม ไพจิตร จิตตานนท์ 2มีค11 162
จิตต์อารี-ปลื้ม 1376 ธรรมะ เยาวภา เวคะวากยานนท์ 27มค31 148
จิตรพงศ์---หม่อมเจ้ายาใจ 1390 การตกแต่งด้วยรัก หม่อมเจ้ายาใจ 28พย39 126
จินดารักษ์-เสมอใจ 1059 แม่พริ้งผู้ใจบุญ จำแลง 10สค21 229
จินดาวณิค-เปลี่ยน 1844 การเล่นกล้วยไม้ ครอบครัว 28ตค11 114
จินวาลา-ฮู้ 1814 กฎแห่งกรรม ครอบครัว 16มีค08 202
จิวาลัย--นางลั้น 2410 ย่ำแดนมังกร สมเด็จพระเทพ 20/12/2026 195
จีระพันธ์--วารี 1346 ประชุมธรรม สมเด็จพระญาณสังวร 9ธค16 94
จึงประภา-สุพจน์ 1624 การทำอาหาร ครอบครัว 1มค09 47
จุจิรวงศ์ จงจินต์ 2174 นิทานธรรม รวบรวม 28/7/2019 255
จุฑานนท์-นิล 1847 ธรรมะ พนัส-จุฑานนท์ 12มิย11 112
จุฑาสมิต-พะวงวิทย์ 1447 ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ครอบครัว 24พค16 80
จุณณะทรัพย์--วรวิทย์ 1204 ทางพ้นทุกข์ ชยสาโร ภิกขุ 23กย32 58
จุณณานนท์ สิทธิ 2480 ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 02 ผู้ตาย 27/6/2020 352
จุณณานนท์ พร้อมเพรา 2391 กวนอิม เสถียรโกเศศ 12/3/1998 146
จุลกาญจน์-นพ 1898 โรคหัวใจวาย , สมุนไพร เปี่ยมศรี จุลกาญจน์ 28ตค27 181
จุลชาต--เหรียญ 2418 ตำนานแห่งดอกกุหลาบ รัชกาลที่ 6 25/6/1936 126
จุละจาริตต์-บริบูรณ์ 1550 Conversation ไม่แจ้ง 31สค09 93
จุละจาริตต์-อำนวย 1093 ธรรมะ ครอบครัว 6พย26 420
จุลเสวก--นภารัตน์ 1198 วาทะหลวงวิจิตรวาทการ ครอบครัว 17มิย.35 84
ฉัตรกุล--วรุณ 1412 ฝน อยุธยา ครอบครัว 7มีค27 154
ฉัตรบรรจง--เหรียง 1370 วิสุทธิมรรค--ความไทย พระพิมลธรรม อาสภเถร 15กค18 140
ฉายะพงศ์-น้ำอ้อย 1724 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงฟื้นฟูวัฒนธรรม กรมหมื่นพิทยลาภฟฤฒิยากร 7กค08 94
ชนะมา --กล้าหาญ 2432 ทำอย่างไรชีวิต ยืนยาว และมีความสุข เฉก ธนะสิริ 9/1/1937 136
ชนานพ เชื้อ 2163 ครอบครัว ครอบครัว 0 268
ชมุนี-จิตติมา 1323 สถานที่น่าศึกษาในสี่ภาคของประเทศไทย เครือ เสนานาญ 24มค16 230
ชยปาโล-ปาล 1521 ธรรมะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 27กค29 94
ชยารักษ์--สมหมาย 1936 เพื่อนนอก เพื่อนใน ชยสาโรภิกขุ 9/3/1946 168
ชราภัย-สะอาด 1725 พระธรรมเทศนา ครอบครัว 25กพ30 ไม่แจ้ง
ชลทรัพย์--สุรัตน์ 2491 ตำนานพระแก้วมรกต ร.4 13/12/2018 174
ชลออยู่ สุคนธ์ 2390 เรื่องราวของผู้ตาย ครอบครัว 27/10/1944 132
ชลออยู่ สงัด 2257 อัตตชีวประวัติ ญาติ 23/11/2023 175
ชวนกำเนิดการ-กอบแก้ว 1062 ส่วนตัวและการทำอาหาร ครอบครัว 20พย43 72
ชวนประพันธ์-ถวิล 1216 บูชาพระคุณแม่ วินัย ชวนประพันธ์ 8กค26 236
ชวนสนิท-แม่อุ่น 1050 ธรรมะ ครอบครัว 6สค31 77
ชวนะ-ฮวย 1462 พุทธศาสนาในสามัญสำนึก ด่วน ศรีโรจน์ 2507 56
ชวนะ-ฮวย 1463 อภินิหารอาจารย์แก้ว สมเด็จพระวันรัต 2507 146
ชวลิตธำรง-ประยูร 1499 เรือนชั้นใน ปริญญา ชวลิตธำรง 14มิย02 138
ชวลิตธำรง-พะยอม 1074 พระพุทธรูป นิยม วุฒิธำรง 5เมย12 100
ชวะโนทัย-ศุภอัฐ 1147 โรคต่างๆ ครอบครัว 8พค42 ไม่แจ้ง
ชวะโนทัย-ศุภอัฐ 1480 โรคต่างๆ จีรวรรณ วีระไวทยะ 8พค42 ไม่แจ้ง
ชอบธรรม-สุ่ม 1899 ความเป็นผู้กตัญญู ครอบครัว 2มีค11 75
ชะลออยู่-สงัด 1904 ส่วนตัว สุคนธ์ ชะลออยู่ 23พย23 151
ชัมพูนทะ-รตอ.อเนก 1039 ธรรมะ ครอบครัว 18กพ30 271
ชัยกิตติศิลป์-บุญส่ง 1951 ธรรมคดี ครอบครัว 7สค40 110
ชัยกิตติศิลป์---อวยชัย 1353 พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติ กลุ่มศึกษา 11พย.30 213
ชัยกิตติศฺลป์-บุญส่ง 1763 พระธรรมเทศนา ครอบครัว 7สค40 416
ชัยนาม-ดิเลก 1552 ยุโรปเสรีกับความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทย เฉลิม มหัทธนานนท์ 1พค10 51
ชัยนาม-ดิเลก 1610 พระธรรมเทศนา นายกสมาคมสังคมศาสตร์ 1พค10 78
ชัยนาม-นิรันดร 1911 ส่วนตัว ครอบครัว 6มค28 171
ชัยนาม-บรรเลง 1593 ส่วนตัว ครอบครัว 18พค32 154
ชัยนาม--พูนสมัย 2407 ตำราอาหาร ลิ่วละล่อย บุนนาค 23/5/1934 203
ชัยนาม-ไพโรจน์ 1595 ส่วนตัว ศุภศิลป ชัยนาม 4เมย37 367
ชัยนาม-ไพโรจน์ 1701 รวมงานนิพนธ์ ไม่แจ้ง 4เมย37 209
ชัยรัตน์--จินดา 2484 ธรรมะและกฎหมาย รวบรวม 12/9/1933 392
ชาครียรัตน์ อุบล 2367 หลวงพ่อวัดปากน้ำ สมเด็จพระวนรัต 19/4/1932 176
ชาญศิลป์-อุ่น (ยู่เอ็ง) 1498 คนกับศีล , สิ่งที่ไม่รู้จักตาย พระศาสนโสภณ 24พค97 54
ชาญเลขา-คำนึง 1761 นิสัยแบบอย่าง ประกอบเกียรติ ชาญเลขา 7มิย15 ไม่แจ้ง
ชาลีจันทร์ แฉล้ม 2306 เรื่องสุขภาพ คณะอาจารย์ศิริราช 24/3/2028 336
ชาลีจันทร์-แฉล้ม 1922 พงศาวดารเมืองล้านช้าง ครอบครัว 24มีค28 336
ชำนาญวนกิจ-กิตติ 1769 อุปสมบท ไม่แจ้ง 5มีค09 901
ชิตวารี-วัฒนา 1484 การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคหัวใจ ปทุม ชิตวารี 12มีค40 96
ชื่นรุ่งโรจน์-ชุ้น 2094 กลอนเพลงยาวนิราศเรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดง ครอบครัว 25พค24 107
ชื่นวาริน-พลตรีวิชิต 1019 เรื่องทั่วไป ศรีสมัย ชื่นวาริน 6กพ41 119
ชุติกุล-ช้อน 1440 คติพจน์สดุดีพระคุณของมารดา การทูต สาลี่ บูรณากาญจน์ 29กค16 121
ชุติกุล-ช้อน 2019 การทูต สาลี่ บูรณากาญจน์ 29กค16 121
ชุติมา-ยงค์ 1846 ประวัติการอาหารในประเทศไทย ไม่แจ้ง 27เมย07 154
ชุติเนตร-มนตรี 1509 สัจจะและสุทธิในพุทธศาสนา ครอบครัว 11ตค38 144
ชุมมานนท์-สะอาด 1014 ชุมนุมเรื่องสั้นของ พุทธทาสภิกขุ ครอบครัว 23ตค12 81
ชุมสาย เต๋า 2321 นานาสาระ รวบรวม 4/2/2012 30
ชุมสาย-นารถ 1850 ประวัติย่อพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า นิภาธร-ชุมสาย 2513 148
ชุ่มฤทธิ์-ฉลาด 1193 เรื่องสั้นและบทความ ไฉไล ศักดิวรพงศ์ 28สค33 ไม่แจ้ง
ชุ่มฤทธิ์-โสฬส 1237 กฎหมายที่ควรทราบ , กฎแห่งกรรม ครอบครัว 15เมย29 50
ชูชาติ--ไชยยงค์ 2422 การปฏิรูปที่ดิน ไชยยงค์ ชูชาติ 10/5/2020 198
ชูมสาย นภา 2274 กฎหมาย ผู้ตาย 16/1/2015 116
ชูโต-บุญโฮม 1900 หัวข้อธรรมในคำสอน ครอบครัว 1มค39 127
ช่วงสุวนิช-อรุณ 1319 ส่วนตัว ครอบครัว 31พค15 142
ฐปนางกูร-วิรัตน์ 1046 รวมกฏหมายภาษี มิตรสหาย 8พค07 92
ฐิตวีโร-ไสว 1771 ธรรมะ พระราชวีราภรณ์ 11ธค31 285
ฐิติญาณ---ศิริ 1954 หลักพระพุทธศาสนา สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย 13/2/2016 78
ณ กลาง-พร้อม 1832 รายงานโครงการสนามบินเมืองพัทยา บังอร ณ กลาง 24กค39 ไม่แจ้ง
ณ ถลาง ผอบ(คุณหญิงภักดีพิพัฒน์ 2209 ปฐมสมโพธิ สมเด็จพราะสังฆราช(ปุ) 1/2/2008 292
ณ ถลาง ยุกต์ 2208 สาระน่ารู้สำหรับนักบัญชี ผู้ตาย 22/10/1935 269
ณ ถลาง-กานดา 1665 ความคิด-ความเรียง เอกวิทย์ ณ ถลาง 30มค29 245
ณ นคร แย้ม 2337 วรรณกรรมพระยาตรัง กรมศิลปากร 2503 123
ณ นคร ชื่นจิตต์ 1799 โลกอุบัติขึ้นมาได้อย่างไร ยาใจ จารุกวนิช 31ธค43 195
ณ บางช้าง ดำรงสิทธิ์ 2428 เกี่ยวกับผู้ตาย รวบรวม 28/2/1933 250
ณ ป้อนเพ็ชร์-ชาญชัย 2109 ระเบียบทำวัตรเช้า ประสานศิริ สมรรคจันทร 8มิย15 136
ณ สงขลา จิตร 1305 บทความเบ็ดเตล็ดจากวารสาร จินดา ณ สงขลา 21ธค19 446
ณ สงขลา-เล็ก 2101 ปาฐกถาเรื่องสงวนรักษาของโบราณ กรมศิลปากร 3มีค15 123
ดวงดี-ละเอียด 1496 การเลือกและการเลี้ยงดูสุนัข ครอบครัว 17กย37 77
ดารากร มูล 2376 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ราชบัณฑิต ไม่ปรากฎ 389
ดาราวิโรจน์-คุณยายพร้อม 1230 การทำขนม ครอบครัว 15มค12 128
ดาวราย-พลเรือโท ศรี 1060 ส่วนตัว อบลออ ดาวราย 19พย35 188
ดาวราย-ศรี 1487 โรคต่างๆ อบลออ ดาวราย 19พย35 188
ดิศกุล-ดิศศานุวัติ 1650 ส่วนตัว อิศรา 2511 64
ดิศกุล--พิสิฐดิศพงษ์ 2455 ไทย-พม่า-ญี่ปุ่น ผู้ตาย 31/3/2009 241
ดิศกุล-หม่อมเจ้าพิสิษฐ์ดิศพงษ์ 1635 สังคมพุทธ ไม่แจ้ง 2509 29
ดิสสะมาน--หลวงบริบาลยุทธทภัณฑ์ 1397 ระเบียบการใช้ถ้อยคำ สำนักพระราชวัง 3พค17 200
ด่านตระกูล ศิริ 2165 ประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย ไม่ปรากฎ 4/1/1937 142
ด่านตระกูล ศิริ 2247 ประวัติหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล 4/1/1937 142
ตคงพันธุ์-ซ้อน 1532 เรื่อง ชีวิต ครอบครัว 7สค10 63
ตระกูลลี้-ไพศาล 1102 ส่วนตัว ครอบครัว 13มิย20 116
ตริยานนท์-ฉันทนา 1177 ข้อคิดต่างๆ ครอบครัว 25พย45 298
ตัณฑนันทน์-สถิต 1467 ส่วนตัว ครอบครัว 9มีค42 104
ตัณฑประศาสน์-จันดี 2024 ธรรมะ ประทีป ตัณฑประศาสตร์ 16มีค31 110
ตัณฑประศาสน์-ฉะอ้อน 2041 นิทานเวตาล ประทีป ตัณฑประศาสตร์ 9กย43 256
ตัณฑันันทน์-เสียง 1584 วิถีทางวิทยาศาสตร์ ครอบครัว 16กพ05 53
ตัณฑิกุล ตระกูล 2287 คู่มือมนุษย์ พุทธทาส 16/4/2026 170
ตัณศุภผล-สะอาด 2014 ศิลปการเป็นผู้นำ ราตรี ตัณศุภผล 2พย14 87
ตัณสถิตย์--จิรศักดิ์ 1400 ส่วนตัว ส่วนตัว 27มค41 249
ตัณสถิตย์--เพ็ญศรี 1964 รู้ไว้ใช่ว่าใส่บากแบกหาม ม.ป.ก. 15/1/1994 132
ตันกุลรัตน บุญฮวด 2370(หมดจริง) เรียกคืนดินแดนของไทย หลวงวิจตรวาทการ 5/10/1982 120
ตันติวัฒน์--แดง 2461 หิโตปเทศวัตถุปกรณัม วิสมานะราชบัณฑิต 30/4/2001 80
ตันสงวนวงศ์-ถมยา 1985 สืบภพชาติ ฉลอง นันทิวัฒน์ 7ตค05 148
ตั้งตรงจิตร-นราทิพย์ 1605 ส่วนตัว มนตรี ตั้งตรงจิตร 2มีค28 229
ติงศภทิย์-ลม้าย 1108 ธรรมะ จิตติ 30พค24 87
ติงศภัทิย์-จิตติ 1057 กฎหมายในราชกาลที่ 5 หลวงรัตนายัติ ( เปล่ง ) ไม่แจ้ง 1281
ติงศภัทิย์-จิตติ 1444 ธรรมะ ตลับ ติงศภัทิย์ 3มีค38 ไม่แจ้ง
ตุลวรรธนะ--พลตรีทวี 2469 คู่มือเล่น Goft ผู้ตาย 27/1/2024 120
ตุลารักษ์-บุญมา 2016 ทางสู่สันติ ครอบครัว 15กค19 122
ตุลารักษ์--สงวน 1284 เปลี่ยนการปกครอง-เสรีไทย สงวน ตุลารักษ์ 15พ.ค38 262
ต่อตระกูล-ต่วน 1091 ธรรมะ ครอบครัว 11มค30 ไม่แจ้ง
ถนอมสิงห์-สุหะ 1132 ส่วนตัว ลัคนา ถนอมสิงห์ 1เมย41 204
ถนัดบัญชี--บุญรวม 1413 รวมบทความ รวบรวม 20พค10 73
ถิระวัฒน์-จันทร์ฟอง 1233 คนไทย สู่ยุคไอที ครอบครัว 30พค40 179
ถ่องดิกิจฉการ-คุณหญิงประยงคุ์ 1017 เย็บปัก-ถักร้อย กลุ่มช่างสตรีพระนครใต้ 4พย26 178
ทรงธนศักดิ์--หลวงทรงธนศักดิ์ 1334 ตำนานพระอารามหลวง ประกาศ 17กย.10 85
ทวีวงศ์ หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ 2369 พระราชพิธีประจำปีในรัชกาลปัจจุบัน สำนักพระราชวัง 27/10/2013 191
ทวีศรี-ชาตชัย 1242 โคลงภาษิต , ธรรมะ ครอบครัว 23มีค37 83
ทวีศักดิ์ศิริผล วุฒิชัย 2123 พุทธพจน์เกี่ยวกับไตรลักษณ์ ประยุทธ์ ปยุตโต 24/4/1930 284
ทวีศักดิ์ศิริผล วุฒิชัย 2148 ธรรมเทศนา รวบรวม 28/4/1930 284
ทวีสิน-เทียน 1840 พันธุ์กล้วยไม้ที่น่าสนใจ ครอบครัว 15เมย16 236
ทองธิว--ไขศรี 1283(หมด) ตำราสรรพคุณยาโบราณ หลายอาจารย์ 21เมย.33 255
ทองพูนศักดิ์-พร 2048 คุณหมออาจินต์ บุณยเกตุ ผู้คุยกับวิญาณ พเยาว์ ศรีหงส์ 4กย32 113
ทองสะอาด-ปรีชา 2034 เรื่องกระทรวงสมัยเก่า ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ 21เมย26 100
ทองโรจน์-ฮวด 1998 พระเชตพน กรมศิลปากร 7พค11 154
ทองโสภิต ลออ 2300 พระพุทโธวาท พุทธองค์ 26/3/2009 201
ทังสุบุตร เอิบ 2392 ส่วนตัว ครอบครัว 5/8/2012 188
ทังสุบุตร-จุ่น 1810 ธรรมะ ครอบครัว 20ตค14 90
ทังสุบุตร--หลวงขยันสงคราม 1407 นิราศเกาหลี พล.ร.ท.จวบ 5กย25 86
ทังสุบุตร-เอิบ 2060 พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร สมเด็จพระราชชนนีฯ 5สค12 34
ทัพนันทน์ วาศ 2307 ถาม-ตอบภูมิศาสตร์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร 29/3/2023 204
ทัพพะรังสี---พร้อม 2470 สมุนไพร-และครอบครัว ญาติมิตร 16/10/1942 164
ทัศนียานนท์-บุญชอบ 1940 ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ พนัส ทัศนียานนท์ 11ตค24 109
ทิพานนท์-อิน 1721 ธรรมะ อังสนา ทิพานนท์ 4พค16 137
ทุมมานนท์ ประเพ็ญ บุญจันทร์ 2304 เรื่อพนัสนิคม กรมศิลปากร 7/3/1982 45
ท.เลียงพิบูลย์ 1787 เวียนว่ายตายเกิด ชมรมกฎแห่งกรรม 16พค2472 129
ธนพุทธิ-กิม 1704(หมด) สงครามโลกครั้งที่ 1 บัญญัติ พินิตตานนท์ 17มิย23 175
ธนศักดิ์ สนอง 2154(หมดจริง) ประเรือดำน้ำในกองทัพไทย นันทริกา คุ้มไพโรจน์ 7/11/1930 209
ธนศักดิ์ สนอง 2117 ประวัติเรือดำน้ำในกองทัพเรือไทย นันทริกา ศุ้มไพโรจน์ 7/11/1930 209
ธนะชานันท์ ดุษฎี 2234 โอวาทของท่าน เจ้าคุณ นร เจ้าคุณ นรัตนราชมานิต 16/1/2028 50
ธนะชานันท์ เทียม 2313 ประเพณีการทำศพของไทยสมัยปัจจุบัน กรมศิลปากร 31/8/2023 90
ธนะนิมิตร-ฉลวย 1252 สิ่งเกื้อกูลชีวิต ชวลิต เทียรเดช 26พค46 184
ธนะรัชต์ สฤษดิ์ 2338 รวมสุนทรพจน์ ของผู้ตาย คณะรัฐมนตรี 8/12/2006 1318
ธนะรัชต์ สฤษดิ์ 2404 ประวัติผลงานผู้ตาย รวบรวม 8/12/2006 316
ธนะรัชต์-สฤษดิ์ 1176 ประมวลสุนทรพจน์ จอมพลสฤษดิ์ จอมพลถนอม กิตติขจร 8ธค06 529
ธนะโชติ--จิตต์ 2409 ผลงานของผู้ตาย รวบรวม 7/6/2015 74
ธนะโสภณ สายพิณ 2305 เรื่องส่วนตัว รวบรวม 25/5/2013 227
ธนะโสภณ-เจนสิทธิ์ 1016 เรื่องของบัญชี ครอบครัว 26เมย16 74
ธนิตานันท์--ฉลวย 1262 ธรรมเทศนา อาจารย์ชา 30มีค35 127
ธนโกเสส บุนเย็น ธมมปปชโชติกเถระ-พระวโรดม ธมมสาโร-แจ่ม 1047 ธรรมะ วัดบวรนิเวศวิหาร 22พย28 163
ธรรมบุตร--กุ่ม 2411 ธรรมะ ท่านพุทธทาส 10/10/2029 127
ธรรมบุตร-วิบูลย์ 1739 เรื่องป่าชายเลน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กค09 184
ธรรมศักดิ์--สัญญา 2413 บทธรรมะพระอาจารย์ รวบรวม 6/1/1945 380
ธรรมสโรช-นิตย์ 1607 พุทธวิธีในการฝึกจิต ครอบครัว 2517 44
ธรรมสโรช-มะลิ 1889 ส่วนตัว ครอบครัว 1กพ28 8
ธัมมรัคคิต สมจิตต์ 2250 ส่วนตัว รวบรวม 13/9/1933 200
ธารีวรรณ---สำเภา 2498 รวมธรรมะ พุทธทาส 13/3/2015 253
ธีรคุปต์ ศรีบูรณ์ 2324 สายกลางเพื่อชีวิตและสุขภาพ เสก อักษรานุเคราะห์ 8/9/1944 122
ธีระบุตร-สดับ 1228 เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องพระ วิมลรัตน์ ธีรบุตร 17กค35 216
ธีระสวัสดิ์ แสวง 2212 หลักการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ผู้ตาย 11/11/1946 261
ธุรกิตต์วัณณการ-วิเชียร 1525 แก้ว 5 ดวง แย้ม ประพัฒน์ทอง 17มิย13 105
ธูปะเตมีย์--จำรัส 2416 ต่อมลูกหมาก รวบรวม 27/1/1930 114
นครราชเสนี-เจือ 1548 พระธรรมเทศนา ครอบครัว 15กย24 207
นภาศัพท์-วอน 1511 พรหมวิหาร ครอบครัว 25พย25 89
นะมาตร์-วิจิตร 1219 แร่เหล็ก วิชา เศรษฐบุตร 17กพ09 101
นันทขว้าง วงศ์เมือง 2452 น้ำพุ ผู้ตาย 28/5/2017 96
นันทาภิวัฒน์-ภิวัฒน์ 1105 ส่วนตัว นางรัมภา นันทาภิวัฒน์ 21เมย25 ไม่แจ้ง
นันทาภิวัฒน์-ภิวัฒน์ 1737 ส่วนตัว รัมภา นันทาภิวัฒน์ 21เมย25 ไม่แจ้ง
นาครทรรพ-เอียด 1512 บทความการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อขยายงาน กรรณิการ์-นาครทรรพ 12กพ38 ไม่แจ้ง
นาคะตะ เปรื่อง 2188 โรคของคนอ้วน รวบรวม 6/12/1931 122
นาคีนพคุณ บุณยฤทธิ์ 2373 โรคมะเร็ง ไพรัช เทพมงคล 19/2/1930 120
นายแพทย์นิตย์เวชชวิศิษฏ์ 1070 การแพทย์-พยาบาล ครอบครัว 21มิย23 178
นาวีเสถียร-แดง 1733 คำถวายทานและทำวัตรเช้า-เย็น ครอบครัว 22ธค09 120
นิงสานนท์-ตาบทิพย์ 1943 โรคของเด็กที่พบบ่อย ครอบครัว 12พค25 182
นิงสานนท์-สิน 1941 รักลูกให้ถูกทาง ท่านภิกขุ ปัญญานันทะ 11พค18 285
นิงสานนท์-เจริญ 1949 การออกกำลังเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุให้แก่อย่างสง่า ครอบครัว 7มค27 120
นิงสานนท์-เชื้อ 1942 ยาสำหรับสตรี ยง นิงสานนท์ 12มีค16 126
นิงสานนท์-เถาะ 1945 วิธีประกอบอาหาร ครอบครัว 24ธค2498 165
นิงสานนท์-เย็น 1245 อาหารร้านโปรดของคุณพ่อ บุญญรักษ์-ธิดา นิงสานนท์ 27มค40 ไม่แจ้ง
นิชโรจน์-ชวน 1250 การดูแลสุขภาพ สุทธิ นิชโรจน์ 15มิย33 65
นิติสิริ-อัจฉรา 1517 ปัญหากฏหมายสำหรับประชาชน ศุภกาญจน์-พจนา นิติสิริ 21กย14 105
นิทเทสกเถร-พระมหารัชชมังคลาจารย์ 1651 พระธรรมเทศนา คณะสงฆ์ธรรมยุต จ.ปทุมธานี 20กค10 25
นิมมานเหมินท์ หยี-จันทร์ทิพย์ 2236 ค่าวซอ หลักการแต่ง สิงฆะ วรรณสัย 13/8/2003 61
นิมมานเหมินท์-สุกิจ 1139 รวมเรื่องพูดและเขียน ครอบครัว 2กพ19 511
นิมมานเหมินท์-หยี 2020 ค่าวซอ นิราศ บางกอก ครอบครัว 13สค03 61
นิมานเหมินทร์-สุกิจ 1008 รวมเรื่องพูดและเขียน สุกิจ นิมานเหมินทร์ 2กพ19 530
นิมิเวส-หยด 1666 โรคมะเร็ง ครอบครัว 31พค13 106
นิยมทรัพย์ สมศรี 2368 ผู้ตาย ครอบครัว 7/3/1944 89
นิยมเสน-สงกรานต์ 1248 ส่วนตัว ครอบครัว 5ตค13 148
นิยมเหตุ หลวงแจ่ม 2193 กฎแห่งกรรม 46 เรื่อง ท.เลียงพิบูลย์ 12/7/2008 646
นิรันดร-สิริ 1043 ธรรมะ ครอบครัว 2533 240
นิลกำแหง-ล้วน 1490 บันทึกเรื่องธรรมวิจัย สุจริต-นิลกำแหง 24กย40 219
นิลกำแหง-สนาม 1835 เรื่องสั้น ประยูร นิลกำแหง 14กพ16 215
นิลจันทร์--โรจน์ 1860 ระเบียบของชาวพุทธ พระบุญมา 22-ก.ย.-34 224
นิลประสิทธิ์-มุกดา 1302 การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นเบาหวาน ครอบครัว 12พย41 109
นิลวรางกูร--เพิ่มสุข 1358 กฎแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์ 13กพ11 120
นิสาลักษณ์-สนอง 1119 ประวัติเรือรบไทยในอดีต ครอบครัว 13ตค28 ไม่แจ้ง
นุกูลกิจ พริ้ง 2206 ความเชื่อทางไสยศาสตร์ของชาวใต้ ขุนพันธรักษ์ราชเดช 2/5/1946 80
นุตกุล-ทองอยู่ 1643 อินเดีย-การประชุมสุดยอดทางศานา พูลพิสมัย ดิศกุล 29พย11 81
น้อยอรุณ-ทองใบ 2092 การเป็นผู้นำ ครอบครัว 23พย20 59
บรรจงวิทย์-จำเนียร 1599 อุทานธรรม ไม่แจ้ง 18พค16 104
บรรจงโพธิ์กลาง--บุญส่ง-สุรชัย 2460 สงครามสืบราชสมบัติโปลันด์ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 10/5/2008 283
บรรณสิทธิวรสาสน์ นิลรัตน์ 2144 บทความผู้ตาย ผู้ตาย 8/3/2003 119
บรรณสิทธิ์วรสาสน์ นิลรัตน์ 2127 บทความและคำสอน นางนิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ 8/3/2003 119
บรรณสิทธิ์วรสาสน์-นิลรัตน์ 1454 เรื่องสั้น ครอบครัว 8มีค03 119
บรรณสิทธิ์วรสาสน์-นิลรัตน์ 2000 บทความและคำสอน ครอบครัว 9มีค03 119
บรรหารศุภวาท-พลาย 2108(หมด) โบราณศึกษาวิธีสอนหนังสือไทย กรมศิลปากร 15กพ12 126
บริภัณฑ์ยุทธกิจ-เภา 1006 เครื่องเงินเครื่องทอง กระทรวงศึกษา 3เมย13 ไม่แจ้ง
บริภัณฑ์ยุทธกิจ-เภา 1298 พระราชบัญญัติการเงิน กระทรวงการคลัง 3เมย13 254
บริสุทธิ์-มนูญ 1117 รายชื่อคณะรัฐมนตรี โกสุม บริสุทธิ์ 3มีค21 281
บวรศิริ-สงิม 1170 สุขภาพ ครอบครัว 23มค23 158
บันลือฤทธิ์--หล้า 1281 เรี่องต่าง ๆ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 9สค09 52
บัวขาว--พระครูปลัดช่วง 1959 อย่าเบื่อธรรม พระเทพญาณกวี 29/11/2016 34
บัวทรัพย์--เหรียญ 1974 เกี่ยวกับความดับทุกข์ พุทธทาส 29/4/2000 44
บัวหลั่น-ชั้ว 1536 ระเบียบปฏิบัติของพระสงฆ์ คณะศิษย์ 6สค15 254
บุญญพันธุ์-ลิจฉวี 1575 ธรรมะ ชมรมครูศีลธรรมแห่งประเทศไทย 7พย25 108
บุญญฤทธิ์-สักกรินทร์ 1042 ธรรมะ ครอบครัว 29เมย39 148
บุญธรรม-ลาภ 2028 มหาสังเวชนียสถาน ครอบครัว 8กค09 67
บุญบงการ จรัส 2230 บทความธรรม สมเด็จพระญานสังวร 24/11/2029 79
บุญบงการ--จรัส 1277 บทความธรรม สมเด็จพระญาณสังวร 24พย.29 79
บุญภักดี-อเนก 1513 ไพ่ผ่องไทย กำธน สินธวานนท์ 1ตค30 159
บุญยรัตพันธุ์ จรูญ 2181 ส่วนตัว ครอบครัว 5/1/1940 155
บุญยะจินดา-เตียนหิน) 1070 เซียงซุนเหล็งหง พงศาวดารจีน 13 พ.ค.2471 227
บุญศรี-ดิน 1557 อุโบสถศีล น้อม บุญศรี 2493 68
บุญศรี-นายดิน,นางน้อม 1613 สติปัฏฐานปาฐะ เกษม อาพรรณ 2493-2507 72
บุญศรี-น้อม 1558 ราชนีติ พากย์บาลี พากย์สัสกฤตและพากญ์ไทย โรงพิมพ์ประยูรวงศ์ 2507 71
บุญศุขะ--บุญสืบ 1404 นานาสาระ รวบรวม 5เมย20 65
บุญอ้อม --พระราชสังวรวิมล 2114 ธนบุรีศรีมหาสมุทร กรมวิชาการ 20/3/1942 168
บุณยดิษ บุญแทน 2301 ส่งทูตไทยไปกรุงโรมสมัยพระนารายณ์ กรมศิลปากร 6/11/2014 81
บุณยธรรมิก---ลมัย 2490 มัทนะพาธา หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ ร.6 3/1/1999 127
บุณยรัตพันธุ์ จรัญ 2314 การประพันธ์และจันทลักษณ์ ร.6 6/12/2015 72
บุณยะปานะ บัณฑิต 2204 เรื่องราวของผู้ตาย ญาติ 8/7/1936 402
บุณยะรัตเวช--ฟื้น 2412 ปริศนาอักษรไข้ว ผู้ตาย 30/11/1934 222
บุณยะรัตเวช--เทศ 1747 โสฬสปัญหาคำโคลง และปกิณณกประพันธ์ บุณยเกตุ-ทวี 1689 คำบรรยายและบทความ อำภาศรี บุณยเกตุ 3พย14 82
บุณยเศรษฐ-จ้วน 1382 ความรู้เรื่องโรคต่างๆ ครอบครัว 19ตค18 151
บุณโยบล-ตวงรัตน์ 1946 เรื่องต้องรู้เพื่อชีวิต กินให้เป็น จารุวรรณ บุณโยบล 20ธค43 228
บุตรศรีภูมิ---สกุล 2497 ชีวิตงามของแม่ ญาติ 20/7/1948 58
บุนนาค ปัจจัย 2145 เรื่องราวผู้ตาย ครอบครัว 28/5/1939 200
บุนนาค ตริน 2327 มาตรฐานการบัญชี ษมาคมบัญชี 28/10/2025 78
บุนนาค ปัจจัย 2126 ธรรมชาติของชีวิต เฉก ธนะสิริ 28/5/1939 130
บุนนาค--ฉวี 1394 เภสัชศาสตร์ รวบรวม 29กย46 140
บุนนาค-ตาล 1809 ครั้งหนึ่งในชีวิต ครอบครัว 29กค16 58
บุนนาค-สุรเทิน 1669 อุตสาหกรรมครั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 29พค11 81
บุนนาค-ห้อง 1586 การผันแปรของยอดสุทธิ ครอบครัว 15ธค19 122
บุนนาค--อุดม 1359 อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข พระธรรมปิฎก 18กค42 119
บุรกรรมโกวิท-ลมุน 2021 วิธีสอนสมาธิเบื้องต้น ครอบครัว 29เมย22 119
บุรฉัตร-เปรม 1572 พระธรรมเทศนา ครอบครัว 24กค24 230
บุรณศิริ-ประสาน 1649 สาส์นสมเด็จ หลวงวิเชียรแพทยาคม 7กค2499 222
บุรณศิริ-ประหยัด 1469 บันทึกงานของประหยัด บุรณศิริ ธนาคารแห่งประเทศไทย 14กพ13 160
บูรณะสัมฤทธิ์-กฤษณ์ 1507 คำประพันธ์บางเรื่อง ยสวดี อัมพรไพศาล 26พย99 161
บูรณาภา--จำรัส 1953 จิตตสิกขา พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ 19/5/2023 191
บูลกุล-บุญครอง 1083 ธรรมะ ครอบครัว 5พย22 288
ปกาสิต-สิริ 1726 การวางแผน สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 11มิย09 270
ปฏิพิมพาคม--ยงยศ 1354 แสงธรรม ก.ศ.ม. 28เมย11 252
ปทุมานนท์--ทองหล่อ 1208 ทรรมเทศนา พระธรรมวรนายก 4กย.39 280
ประจวบเหมาะ ลมัย 2312 อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต งานราชทัณฑ์ กมล ประจวบเหมาะ 17/4/1939 110
ประจวบเหมาะ ล้วน 2136 นานาสาระของไทย ฟ้าเมืองไทย 30/10/2019 133
ประจักษ์สรรพากร ลมัย 2312 อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต งานราชทัณฑ์ กมล ประจวบเหมาะ 17/4/1939 110
ประชา สุนทรศารทูล 2160 การปรับตัวยุคใหม่ของสยามและพม่า เอกวิทย์ ณ ถลาง 11/1/2016 159
ประทีปปะเสน-ทันตแพทย์อะละวินท์ 1022 เรื่องฟัน-เรื่องธรรมะ ครอบครัว 15มีค33 70
ประภาวัต-เยื้อน 1697 ส่วนตัว ไม่แจ้ง 15เมย17 145
ประภาส-จารุเสถียร 1133 ส่วนตัว ไสว จารุเสถียร 18สค40 230
ประภาสะวัต-แถม 1906 กายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครอบครัว 7กค06 148
ประภาสะโนบล-ประสิทธิ์ 1515 ส่วนตัว สมศักดิ์ ภักดีวงศ์ 21กพ44 169
ประมวญรัตน--ฟอง 1272 ส่วน-ตัว ครอบครัว 8มค43 123
ประยงค์--จินต์ 1271 การเริ่มทำฝนเทียมในประเทศไทย เทพฤทธิ์ เทวกุล 15มิย15 149
ประยูรหงษ์--กี 2458 ตำนานเจดีย์ยุทธหัตถี มหาเวก 17/8/2015 296
ประสงค์ผล-สมศักดิ์ 1822 อาหารที่พ่อชอบ วุฑฒนี ประสงค์ผล 23ตค46 175
ประเสริฐสงคราม เครือวัลย์ 2276 ค่าของคน ธรรม 6/7/2012 257
ประเสริฐสม-ปลาบู่ 1104 พระเครื่องเมืองแปดริ้ว อภิวัติน์ ปรีชาประสาสน์ 16เมย18 89
ปรัชญานนท์ --วัลลภา 1263 ส่วนตัว ครอบครัว 21มีค43 135
ปราณีประชาชน-ชูลิต 1072 จดหมาย รัชนิบูล ปราณีประชาชน 15พค39 395
ปราถน์วิทยา-เทียม 2058 ธรรมะประดับใจ ไม่แจ้ง 21กพ29 130
ปรารถนาดี-สายสุนีย์ 1629 นำชมพิธีบวช ครอบครัว 3มิย11 50
ปราโมช--เสนีย์ 1291 ส่วนตัว ครอบครัว 147
ปริญญาคณิต-เพ็ญพรรณ 1495 เรื่องของไขมัน , ปรัชญา ปรีชา ปริญญาคณิต 9ธค35 344
ปริญญาจารย์ เดชา 2180 รวมเรื่องเมืองเพชรบุรี กรมศิลปากร 25/4/2015 84
ปลัดรักษา เอกพงศ์ 2122 บันทึกผู้ตาย ผู้ตาย 14/10/1944 180
ปลัดรักษา เอกพงศ์ 2149 ส่วนตัว ครอบครัว 14/10/1944 155
ปลื้มจิตรชม-อุไร 1192 พิธีกรรมทางศาสนา ครอบครัว 13มิย32 ไม่แจ้ง
ปลูกเจริญ--เสงี่ยม 1343 รู้จักเลือกต้นไม้ปลูกให้ถูกใจ ปิฏฐะ บุนนาค 30พย28 119
ปัจฉิมสวัสดิ์-วินัย 1926 คู่มือมนุษย์ วิไล ปัจฉิมสวัสดิ์ 11กย36 400
ปัญจะ-สะอิ้ง 1678 แนวทางช่วยให้ใช้ยาแผนโบราณได้ผลดี จิตตะเสน ปัญจะ 17เมย23 85
ปัณฑวังกูร-สุทธิ 1628 ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 28สค10 114
ปัตตพงศ์-ประวัติ 1667 ธรรมะ แฉล้ม ปัตตพงศ์ 21มิย15 142
ปัทมสิงห์ ทักษ์ 2211 ส่วนตว ครอบครัว 12/6/1941 291
ปันยารชุน เสงี่ยม 2159 ประวัติมอญในสยาม สามีคุณเสงี่ยม ปันยารชุน 12/8/1931 31
ปันยารชุน-ษมาน 1616 ปกิณกคดี เสงี่ยม สฤษดิการบรรจง 27มค10 112
ปันยารชุน-เจริญ 1541 การบำรุงพระศาสนา ครอบครัว 3มิย14 137
ปันยารุน-จำรัส 2453 ข้อควรปฏิบัติสำหรับชาวพุธ พระพรหมคุณาภรณ์ 13/7/2029 111
ปาณิกบุตร์ ทองดี 2252 ประชุมพงศาวดารภาคที่ 14 ราชบัณฑิต 26/9/1972 39
ปานประทีป-ก้อนทอง 1514 ต้าหลี่-เมืองโบราณมหัศจรรย์ ครอบครัว 12พย37 263
ปานะนนท์ ทองดี 2140 ยอดนักสืบ พจน์ เภกะนันทน์ 2/5/0515 497
ปาลนาม--ฮวย 1366 พิธีจัดงานศพและการทำบุญบ้าน พ.ต.ท.แสวง แก้วผลึก 6กค12 148
ปิณฆะแพทย์ เรือน 2277 วิธีใช้ยาตำราหลวง สาธารณสุข 2483 94
ปิติวงษ์ มนัส 2133 พระเจ้าอยู่หัวกับการแก้ปัญหาน้ำ สำนักเลขาธิการนายน 24/11/1939 121
ปิยะอุย--ลูกจันทร์ 1424 เวนิส วานิช กรมวิชาการ 26กพ26 400
ปิยัมปุตระ--คล้าม 1958 พระร่วง-พระเกียรติรถ-สาวิตรี ร.6 29/12/1998 249
ปุณณกันต์-พลเอกพงษ์ 1077 ธรรมะ ครอบครัว 28พค33 394
ปุสสเด็จ ชื่น 2366 แนวทางปฏิบัติทางจิต สมเด็จพระญาณสังวร 29/8/2017 155
ผลพิบูลย์ นพ พระธรรมปาโมกข์ 2196 ธรรมเทศนา ผู้ตาย 7/11/1944 167
ผลพิบูลย์-นพ 1834 สงครามศาสนา ศูนย์ส่งเสริมพระพทธศาสนาแห่งประเทศไทย 7พย44 491
ผลพิบูลย์--พระธรรมปาโมกข์ 1399 พระธรรมปาโมกข์ รวบรวม 7พย44 218
ผาตินาวิน--ประไพ 2505 Oxford Basic Eng. Dic. #VALUE! 12/1/1937 297
ผู้ปฎิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ 1773 รายนามเจ้าหน้าที่ผู้สละชีวิต ภูพิงคราชนิเวศน์ ไม่แจ้ง ไม่แจ้ง
ผู้รักษาความมั่นคงภายในและรักษาอธิปไตยของชาติ 1792 อนุสรณ์ผู้เสียสละ ไม่แจ้ง ไม่แจ้ง ไม่แจ้ง
พงศธราธิก อัมพร 2326 ชั่วโมงแห่งความคิดดี พระมิตซูโอะ คเวสโก 29/4/1946 220
พงศธราธิก-อัมพร 1890 เข้าวัดทำไม ทำไมต้องเจริญอานาปานสติ ครอบครัว 29เมย46 250
พงษพิพัฒน์-สุขุม 1384 การศึกษาอัตราเร็วในการร่อนของตุ๊กแกบิน ครอบครัว 5มีค17 128
พงษ์สวัสดิ์-แถ 1431 สวดมนต์แปล กำนันย่วย พงษ์สวัสดิ์ 29มค40 224
พงษ์สุวรรณ-สมาน 1630 ทำอย่างไรจึงไม่แก่เร็วและอายุยืน ครอบครัว 15มีค25 247
พงษ์โโสภณ-สุเนตร 1099 ส่วนตัว ทิพยาภรณ์ พงษ์โสภณ ไม่แจ้ง ไม่แจ้ง
พนมวัน-เฉลิม 1131(หมด) ประตูหน้าต่างประดับมุกไทย สมภพ ภิรมย์ 14มีค13 50
พยุงเวช-พยุง,สุภาณี 1128 พระราชวงศาวดาร กรุงเก่า กรมศิลปากร 16ตค97 157
พรประภา อุษา 2243 บัญญัติการค้า 16 ประการ เถาจูกง 16/8/2022 381
พรพิบูลย์-สม 2095 โลกยามชราและแนวทางการเตรียมตัวเพื่อเป็นสุข วนิช พรพิบูลย์ 18มีค33 157
พรพิบูลย์-สม 2096 ธรรมปริยัติ ครอบครัว 18มีค33 119
พรพิบูลย์-สม 2097 อุทยานแห่งชาติทางทะเลของประเทศไทย นวลจันทร์ พรพิบูลย์ 18มีค33 124
พรพิบูลย์-สม 2099 ตำราสวดมนต์ ตำรานวด วนิช พรพิบูลย์ 18มีค33 191
พรรฒพานิช---บุญเกื้อ 2500 ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม ร.5 7/5/2015 57
พรหมรัตนพงศ์--สง่า 2476 บทความธรรมะ ปัญญานันทะ 4/11/2013 74
พระครูวาปีคณารักษ์ 1023 ธรรมะ พระครูบวรคุณาธาร 10มค44 92
(หมด) พระช่วงเกษตรศิลปกร (หมด) 1788 (หมด) ตำรับอาหารไทย (หมด) ไม่แจ้ง (หมด) 2531 (หมด) 202
พระนางเจ้ารำไพพรรณี 1435 ส่วนตัว พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 2528 41
พระนางเจ้ารำไพพรรณี 1146 แผนพัฒนาการเมื่องของ ร.7 คณะรัฐศาสตร์ ม.เกษตร ถวายพระเพลิง 9 เมย.28 267
พระนางเจ้ารำไพรรณี 2488 โทรเลขจากประมุขประเทศต่าง ๆ สำนักราชวัง 22/5/2027 45
พระบรมราชินี-รำไพพรรณี 1777 งานพระราชทานเพลิงศพ ไม่แจ้ง 22พค27 70
พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง 2254 รวมพระราชดำรัส สำนักพระราชวัง 23/10/1970 65
พระปฏิเวทย์วิศิษฎ์ 1033 จดหมายเหตุพระรายกิจรายวัน ร.5 สำนักราชเลขาธิการ 3มีค13 181
พระพรหมมุนี 1142 ธรรมะ คณะสงฆ์วัดบรมนิวาส 29เมย43 420
พระพรหมมุนี 1186 ประวัต,ธรรมะ คณะสงฆ์วัดบรมนิวาส 29เมย43 330
พระมนูเวทย์วิมลนาท 1090 เกี่ยวกับศาล(พิพากษา) ครอบครัว 15ตค32 124
พระยาประสาทธาตุการย์ 1664 พระราชพิธีและพระราชกิจในการทรงผนวช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 17ธค12 259
พระยาภะรตราชา 1674 พระบรมราชโอวาท กับ วชิราวุธวิทยาลัย ไม่แจ้ง ไม่แจ้ง 148
พระยาราชเสนา 1157 พจนานุกรม ฉ.พระยาราชเสนา แม้นมาส ชวลิต 13มค17 305
พระยาศรีวิสารวาจา 1544 นิทานชาดก ไม่แจ้ง 23มีค11 35
พระยาสาลีรัฐวิภาค 1094 กามนิต ครอบครัว 7พย06 300
พระยาสโรบลบดี 1114 บทร้อยแก้ว ครอบครัว 24สค23 271
พระราชสังวรวิมล พร 2157 ธนบุรีศรีมหาสมุทร กรมวิชาการ 20/3/1942 168
พระวรงวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 1003 ส่วนตัว สำนักราชวัง 15ธค17 368
พระวรเวทย์พิสิฐ 1819 เรื่องทั่วไป ไม่แจ้ง 2502 106
พระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ 1578 พระธรรมเทศนา พระพุทธิวงศมุนี 17มิย24 49
พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ 1115(800บาท) เพลง นายสัญญา ธรรมศักดิ์พระราชนิพนธ์-ประวัติผู้ตาย 13ตค36 188
พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ 1115.1(1000บาท) เพลง นายสัญญา ธรรมศักดิ์พระราชนิพนธ์-ประวัติผู้ตาย 13ตค36 188
พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ 1656 พุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อศตวรรษที่ 21 ไม่แจ้ง 2537 82
พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย 1565 พระโอวาท โกลิต กิติยากร 23กพ17 43
พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร 1020 ประวัติ ครอบครัว 1ตค34 53
พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร 1020.1 ประวัติสมบูรณ์(หายาก) ครอบครัว 1ตค34 400
พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร 1025 การทางทหาร ครอบครัว 1ตค34 232
พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร 1187 พระธรรมเทศนา คณะสงฆ์วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม 27เมย23 160
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ฟู) 1933 สากลทาน พระราชสุทธิเวที เผา-มค.17 265
พหลโยธิน-กมล 1236 โรคของนักบริหาร ครอบครัว 29กค23 136
พหลโยธิน-แนบ 1295 คำพิพากษาฎีกาที่พึงสังวร เอื้อบัวสรวง 22พย14 183
พัฑฒฆายน-โกวิท 1879 ส่วนตัว เพ็ญศรี พัฑฒฆายน 19ธค45 219
พัฒนรัฐ--ทองดี 2472 รวมปฐกถา--หลวงวิจิตร หลวงวิจิต 25/8/2023 115
พัฒนะ--จิ๋ม 1415 ตำนานการเลี้ยงดูพ่อแม่ เกษม บุญศรี 15เมย25 74
พัทศาสตร์ เฉลียว 2273 บันทึกของเพื่อน เพื่อน 25/2/2013 47
พันธุ์กระวี แช่ม 2199 มงคลสูตร ไม่ปรากฎ 13/9/2015 40
ประวัติโรงเรียนนายเรีอ ผู้ตาย 22/1/2016 145
พันธุ์เพ็ง-บุญหยด 1321 ส่วนคัว ครอบครัว 30กค20 123
พันธุ์เสือ พรรณเพ็ญ 2513 ย่อเรื่องสุขภาพ รวบรวม 5/9/1942 78
พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา 1662 กฎหมายระหว่างประเทศ วิพัฒน บุนนาค 23มีค11 142
พันเอก หลวงยุทธการบัญชา 1383 การรักษาโรค ประยงค์ ยุทธการบัญชา 21ตค17 48
พัวประดิษฐ์-ปรีดา 1451 ส่วนตัว สายตู พัวประดิษฐ์ 16พย41 ไม่แจ้ง
พิชัยศรทัต-แหลม 1838 คำสอน ไม่แจ้ง 13มีค30 ไม่แจ้ง
พิชิตกุล-สนั่น 1732 การจัดงานศพแบบประหยัด อวยพร พิชิตกุล 8มีค18 145
พินิจชนคดี-บุญรับ 1121 ราชสกุลวงศ์ ครอบครัว 21ธค24 185
พินิจดุลอัฎ-เกษม 1655 นานาสาระ โรคผู้สูงอายุและการดูแลรักษา เกียรติพงศ์-กาญจนภี 15มีค40 ไม่แจ้ง
พินิจนัยนิเทศ-ทับทิม 1640 คนถึงธรรม ธรรมถึงคน บัวผัน รตารุณ 27กพ09 106
พิบูลสงคราม-ละเอียด 1076 บททำนองเสนาะ อนันต์ พิบูลสงคราม 3พค27 532
พิบูลสงคราม-ละเอียด 1663 แสดงธรรม ไม่แจ้ง 3พค27 111
พิบูลสงคราม-อนันต์ 1841 การเมือง พร้อมศรี พิบูลสงคราม 28เมย39 139
พิบูลสวัสดิ์-สง่า 1790 พระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากร 19พค09 42
พิศาลบุตร-ถนั่น 1910 ตำรับอาหาร ดวงเดือน พิศาลบุตร 3มิย27 189
พิศาลบุตร-ถวิล 1947 ตอนไปอยู่มอสโก จิ๊ด เศรษฐบุตร 5มค05 45
พิศาลบุตร-ถวิล 2002 ตอนไปอยู่มอสโก จิ๊ด เศรษฐบุตร 4มค05 45
พึ่งบุญ ณ อยุธยา-เจิ่น 1996 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับที่ดินบางเรื่อง เติมศักดิ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 2508 76
พึ่งบุญ --ม.ล.เฟื้อ 2462 ขอมดำดิน ร.6 21/10/2010 54
พึ่งบุญ-เฟื้อ 1716(หมด) ประวัติกองท่าเรือเกษม สมนึก เอี่ยมปรีชา 21ตค10 40
พึ่งสุนทร-ทองพูน 1100 พระธรรมเทศนาทุลลภกถา พระมหานายก 8สค33 130
พึ่งสุนทร-สั้น 1930 ประเพณี-คาถา-และวัฒนธรรมของไทย ไม่แจ้ง 7มิย17 80
พุกกะพันธุ์ มณี 2359 ที่มาของคำว่าจักรี กรมศิลปากร 9/5/2023 110
พุกกะมาน--สนิท 1347 ปัจจัยสี่ ครอบครัว 6พย11 280
พุกพันธ์--ประภา 1423 ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็ง 22พค22 216
พุทธิสมบัติ-ชาญชาต 1450 ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประจักษ์ พุทธสมบัติ 19มิย40 352
พุ่มพวง-เสมอใจ 1839 รูปแบบการบริการกรุงเทพมหานคร ปราณี พุ่มพวง 27ธค42 268
พุ่มหิรัญ-น้อม 1736 หลักราชการและโคลงสุภาพ บ้านพุ่มหิรัญ 21มีค09 159
พูนคำ--ชุม 2449 กฎแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์ 11/2/2009 185
พูนศิริวงศ์ ชัยยา 2374 ผลงานของผู้ตาย รวบรวม 30/12/1933 289
พูลทอง--จำรูญ 2434 รักลูกให้ถูกทาง ท่านปัญญานันทภิกขุ 27/8/2018 78
ฟอร์ตี้--สมบุญ 1351 คู่มืออนามัยของชาวบ้าน นายแพทย์สมหวัง สมใจ 14ธค14 130
ฟุ้งเกียรติ-สุธี 1681 เตรียมตัวก่อนตาย ครอบครัว 18ตค23 97
ภคีรถเรืองเดช--อิ่ม 1864 ทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรม พุทธทาส 25/5/2010 92
ภมรประวัติ-กิ่ม 1694 ส่วนตัว เดช สนิทวงศ์ 7กค10 40
ภมรสุวรรณ ประเวศ 2286 คนข้างวัด ประสก 4/1/2011 145
ภวภูตานนท์ จำรัส 2146 ทฤษฎีการเมือง บุญชนะ อัตถากร 21/5/2005 55
ภวภูตานนท์ แก้ว 2278 นิราศภูเขาทอง สุนทรภู่ 29/12/1997 21
ภวภูตานนท์ จำรัส 2125 ทฤษฎีการเมือง และการปกครอง บุญชนะอัตถากร 21/8/2005 56
ภักดีกุล-บุศรินทร์ 1061 ส่วนตัว นางทัศน์พาชื่น นิตยะ 9สค32 ไม่แจ้ง
ภักดีกุล-พลโทบุศรินทร์ 1035 ส่วนตัว ครอบครัว 9สค32 ไม่แจ้ง
ภาษาปริวัตร-เหรียญ 1539 เศรษฐทัศน์ ทวีสุข อิศรเสนา 2453 480
ภาสวณโณ-ผิว 1445 พระครูสังฆรักษ์ฉลวย อาจิตปุญโญ มนต์พิธี 1ตค39 346
ภิรมย์ภักดี-อรนุช 1116 ส่วนตัว,พันธุ์กุหลาบ ครอบครัว 28กค36 91
ภุมภิระ-ใย 1817 วิชาการที่ดิน ครอบครัว 3เมย08 73
ภูธนกิจ สุวรรณ 2161 โรคมะเร็ง นายแพทย์สุรพล อสรไกรศีล 8/12/1939 96
ภูมิจิตร-เฉลี่ยว 1816 คำไว้อาลัย หลวงภิรมย์โกษากร 19เมย13 ไม่แจ้ง
ภูมิภักดิ์-ฤทธิ์ 1553 ศาสนพิธี ไม่แจ้ง 10พย10 123
ภูมิภักดิ์-ฤทธิ์ 1580 คู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธี ไม่แจ้ง 13พย10 123
ภูเก้าล้วน-ศรีผ่อง 1908 ส่วนตัว กี่ ภูเก้าล้วน 26ธค34 202
มกรานนท์-สงวน 1637 เครื่องมือทำเงิน จรูญ ทองคำวงศ์ 23กพ07 102
มงคลวนิช-ณรงค์ 1913 โรคหัวใจในผู้ใหญ่ เกษลัย มงคลวนิช 15สค21 250
มงคลสุข-สตางค์ 1307 การพัฒนาการศึกษา ครอบครัว 6กค14 123
มงคลสุข-สตางค์ 1312 ชีวประวัติ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 6กค14 176
มณีวัต-ศราวณี 1617 น้ำกับฟ้า วิลาศ มณีวัต 2543 161
มณีเนตร เฉลิมศรี 1800 วิธีแก้เซ็งสร้างสุข ประเวส วสี 15/1143 200
มนตริวัติ-ชื่น 1085 พันธุ์ไม้ ครอบครัว 11ตค14 96
มนตเสวี---นารถ 2481 พระโอวาท กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 14/6/2018 178
มนวิทูร-แสง 1537 รวมบทความ ของ แสงมนวิทูร จำนง ทองประเสริฐ 7ตค16 108
มหาคุณ เฉลียว 2364 ตำราพระบรมสารีริกธาตุ ศุภสิทธิ์ มหาคุณ 25/11/1942 265
มหาคุณ เฉลียว 1086 พระธาตุต่างๆ ครอบครัว 25พย42 266
มหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ-นางเล็ก 1011 บทอ่านทำนองเสนาะ กรมศิลปกร 6มย22 107
มหาวังศวัต-เล็ก 1597 คติธรรม เม้า ประสารสัชฌุกร 23กพ18 83
มหาสมิติ-สมชาย 1225 พุทธานุภาพ กับ จิตตานุภาพ ประไพ มหาสมิติ 20พค41 115
มหาอำมาตย์ตรีพระยาภะรตราชา 1111 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ขจรภะรตราชา 28ธค18 152
มหิธร-กลีบ 1385 โคลงทวาทศมาส ครอบครัว 3เมย24 256
มะกรสาร-ฉลวย 1497 เกี่ยวกับมารยาท , ลีลาศ ครอบครัว 26มีค40 115
มังคละพฤกษ์--มนัส 1409 บทกวีธรรม ฟ.โกวิโท 2สค16 107
มัลลิกะมาส-จวน 1380 จังหวัดนครศรีธรรมราช สมภพ ภิรมย์ 1พค17 79
มาฆะวงศ์ --พระราชธรรมโสภณ 2487 ประวัติวัดเครือวัลย์วรวิหาร ญาติโยม 14/11/2018 110
มานวราชเสวี-ศรี 1167 สุภาษิตพระราชนิพนธ์ วิรัช ณ สงขลา 20กพ28 179
มาประเสริฐ-บุญช่วย 1038 ส่วนตัว ครอบครัว 29ตค35 ไม่แจ้ง
มาลากุล-ปอง 1796 ส่วนตัว ครอบครัว 20พค40 35
มาลากุล-ปีกทิพย์ 1594 ระเบียบมารยาทในการสังคมทางการฑูต ไม่แจ้ง 10กย17 34
มาลาสิทธิ์-เกลียว 1547 ประวัติท่านอาจารย์มั่น บัว 18กพ26 371
มิลินทานุช-พูลสุข 1166 ปาฐกถาธรรม นายเนิน มิลินทานุช 8พค19 119
มิลินทานุช-เนิน 1183 สุขภาพ โชติ-น้อมจิตต์ เศวตรุนทร์ 12กพ24 130
มีมานัส-ยวด 1044 ปรัชญา วูร มีมานัส 12กย37 112
มีศุข--ชั้น 1429 อาหาร-สุขภาพ รวบรวม 26มค39 231
มีศุข-บุญเยี่ยม 2029 ส่วนตัว อัมพร มีศุข 15มิย44 367
มีหรัพย์-อุ๊ 2040 โรคมะเร็ง ครอบครัว 19เมย21 99
มุตตามระ-ชลิต 1318 สมุนไพรของดีที่คนไทยควรรู้จัก ครอบครัว 30มีค26 56
มุสิกสินธร-ศรีชล 1154 ภาษาจีน เรณุกา มุกสิกสินธร 14ธค41 143
มุสิกะปาน-วราห์ 1615 โรคหลอดเลือดสมอง เรืองวิทย์ ลิกค์ 31ตค36 90
มุสิกะภุมมะ เปี่ยม 2158 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน รวบรวม 10/11/2021 127
มุสิกะภุมมะ-เปี่ยม 1952 สมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช บิดาแห่งการแพทย์ไทย สำเนียง มุสิกะภุมมะ 10พย21 127
มุสิกะภูมมะ--เปี่ยม 2113 บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทย น.พ.เปี่ยม มุสิกะภูมมะ 10/11/2021 127
มูละพลารักษ์--เจียร 1969 อุปาทาน 4 พุทธทาส 4/12/2004 188
ยงบุญเกิด--เฉลิม 2433 LETTER OF CREDIT ธนาคารแห่งประเทศไทย 9/9/2018 230
ยมนาค-ต่อศักดิ์ 1243 ส่วนตัว สำอาง ยมนาค 3ธค34 134
ยมนาค-สำอาง 1703 ส่วนตัว ต่อพงศ์ ยมนาค 19เมย36 99
ยมะสมิต-สัญญา 1812 สุขภาพจิตผู้สูงอายุ สมลักษณ์ พลางกูร 8กค37 132
ยวงศรี-ถนอม ยศสุนทร จีบ 2138 เมื่อคุณตา คุณยายยังเด็ก ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ 13/5/2022 195
ยศสุนทร-จีบ 1472 พระธรรมเทศนา , การทำอาหาร ครอบครัว 13พค22 195
ยศสุนทร-จีบ 1745 พงศาวดารจีน เรื่อง บูเช็กเทียน ครอบครัว 13พค22 ไม่แจ้ง
ยศสุนทร-สุภาพ 1530 สถานการณ์เงินระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย 26มีค17 142
ยศสุนทร-สุภาพ 1570 ธรรมะทางเศรษฐกิจ ไม่แจ้ง 26มีค17 150
ยศสุนทร-สุภาพ 1571 การชำระเงินระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย 26มีค17 142
ยอดกมล-ฉแล้ม 1494 การภาวนาทำจิตให้สงบ ครอบครัว 15กพ37 112
ยะโส-เริก 1780 สวดมนต์มงคล ครอบครัว 9พค47 48
ยังเจริญ-เยาวมาลย์ 1623 ส่วนตัว เชวง ยังเจริญ 28กค12 76
ยามะรัต-จรัส 1880 การดูแลสุขภาพ ครอบครัว 4ธค33 129
ยุทธการบัญชา--ประยงค์ 1329 อิน-จัน แฝดสยาม กันตนา 11กค35 92
ยุวบูรณ์-ชาญศิลป์ 1381 คำเทศนาของพระครูภาวนาวิสุทธิ์ ครอบครัว 4มค18 31
ยุวบูรณ์-ส่ง 1249 ศิลปของการเป็นหัวหน้าคน ครอบครัว 8เมย92 248
ยุวะพุกกะ-ประสิทธิ์ 1223 ส่วนตัว ครอบครัว 17ตค22 99
ยูนิพันธุ์-แข 1785 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 2529 ประสาท ยูนิพันธุ์ 27กพ29 57
ยูนิพันธ์-หวน 1680 พระธรรมเทศนา ครอบครัว 19มีค28 283
รพีพัฒน์--นภดล 1362 ลักษณะพุทธศาสนา สมเด็จพระญาณสังวร 22กค28 63
รพีพัฒน์-รวิพรรณไพโรจน์ 1917 คู่มือมนุษย์ ครอบครัว 18กพ37 142
รมยานนท์--อนุ 1294 ส่วนตัว ครอบครัว 2กค28 92
รอดโพธิทอง ประหยัด 2400 ส่วนตัว ญาติ 28/5/2028 100
ระบิล-เสนอ 1560 กรรมานุภาพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 7ธค08 154
รักการดี-จินต์ 2070 ความหมายของการเข้าถึงประชาชน ครอบครัว 3ตค20 308
รักตะวัต-มาลี 1824 ชาวพุทธควรจะเชื่ออย่างไร ไม่แจ้ง 15มค12 102
รักติประกร ประยงค์ 2227 นาฏศิลป ดนตรีไทย มนตรี ตราโมท 3/7/2015 119
รักติประการ-ทิพย์วาที 1991 ประวัติศาสตร์โลกสำหรับเยาวชน วิภาวี ประพันธะโยธิน 1พย05 150
รักประทุม-สมนึก 1905 พระยาฉัตทันต์ ครอบครัว 11กย28 61
รักวิทยาศาสตร์-จาด 1190 การปฏิบัติธรรม ครอบครัว 18สค19 203
รักษมณี กุสุมา 2358 บันทึกจากเพื่อน เพื่อน ขณะมีชีวิต 182
รักษาสัตย์-อำนาจ 1149 บทร้อยแก้ว อมร รักษาสัตย์ 17พค27 458
รักษาเกียรติ-ปรีชา 1980 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ ครอบครัว 1มีค32 150
รักษ์วนิชพงศ์-วิเชียร 1601 กฎแห่งกรรม ไม่แจ้ง 22พค25 124
รังควร --สนั่น 1200 ทานบารมี ไม่ปรากฎ 20มิย23 60
รังควร-พงษ์ 1754 ความสำคัญของมะพร้าว ครอบครัว 2กพ14 67
รังสิต--วิภาวดี 2423 เกี่ยวกับผู้ตาย รวบรวม 16/2/2020 148
รังสิโรจน-ประสม 1981 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาชีพสถาปนิก ครอบครัว 6เมย33 45
รัชดารักษ์ อูบ 2298 เสด็จประสาพต้น ร.5 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 4/1/2027 87
รัตตกุล--ปราโมทย์ 1416 ส่วนตัว ครอบครัว 26มีค19 120
รัตตกุล--วิไล 2443(หมด) เรื่องราวของผู้ตาย รวบรวม 21/3/1934 110
รัตตะรังสี-ทองสุก 1153 ธรรมเทศนา ครอบครัว 15กค24 310
รัตนชื่น-กิตตินันท์ 1489 ธรรมะเบื้องต้น สุวรรณ-ศิริพร รัตนชื่น 25พย21 146
รัตนปราการ-สุชาติ 1240 การสำรวจ ครอบครัว 19ธค27 ไม่แจ้ง
รัตนพัฒน์ นำ 2182 ส่วนตัว ส่วนตัว 5/10/1933 67
รัตนพัฒน์--นำ 1419 ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ ปัญญานันทะ 5ตค33 67
รัตนะผล---เสงี่ยม 2514 พจนานุกรมนักเรียน กรมวิชาการ 29/8/2019 353
รัตนะรัต--ระเบียบ 1007 ส่วนตัว ครอบครัว 19พย30 118
รัตนิน-อุทัย 1821 ส่วนตัว จำนงศรี รัตนิน 19ธค35 263
รัศมิทัต ชิต 2316 ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ พระธรรมวิมลโมลี 7/10/1930 115
รัศมิทัต-กรองกาญจน์ 1891 พระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วารุณี วงษา 7มีค47 119
รัศมิทัต-สันต์ 2037 ปี้โรงบ่อน ฉันทนา รัศมิทัต 26กค14 16
รัศมิภูติ-เอิบ 2110 ประชุมพงศาวดารภาคที่ 40 เรื่องตำนานเมืองระนอง สุวิชญ์ รัศมิภูติ 28กค27 135
รัศมีโรจน์-ประสิทธิ์ 1659 รายงานเรื่องการชลประทาน ไม่แจ้ง 19มีค09 53
รามเดชะ--มะลิ 2437 ลักษณะพุทธศาสนา สมเด็จพระญาณสังวร 9/9/2028 208
ริ้วเหลือง มัก 2308 การพัฒนาตนเอง ชะลอ ธรรมศิริ 5/5/2014 91
รุจิรวงศ์-ประสงค์ 1310 เกี่ยวกับงานสี ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 11มค15 76
รุจิรวงศ์-ประเสริฐ 2032 ธรรมธารา ครอบครัว 19มค27 191
รุจิรวงศ์-ประเสริฐ 2035 โรคคอเจ็บจากเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสหมู่เอ ครอบครัว 19มค27 136
รุยาพร--เอก 1259 สุขภาพ นายแพทย์เสนอ 22 ตค 14 87
ฤทธาคนี-ฟื้น รณนภากาศ 1587 ส่วนตัว ประดับ ฤทธาคนี 7กค30 740
ลพานุกรรม-เนียร 1559 ปัญหาขัดข้อง หลวงจำรูญเนติศาสตร์ 2511 153
ลวะเปารยะ-ช้อง 1505 สมาธิปัญญากถา พระมหาพิสัณห์ ฐิตายุโก 21ตค10 46
ลักษณพงศ์-ปรุง 1506 วิธีชลอความชลา , ดลกมะเร็ง ครอบครัว 9มีค30 62
ลักษณียนาวิน สิงห์ 2271 ประเพณีทำบุญเมืองไทย ตรีมิตร รวบรวม 2474 130
ลัทธพิพัฒน์-ดำรง 1779 ส่วนตัว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และะเทศโนโลยีแห่งประเทศไทย 2528 ไม่แจ้ง
ลาภเจริญ-สมบุญ 1848 การศึกษาเฉพาะกรณี ไม่แจ้ง 20เมย2496 156
ลำเลียงพล-พิเชฏฐ 1828 มะเร็งสัตรูร้ายของมนุษย์ นักศึกษาโรงเรียนสงครามจิตวิทยา 19เมย09 95
ลิขนะจุล-วีระ 1588 บทความที่น่ารู้สำหรับประชาชน กมล ลิขนะจุล 14พค11 146
ลิมทรง-ยุกต์ 1084 โรคของนักบริหาร ควง อภัยวงศ์ 8พย08 108
ลิมอักษร-จุ้ย 1671 เรื่องของเด็ก ครอบครัว 2509 140
ลิ้มจรูญ-บรรจบ 1120 สุขภาพ ครอบครัว 8มค38 ไม่แจ้ง
ลิ้มประสูตร--วิสัย 1406 การดูแลผู้ป่วยที่หมดหวัง นายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์ 17มค27 37
ลิ้มเจริญ-พลอย 1984 ส่วนตัวพร้อมหนังสือสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้สร้างสมองเด็กให้ฉลาดได้อย่างไร ครอบครัว 3มิย46 20
ลีนานุรักษ์-สมสิทธิ์ 2082 พระพุทธศาสนากับโหราศาสตร์ ไม่แจ้ง 2541 38
ลี้ถาวร-สาลี่ 1034 การนำเข้า-ส่งออก ครอบครัว 16พย16 162
ลืออำรุง-สุธรรม 2006 ธรรมะ 8 บท ครอบครัว 6กย07 68
ลูกจันทน์ พนมยงค์ 1453 ปทานุกรมพื้นภาสาบาลี ปรีดี พนมยงค์ 2485 201
ล่ำซำ-- บัญชาญ 21-กมล ศิลปะสมัยใหม่ของไทย ล่ำซำ--จุลินทร์ 1862 สามก๊ก เจ้าพระยาพระคลัง(หน) 5/10/2008 433
ล่ำซำ-ทองอยู่ 1986 กิริยามารยาทและการใช้ถ้อยคำในราชสำนัก หม่อนทวีศ์ถวัลย์ศักดิ์ 26ตค09 84
ล่ำซำ-เกษม 1026 รวมกฏหมาย วาณ ล่ำซำ 7กค05 263
วงศไชย ยุพา 2384 รวมผลงาน ยุพา วงศไชย ขณะมีชีวิต 143
วงศ์ชินศรี-นางลักขณา 1018 การดูแลเด็ก ครอบครัว 13สค34 245
วงศ์นิมิตร-สุทัศน์ 2015 เพิ่มธรรมให้ชีวิต อรสา วงศ์นิมิตร 25กพ39 108
วงศ์ประทีป ธีระ 2299 โคลงคชลักษณ นายคง 28/3/2022 46
วงศ์ศิธร-เดี่ยน 2045 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ครอบครัว 14พค24 44
วงศ์ศิริเดช วิบูลย์ 2248 มงคลชีวิต 38 ประการ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง 3/3/1945 299
วงศ์สุวรรณ์ เบี้ยว 2315 พระพุทธรูปปางต่าง ๆ อยู่โพธ์ สมพร 2/8/2022 100
วนรักษ์-ปิยะ 1531 บทประพันธ์บางเรื่อง ครอบครัว 22เมย16 329
วรการบัญชา-ฉวี 1727 พระธรรมเทศนา ครอบครัว 20มิย22 136
วรดิลก-วร 1591 ธรรมะ ไม่แจ้ง 20มิย22 81
วรทรัพย์-สวัสดิ์ วรทิพยุต-ประกอบ 1053 สารคดีท่องเที่ยว นางอุ่นเรือน วรพิทยุต 28กพ38 89
วรบุตร--หลวงปู่หลุย 1372 รวมบทเทศน์หลวงปู่หลุย ศิษย์ 25ธค32 102
วรพิพัฒน์ โกวิท 2134 ชีวิตพ่อเล่า ผู้ตาย 25/12/1943 709
วรภมร จุฑารัตน์ 2399 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการคลอด วรศักดิ์ วรภมร/แปล 29/10/2018 80
วรมนตรี-จิต 1010 ส่วนตัว ศิระจิต วรมนตรี 5ธค44 89
วรรณดิษฐ์-สง่า 1619 ส่วนตัว ครอบครัว 10มิย11 159
วรรณบาศ-ชุบ 1758 หนึ่งในเหล้าคือมารดาของโลก บุลศักดิ์-วรรณมาศ 10พค15 77
วรรณประภา-กมล 1013 รวมกฏหมายเกี่ยวกับภาษี ครอบครัว 20กพ37 210
วรรณมาศ บุลศักดิ์ 2382 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักพระราชวัง 12/3/2024 102
วรรณยิ่ง-เกื้อกูล 1523 หลักพระพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติ ทัศนีย์ คุณะดิลก 5มีค08 312
วรรธนะกุล เพาพงา 2259 สาส์นของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระญาณสังวร 11/9/2029 257
วรรธนะกุล--เพาพงา 1212 สาส์นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระญาณสังวร 11กย19 254
วรรธนาคม-ทิม 2057 ธรรมะ ครอบครัว 29กย38 97
วรวรรณ ณ อยุธยา-พร้อยสุพิณ 1770 พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 1 - 9 วัดสัมพันธวงศ์ 25มิย25 145
วรวรรณ-วิบุลเกียรติ 1549 การดำเนินสงครามทางฑูต กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 3มีค10 .
วสันตสิงห์--สุพรหม 2463 พระประวัติพระนเรศวรมหาราช กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 14/7/1930 151
วังส์ไพจิตร--มาลี 1257 พุทธทาสตอบปัญหา พุทธทาส 29กย35 60
วัชรพงศ์-เรือง 1156 เหรียญที่ระลึก ครอบครัว 6ธค33 334
วัชรพล-กำพล 1127 คำไว้อาลัย ครอบครัว 21กพ39 401
วัชราภัย 1270 พุทธศาสนาช่วยเราได้อย่างไร พุทธทาส 25กพ30 120
วัชราภัย เชย 2288 ชีวิตกับความตาย สมเด็จพระสัฆราช 21/7/2028 200
วัชราภัย-ปลุก 1481 ท่องแอฟริกา ครอบครัว 12พค35 280
วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา--อุไร 2415 สุขภาพ รวบรวม 29/1/2027 60
วัชรีวงศ์-พูนเรืองศรี 1224 น้ำพริก-เครื่องจิ้ม อนุวิท วัชรีวงศ์ 14กย42 155
วัชรเนตร--น้อม 1327 บทความทางแพทย์ น.พ.สงคราม ทรัพย์เจริญ 20 พย41 88
วัฒนกูล--เถา 1852 ผู้บันดาล สมเด็จพระอริยวงศ์ 14.ตค 12 58
วัฒนคุณ--สะอาดศรี 1391 พระพรหมของลูก พระโพธิรังษี 30ตค 25 108
วัฒนดำรง-วิรินทร์ 1500 ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง กรมศิลปากร 9มีค07 98
วัฒนปฤดา-กิมเหลียง (หลวงวิจิตรวาทการ) 2059 นิพนธ์บางเรื่องของหลวงวิจิตรวาทการ กรมศิลปากร 2505 262
วัฒนวงศ์--จงกลนี 1867 จดหมายเหตุพรสราชกิจรายวัน ร.5 1มิย08 147
วัฒนสมบัติ--ศุภร 1934 ความสุนทร บุญล้อม มะโนทัย 15มีค19 60
วัฒนสินธุ์-เคียง 1316 โรคหลอดเลือดในสมองแตก ครอบครัว 30กย29 72
วัฒนางกูร-เฉลิมเกียรติ 1734 ประวัตินายทหารอากาศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 14เมย03 127
วัดบรมนิวาส-มหาวีรวงศ์ 1169 ธรรมะ กองอำนวยการมหามกุฏราชวิทยาลัย 26มค99 22
วัตถา สะราคำ 2225 ตำนานหอพระสมุด กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 15/7/2012 106
วานิช-วรรณี 1510 โรคเบาหวาน เจียร วานิช 25ตค15 33
วาสนมหาเถระ-วาส์น 1781 ธรรมะ ไม่แจ้ง 2531 130
วิจิตรพัตราภรณ์-ปลื้ม 1944 พระธรรมเทศนา ของท่านพุทธทาสภิกขุ ครอบครัว 4มิย25 54
วิจิตรพาหนการ-หวล 1707 คติธรรมที่ควรรู้ ครอบครัว 2มค03 54
วิชยวัฒน์ วงษ์ 2297 โพธิญาณ พระอาจารย์ชา 10/8/2026 173
วิชัยดิษฐ--สุวรรณ 2482 ละครเรื่องอุณรุท ร.1 7/11/2013 502
วิชิตชลชัย---จันทร์ 2489(หมด) ทหารเรือไทยสมัยเรือกลไฟ กองทัพเรือ 15/1/2011 235
วิชิตสงคราม-จิร 1110 ส่วนตัว ธนาคารทหารไทย 21มีค22 253
วิทยาวุฑฒิกุล-นรินทร์ 1592 ปัญหากฏหมายครอบครัวและมรดก ครอบครัว 2มิย19 134
วินทุพราหมณกุล อบเชย 2198(หมด) ธรรมเทศนา รวบรวม 13/8/2014 29
วินิจฉัยกุล-เนือง 2072 พระคุณของคุณแม่ เสริม วินิจฉัยกุล 8กค14 188
วินิจฉัยกุล-เนือง 2106 สัตมวารเทศนา เสริม วินิจฉัยกุล 8กค14 120
วินิจฉัยกุล-เสริม 1002 รวมกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 19ตค28 298
วินิจนัยภาค-วินิจ,พรรณี,นิจพร 1907 ส่วนตัวของครอบครัววินิจนัยภาค ครอบครัว 26พค34 223
วิบูลยเสข-ตาบ 1931 ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ครอบครัว 11ธค09 183
วิปุลากร-งิ้ว 1229 หลวงพ่อทอง วัดโบสถ์ ครอบครัว 20มค07 249
วิภัติภูมิประเทศ-เรียง 1728 ธรรมะ ครอบครัว 2529 99
วิริยวัฒน์ ชื่น 2303 หลักราชการ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 10/11/2010 45
วิริโยทัย-อัจฉรา 1845 ปาฐกถา เรื่องธรรมะคุ้มครองโลก ครอบครัว 7พย13 96
วิสุทธกุล-นินนาท 1675 ส่วนตัว ครอบครัว 12สค36 176
วิเชียรภักดี--สว่าง 2507 ต้นไม้สำคัญในพระพุทธประวัติ หลวงบุเรศรบำรุง 20/12/2011 80
วิเชียรสรรค์--ชุติ 1410 ส่วนตัว ครอบครัว 16พย20 60
วิเทศพงษ์--จินดา 1973 ประชุมพงศาวดารภาคที่ 54 กรมศิลปากร 2/7/2012 45
วิเศษโกสิน-สนิท 2046 รวมกฏหมายเกี่ยวกับที่ดิน ครอบครัว 18สค24 347
วิโรทัย สมเด็จพระพุฒาจารย์ 2124 โสตตัตถกีมหานิทาน จูฬพุทธโฆส 26/1/2026 290
วีรวรรณ--สาย 2478 ประเพณีทำศพเล่ม 2 เสถียรโกเศศ 2482 111
วีระไวทยะ-พเยาว์ 1743 แนวสอนวิชาจรรยา ครอบครัว 12กพ15 45
วีรางกูร-ชุน 1765 บันทึกการท่องเที่ยวเมืองนรก ไม่แจ้ง 23ธค27 430
วีรานุวัติ์-ศิลป 1618 เรื่องเกี่ยวกับมะเร็ง ครอบครัว 27ตค09 162
วีรเปรม ปุก 2310 เสถียรโกเศศ และนาคะปทีป รวมบทความ 24/7/1980 195
วีสกุล--เอก 1197 นิทานและเรื่องแปล เอก วีสกุล 25 มค.26 207
วุฑฒินันท์-สวงค์ 1309 ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ยอดขุนพล ครอบครัว 13ธค15 273
วุฒิจักร--บุญญู 1360 การพัฒนาตนเอง ชลอ ธรรมศิริ 21เมย18 91
วุฒิธรเนติรักษ์-พรรณี 2051 คนไททิ้งแผ่นดิน ครอบครัว 9กค22 575
วุฒิธรเนติรักษ์-สมสิทธิ์ 2042 คู่มือเดินทางบนทางหลวง ครอบครัว 11ตค20 75
ว่องวานิช ล้วน 2141 พระปัจฉิมโอวาท สัมมาสัมพุทธเจ้า 20/10/2007 133
ว่องวานิช--สาวิกา 1325 วิธีรักษาโรคมะเร็ง น.พ.สัมฤทิ์ 17พค26 177
ศตสุข--วิจักษณ์ 1288 ร้อยพันปัญหาในการก่อสร้าง ส.สถาปนิกสยาม 10กพ.44 267
ศยามานนท์ ใหญ่ 2302 สาส์นสมเด็จ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 13/3/1993 193
ศรมณี-สำเนียง 1718 การเล่นบริดจ์ ถาวร ศรมณี 5กย10 41
ศรมณี-สำเนียง 1741 โรคต่างๆ ครอบครัว 5กย10 94
ศรลัมพ์-บรรจบ 2011 วาทแห่งวาสน์ อัมพิกา พลกล้า 15เมย21 117
ศรินทุ--ประสิทธิ์ 1388 กฎหมายหน้ารู้ รวบรวม 9เมย21 123
ศรินทุ---พลตรี พล 2467 กล้วยไม้ไทย ระพี สาคริก 10/2/2010 108
ศรีจันอยู่-คุณแม่เทศ 1140 ธรรมเทศนา-ธรรมโอวาท ครอบครัว 10มค32 250
ศรีจันอยู่--คุณแม่เทศ 1392 รวมบทเทศน์ หลายอาจารย์ 23กย31 251
ศรีจันอยู่--คุณแม่เทศ 1470 พระธรรมเทศนา ครอบครัว 23กย31 251
ศรีจันอยู่--เทศ 1206 รวมพระธรรมเทศนา ครอบครัว 23กย.31 250
ศรีจามร--ลม้าย 1349 อุปสมบทวิธี กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 16พย.12 221
ศรีธรรมาธิเบศ-น้อม 1696 พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 2496 พระรักษ์นิติเกษตร 2496 79
ศรีธวัช--สาย 1287 การปรัตวสู่ยุคใหม่ของสยามและพม่า เอกวิทย์ ณถลาง 29มีค05 235
ศรีธัญรัตน์--เพ็ชร 2440 สำรับกับข้าว เลื่อน บุนนาค 30/1/1932 79
ศรีนครไทย--วิชัย 1269 ส่วนตัว ครอบครัว 4มิย20 86
ศรีบัวทอง ประวัติ 2372 อาชีพการเกษตร รวบรวม 5/12/2018 272
ศรีบุรี---ทวีศักดิ์ 2512 แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ทวีวงศ์ ศรีบุรี 20/4/1943 85
ศรีประทีป เล็ก 2185 เรื่องควรคำนึง นายแพทย์อวยเกตุสิงห์ 8/4/2010 146
ศรีพงษ์-อัมพร 1804 ธรรมะ สวัสดิ์ ศรีพงษ์ 10ตค37 28
ศรีพจนารถ วินิจ 2200 แก่นพุทธศาสนา พุทธทาส 12/3/1945 188
ศรีพยัคฆ์-เกษม 1738 เรื่องคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 5กค08 214
ศรีพัฒนาวัฒน์ วิศิษฐ์ 2190 แร่ หิน รัตนชาติ กรมทรัพยากรธรณี 6/8/2029 278
ศรียงค์--สงัด 1428 ความรู้เรื่องสุขภาพ รวบรวม 18กย16 178
ศรียานนท์ อุดมลักษณ์ 2317 บันทึกถึงผู้ตาย ญาติมิตร 4/9/2024 160
ศรียานนท์---อุดมลักษน์ 2471 บันทึกจากครอบครัว-เพื่อน รวบรวม 4/9/2024 150
ศรียาภัย--นิภา 1967 ประมวลพระราชดำรัส รวบรวม 5/6/2018 96
ศรีวรรธนะ เลื่อน 2334 ประวัติศาสตร์ไทย หลวงลือล้ำศาสตรี 28/12/1930 78
ศรีวรรธนะ-เลื่อน 1241 ประวัติศาสตร์ไทย วิเวก ปางพุฒิพงศ์ 29ธค30 78
ศรีวิกรม์-สุทธิพงศ์ 1150 ธรรมะกำมือเดียวที่จำเป็นสำหรับทุกคน สมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ 12มค11 325
ศรีวิจารณ์--ประคอง 2448 ทิศ 6 วาศน์ นิลประภา 5/2/2029 164
ศรีวิจิตร นายดี 2258 ประวัติพระสงฆ์อนัมนิกาย พระครูบริหารอนัมพรต 18/1/2002 269
ศรีวิจิตร-เทียม 1297 มารยาทในโต๊ะอาหาร ครอบครัว 24มิย15 135
ศรีศิริศุภโยค ศุวดี 2363 อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หลวงพ่อจรัญ 22/6/1944 145
ศรีสวัสดิ์เล็ก--สุนทร 1417 สาระ รวบรวม 22สค23 67
ศรีสวัสดิ์-ไหมพรม 1234 ท่องเที่ยว ครอบครัว 13กย33 65
ศรีสวัสดิ์--ไหมพรม 1213 สุขภาพ หมอชาวบ้าน 13กย33 108
ศรีสัมฤทธิ์-ทะแกล้ว 1920 กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ ครอบครัว 1กพ36 216
ศรีสุโข ชะวร 2255 ธรรมปฏิบัติเบื้องต้น พระราชสาครมุนี 6/12/1935 294
ศรีเจริญ-แม่พริ้ง 1174 แม่พริ้งผู้ใจบุญ ทวี วรคุณ 2511 186
ศรีเสาวชาติ อุดม 2245 พลังแห่งชีวิต ธรรมปราโมทย์ 21/5/1942 175
ศรีเสาวชาติ-อุดม 1112 พลังแห่งชีวิต นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ 21พค42 175
ศรุตานนท์-กระเษียร 1304 พระราชนิพนธ์ เรื่องสาวิตรี ครอบครัว 6มค14 199
ศรโชติ-อัมพร 2071 หลักธรรมะสำหรับนักศึกษา ครอบครัว 5มีค21 132
ศักดาทร-ริ้ว 1815 ธรรมะจากสิ่งแวดล้อม หล้า ศักดาทร 20พค15 55
ศักดาพลรักษ์-นิภา 1520 ธรรมประทีป ไม่แจ้ง 8มค07 ไม่แจ้ง
ศังขวณิช---ล้วน 1857 อภินิหารอาจารย์แก้ว สันติวัน 18-พ.ค.-06 100
ศารทูลสิงห์--ล้วน 1426 บูชาพระคุณแม่ สมเด็จพระพุทธโชฆษาจารย์(วาส) 7สค11 176
ศาลยาชีวิน-ชิดเชื้อ 1608 ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย กรมศิลปากร 20สค03 24
ศิริรัตน์อัสดง--ไพศาล 2427 กวนอิมพันกรพันเนตร เสถียรโกเศศ/แปล 27/2/1939 54
ศิริวัฒนกุล ถวิล 2296 คุณสมบัติของผู้นำ พระมหาวีรวงศ์ 12/7/2011 66
ศิริสิทธิ์ ชาญชัย 2294 การปฏิบัติธรรม รวบรวม 28/8/2025 61
ศิริไพบูลย์--ประเสริฐ 1339 คู่มือมนุษย์ ท่านพุทธทาส 6มีค22 113
ศิลปดนตรี---เสนาะ-สมนึก 2456 วรรณคดีวิเคาระห์-พระอภัย ประจักษ์ ประภาพิทยากร ไม่ปรากฎ 228
ศิลปี ตาบ 2269 นิราศของท้าวสุภัตติการภัคดี พระจุลจอมเกล้า 26/11/2012 26
ศิลาทอง-สำอาง 1746 จตุรารักษ์ สำเนียง บุญศิริ 9สค45 123
ศิวฟฤกษ์-บ๊วย 1377 พจนานุกรมญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ กนิษฐา กาญจนจารี 14กพ18 166
ศิวโกเศศ-วิเชียร 1015 ส่วนตัว หลวงบุณมานพพาณิชย์ 2503 78
ศีพยัตต์-อุบล 1191 กาพย์เห่เรือ,ตำราอาหาร ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ 14พค33 26
ศุขเนตร ศรีภูมิ 2385 บันทึกจากเพื่อน เพื่อน ขณะมีชีวิต 430
ศุภผล(สุรพงส์-พระเทพวัชรธรรม) 2510 ประวัติและงานผู้ตาย ญาติ-ศิษย์ 1/12/1939 145
ศุภมงคล เหลี่ยม 2229 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กนต์ธีร์ ศุภมงคล 14/2/2016 198
ศุภมิตร-อานนท์ 1143 ส่วนตัว พึงจิตต์ ศุภมิตร 5มิย43 287
ศุภศิริ ศาณิต 2246 การแพทย์แผนไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27/12/1944 168
ศุภองค์ประภา-รัตนา 2077 ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข ครอบครัว 26เมย44 113
สกุณาธวงศ์-นิตยา 1698 สวนสมุนไพร ดิเรก-สกุณาธวงศ์ 4สค29 197
สกุลรัตนะ-สาริน 1486 ส่วนตัว สาริน สกุลรัตนะ 3กพ43 280
สตะเวทิน ธนิศรา 1088 บทร้อยแก้ว ครอบครัว 24พย42 75
สถิตวิทยาศาสตร์--พัชรา 1957 ท่านเจ้าคุณปัญญานันทมุนี ท่านเจ้าคุณปัญญานันทมุนี 17/11/2012 218
สนธิรัตน-วิสุทธิ์ 1012 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ครอบครัว 22ธค27 ไม่แจ้ง
สนธิรัตน--วิสุทธิ์ 1330 ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ครอบครัว 22ธค27 120
สนธิแก้ว---สมพงษ์ 2503 โคลงสุภาษิต ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 27/3/1930 112
สนิทธิสุนทร-เนื่องสนิท 1885 พระธรรมเทศนามัตตัญญุตากถา เผด็จ สิทธิสุนทร 1กค44 106
สนิทวงศ์ นางน่วม 2263(หมด) เรือโยง ฉ.สนิทวงศ์ 8/1/2011 232
สนิทวงศ์ พวงร้อย 2330 จินตลีลา พวงร้อย สนิทวงศ์ ขณะมีชีวิต 47
สนิทวงศ์ เดช 2260 ธรรมโมวาท มหามกุฏราชวิทยาลัย 8/9/2018 200
สนิทวงศ์ เล็ก 2226 พุทโธวาท กิตติวุฒโท 17/4/2006 421
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ดนัย 2224 ตำรายาโบราณ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 21/8/1934 200
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา-ธนาวรรธน์ 1478 รถยนต์ ไม่แจ้ง 28กย2534 194
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา-มนูเสรี 1660 ส่วนตัว ไม่แจ้ง 2505 93
สนิทวงศ์-ทวี 1782 ธรรมะชาวพุทธ ครอบครัว 23มค28 ไม่แจ้ง
สนิทวงศ์-ม.ล.เดช 1071 การพัฒนาเศรษฐกิจ กฤช สมบัติศิริ 8กย18 140
สนิทวงศ์-หม่อนหลวงบัว 1065 ชนิดไม้ดอก-ไม้ประดับ ครอบครัว 30เมย29 85
สนิทวงศ์-หม่อนหลวงเดช 1066 เรื่องการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 8กย18 110
สนิทวงศ์---หม่อมหลวงสบโชค 1960 กฎแห่งกรรม พระราชวิสุทธิกวี 28/8/1936 208
สนิทวงศ์-เดช 1710 การจัดระบบการแลกเปลี่ยนเงินในระยะหลังสงคราม ธนาคารแห่งประเทศไทย 8กย18 110
สนิทวงศ์-เดช 1719 การจัดทำผังเศรษฐกิจ กฤช สมบัติสิริ 8กย18 140
สนิทวงศ์--เดช 1863 เกี่ยวกับผู้ตาย หลายคน 5-ก.ย.-18 324
สนิทวงศ์--เดช 2501 ประวัติกรมหลวงวงษาธิราชสนิท นายณัฐวุฒ สุทธิสงคราม 8/9/2018 324
(หมด) สนิทวงศ์-เตื้อง (หมด) 1129 (หมด) ตำรับอาหาร (หมด) บุญเจือ องคประดิษฐ์ (หมด) 15ธค10 (หมด) 255
สภานนท์-ปิติ 1948 การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น จงรักษ์ สภานนท์ 6สค43 80
สมบัติศิริ-กอ มไหสวรรย์ 1622 พระยามไหสวรรค์ กับ โรตารี่ ครอบครัว 20มีค18 32
สมบูรณ์ ฉลวย 2355 ยุทธภัยและความเป็นชาติโดยแท้จริง ร.6 17/8/2016 18
สมบูรณ์ ฉลวย 2356 โคลนติดล้อ ร.6 17/8/2016 80
สมสกุลรุ่งเรือง-สมเกียรติ 1978 ความรู้เรื่องโรคไต รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง 1กย43 200
สมิตะสิริ--คุณหญิงวาด 1427 ความรู้เรื่องแครอลี่อาหาร รวบรวม 15มิย17 91
สมิตะสิริ-หยิน 1987 คู่มือมนุษย์ พุทธทาสภิกขุ 22สค01 166
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 1491 ธรรมะ สมเด็จพระญาณสังวร 9เมย28 212
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 1518 สวดมนต์แปล เลย จันจักร 9เมย28 533
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 2232 พระราชประวัติผู้ตาย สำนักพระราชวัง 22/5/2027 236
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 2282 เรื่องของผู้ตาย คณะวัดราชบพิธ 22/5/2027 169
สมเด็จพระพุฒาจารย์ 1087 ธรรมะ พระเทพเวที ธค26 120
สมเด็จพระพุฒาจารย์ เสงี่ยม 2147 โสตัตถกีมหานิทาน บรรจบ บรรณรุจิ 27/1/2026 140
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 1178 พระผู้ให้แก่สังคม พระพรมจริยาจารย์ 22กย37 411
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 1182 ธรรมะ นิดาภา ชำนาญอักษร 22กย37 140
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชชนนี 1928 รวมธรรมะ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 2539 267
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 1215 หนังสือ COURTข่าวราชการ เจ้านาย 11 พระองค์ 18กค38 531+434
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1172 พระประวัติ กรมศิลปากร 27สค31 130
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 1175 พระประวัติ คณะธรรมยุต 11พย01 332
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 1205 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 14 วัดเบญจมบพิตร 17มิย05 290
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 1668 ธรรมะ พระอมราภิรักขิต 15พค08 545
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 2217 บันทึกของผู้ตาย ผู้ตาย 27/8/1931 187
สมเด็จพระเจ้านางรำไพพรรณี พระบรมราชินี 1313 ธรรมะ วัดบวรนิเวศ 9เมย27 212
สรรพกิจ สุรพร 2120 โลกทิพย์ พร รัตนสุวรรณ 9/3/2021 168
สรรพกิจ สุรพร 2151 โลกทิพย์ พร รัตนสุวรรณ 9/3/2021 168
สฤษดิการบรรจง--เสงี่ยม 2112 การเเดินทางจากกรุงเทพฯไปญี่ปุ่นเมื่อ 2477 ผู้ตาย 22/8/1931 32
สวัสดิสิงห์-ประยุทธ 1805 โครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม ไม่แจ้ง 22กพ12 66
สวัสดิ์-ชูโต อิง 2347 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ร.6 6/8/2014 50
สว่างนพ-พะวง 2100 สถาปัตยศิลป์ ครอบครัว 14มิย24 53
สอนดี-สมศรี 1730 โรคพิษสุนัขบ้า ครอบครัว 3ตค39 34
สะอาดพรรค-สนั่น 1752 โรคหัวใจ แน่งน้อย สะอาดพรรค 6กย14 50
สังขดุลย์ ยิ่ง 2119 พุทธประวัติ ไพโจน์ คุ้มไพโรจน์ 12/6/2019 150
สังขดุลย์ ยิ่ง 2152 พุทธประวัติ ไพโรจน์ คุ้มไพโรจน์ 12/6/2019 150
สังขดุลย์-จำนง 1989 ปกิณกะสาร , ตำนานพระบางต่างๆ ครอบครัว 31กค10 180
สังขดุลย์--ยิ่ง 2450 พุทธประวัติ ไพโรจน์ คุ้มไพโรจน์ 12/6/2019 150
สังขะทรัพย์-อุดม 1903 พระพุทธศาสนา-อมตเทศนา สมถวิล สังขะทรัพย์ 14มิย28 92
สัตยาพันธุ์-เยื้อน 2038 เรื่องวิชิปัจจุบันพยาบาล หวล สิงหพันธุ์ 18มีค17 102
สัมภวคุปต์-พานิช 1189 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ,นิทานกฎหมาย พระวงแข-สัมภวคุปต์ 10ธค35 161
สาณะเสน-ประภา 1811 วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า สาเรศ สาณะเสน 6สค16 90
สามะพุทธิ-กริต 1776 เรื่องเกี่ยวกับป่าไม้ จักรพันธุ์เพ็ญศิริ-จักรพันธุ์ 4พย34 205
สามะพุทธิ-บุญรอด 1750 ธรรมะปราบผี กริต สามะพุทธิ 16กพ18 30
สามโกเศศ ไสวบุญ 2270 คู่มือมนุษย์ ท่านพุทธทาส 25/9/2014 162
สายบัว-เลื่อน 1620 ปาฐกถาธรรม ครอบครัว 5เมย07 135
สายอรุณ ทองคำ 2191 รายการอาหาร รวบรวม 15/11/2013 62
สายัมพล--ปรียา 2417 ธรรมเพื่อชีวติ รวบรวม 17/9/1944 106
สารสิน เทียนฮี้ 2251 ประชุมพงศาวดารภาคที่ 31 หอพระสมุด วชิรญาณ 22/6/1968 68
สาลีรัฐวิภาค-พรรณณรงค์ 1141 บทความ10ปีที่เห็นและเป็นอยู่ ครอบครัว 13กค35 ไม่แจ้ง
สาวยายน เตี๊ยด 2132 บทประพันธ์บางเรื่องของครูเทพ ครูเทพ 22/10/2010 83
สาหร่ายกาญจน์--แช่ม 2447 ระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง รวบรวม 1/11/2012 178
สาหร่ายทอง-หิรัญ 1124 การดูแลรักษาสุขภาพ ครอบครัว 19ตค25 170
สาหร่ายทอง--หิรัญ 1326 พิษของยา นายแพทย์โกมล 19ตค25 170
สิงหมงคลเขต อนันต์ 2375 เรื่องราวของผู้ตาย ครอบครัว 10/12/1942 105
สิงหลกะ-ชวน 1672 ย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาเรื่อง พยายามกระทำความผิด อ้อมบุญ สิงหลกะ 10กย19 178
สิงหลกะ-อ้อมบุญ 1881 สุภาษิตสอนหญิง ครอบครัว 22ตค46 249
สิงหวัฒน เซ่งฮั้ว 2172 ร.5 เส็ดจเกาะชวา กรมศิลปากร 5/5/2009 134
สิงหะ--จำลอง 1393 การดูแลตนเองด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 13มิย44 116
สิงหเสนี-ประจง 1574 จะทำอย่างไรจึงจะชนะใจคนและจูงใจคน เพ็ญศรี สิงหเสนี 24มีค24 108
สิงหเสนี-ศรีสรรพ์ 1488 ธรรมะ ครอบครัว 1กค32 308
สิงห์โตโรจน์-ชะเอม 1322 การอยู่ในประเทศอันสมควร ครอบครัว 9พค14 59
สิทธิประศาสน์--ตุ้ย 1371 การใช้ถ้อยคำและระเบียบสำนักพระราชวัง ม.ล.ปีย์ มาลากุล 25กค11 214
สิทธิพันธุ์-เสน่ห์ 1148 โรคต่างๆ,ความปลอดภัยจากอัคคีภัย ครอบครัว 4กพ43 ไม่แจ้ง
สิทธิแพทย์-จำเนียรสุข 1320 สุขภาพ สุภา ศรีชุ่มสิน 9พค17 67
สิทธิไชย-ประดิษฐ 1888 ค่าของคน กมลา สิทธิไชย 21กย23 150
สิทธิไชย--สงวน 2414 ธรรรมะ รวบรวม 22/4/2028 98
สินธวานนท์-จินดา 1158 ธรรมะ ครอบครัว 13สค20 291
สินธวานนท์-โกศล 1045 ธรรมะ ครอบครัว 24พย40 196
สินธุระเวชญ์ ผล 2279 กสิกรรมเบ็ดเตล็ด 26/8/1975 162
สิริยานนท์-ถม 1247 วิทยาศาสตร์แห่งการสะกดจิต เชื้อ สิริยานนท์ 2สค10 118
สิริเวชชะพันธ์-ศิลป์ 1714 ธรรมะ ครอบครัว 21กย11 95
สิริเวชชะพันธ์-แผน 1067 ธรรมะ ครอบครัว 4พค25 90
สีตกะลิน-กระจ่าง 1551 นิราศยุโรป จวบ หงสกุล 21สค11 84
สีตสุวรรณ-กิมเหลียง 2073 สายใยชีวิต ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 20ตค16 165
สีบุญเรือง--ซองอ๊วน 2495 พระราชดำรัสในการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนจีน กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 2471 30
สีบุญเรือง--ผกา 2454(หมด) ข้อเขียนพิเศษของผู้ตาย ผู้ตาย 16/2/2022 46
สีมันตร--วิเชียร 1398 การป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ พล.ต.ต.วิเชียร สีมนตร 12กย.16 200
สีลสุเทพ เตชวโร-พระครูวินัย 1894 บทสวดมนต์ , ภาษามอญที่สัมพันธ์กับภาษาไทย คณะศิษยานุศิษย์ 1พค38 84
สีวะรา ชิต 2318 สามก๊ก ฉบับวณิพก 26/6/2010 133
สีวะรา-กฤษณ์ 1155 กิจกรรมทางศาสนา สุหร่าย สีวะรา 23เมย19 305
สีวะรา-กฤษณ์ 1466 กีฬาเทนนิส สุหร่าย สีวะรา 23เมย19 130
สีหนนทน์--สิรินทร์ 1971 โชคมาวาสนาเกื้อ วงษ์ฮอลิว 10/1/2010 154
สีห์โสภณ เผด็จ 2354 บ้านที่แท้จริง หลวงพ่อชา 4/8/1934 158
สุกุมาระทัต-สุทธิ์ 1994 ปาฐกถาและคำบรรยายของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ประภาพรรณ วิจิตรวาทการ 10กย07 123
สุกใส-ทับทิม 1791 ส่วนตัว ไขแสง สุกใส 1เมย27 95
สุขกนิษฐ์-สงวน 1826 วิธีหลบภัยจากลูกระเบิดนิวเคลียร์ ครอบครัว 16พค2497 52
สุขกมล-เขียน 2087 คำสวดมนต์ ครอบครัว 28เมย18 33
สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา-เฉิดศรี 1583 ธรรมะ เสริม สุขสวัสดิ์ 12มค21 264
สุขะนันท์ บุญทอง 2241 ธรรมะสำหรับผู้เจ็บ พุทธทาสภิกขุ 9/3/1947 199
สุขะวัฒนะ--เสงี่ยม 1977 ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ท.เลียงพิบูลย์ 25/11/2008 89
สุขานุศาสน์-ศิริ 1303 แต่งใจ-คนดี ครอบครัว 11กค14 ไม่แจ้ง
สุขารมณ์-วีระ 1378 การทำบุญ ราชพร วงษ์สิทธิชัย 8กพ12 134
สุขุมพัฒน์-โชต 1231 การบำรุงและรักษาโรคผิวหนัง ครอบครัว 2508 138
สุขุม--โพยมศรี 2429 เกี่ยวกับผู้ตาย รวบรวม 19/12/1944 250
สุขุยานนท์-ชม 2004 วิญญารมีจริงหรือไม่ เขียน สุขุยานนท์ 3ตค06 78
สุขเสริม-สวน 1825 เรื่องของสมาธิ สมศรี สุขเสริม 13เมย27 318
สุขโข-ศรีวรรณ 1051 พระคัมภีร์อติสาระวรรค มัณฑนา ปราการสมุทร 18เมย42 118
สุคนธสวัสดิ์-สมจิต 1063 บทความทางวิชาการ ครอบครัว 27กย27 135
สุคนธเกษร สังวาล 2177 ความรู้ทางการแพทย์ นายแพทย์ ประกิต ทองประเสริฐ 18/11/2020 85
สุคนธ์เที่ยง--สุวรรณี 2508 บันทึกเกี่ยวกับผู้ตาย ญาติมิตร 3/2/2027 150
สุจริตกุล-กิมไล้ 1631 บทละครร้องเรื่อง ความพยาบาท ไม่แจ้ง 1กค12 122
สุจริตกุล--ปรีดี 1937 ดาวใจในกระจก ดาวใจ ไพจิต 10/4/2026 192
สุจริตกุล-สลวย 1818 กัมมัฏฐานปฏิบัติ ตระการ ตียาภรณ์ 16กค10 27
สุจริตกุล-เปรียบ 2093 ลำดับสกุลสุจริตกุล ไม่แจ้ง 17สค22 58
สุจริต---ประยูร 2502 ปาฐกถาธรรม 8-16 ปัญญานันทภิกขุ 2517 554
สุตันตานนท์-บุญเกิด 1757 ประวัติและระบบงานของกระทรวงการต่างประเทศ ไม่แจ้ง 21มิย17 32
สุตันตานนท์--บุญเกิด(นายวรการบัญชา) 2494 เรื่องมหาดเล็ก กรมศิลปากร 21/6/2017 104
สุตันตานนท์-วิเชียร 1652 ศาสนาโดยประสงค์ นิพทธิ์-สุตันตานนท์ 9กพ25 58
สุตันตานนท์-วิเชียร 1661 โรคมะเร็งที่พบบ่อยๆ นิพทธ์ สุตันตานนท์ 9กพ25 48
สุทธิพงศ์-แสง 1184 จดหมายธรรมะ จุมพล เชษฐพงศ์พันธ์ 1กค12 125
สุทธิพงษ์ชัย-สิณัฏฐ์ 2027 โอวาทปาฏิโมกข์ ครอบครัว 5มิย44 47
สุทธิอารมณ์--น้อม 1340 ทางไปสู่สว่าง นายแพทย์ พูน กาญจนโรจน์ 13ธค13 26
สุทธเสถียร สารท 2267 ปาฐะเรึองประทุษร้ายต่อผู้ร้าย พระยาเมธาธิบดี 31/10/1999 35
สุธรรมมนตรี-กิมไล้ 1461 บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ กรมศิลปากร 1กค12 87
สุธรรมมนตรี-กิมไล้ 1767 บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ กรมศิลปากร 1กค12 87
สุธาธรรม-สุพัฒน์ 1052 คนไททิ้งแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 10มิย27 575
สุธีวงศ์-บุญสม 1227 มารยาทไทย-มารยาทสังคม ครอบครัว 17พค36 100
สุนทรพิพิธ เชย 2357 วิญญาณแห่งนักปกครอง ผู้ตาย 12/5/2016 230
สุนทรพิพิธ-เชย 1573 งานอดิเรกของข้าพเจ้า ครอบครัว 12พค16 157
สุนทรพิพิธ-เชย 1590 วิญญาณแห่งนักปกครอง ไม่แจ้ง 12พค16 229
สุนทรพิพิธ-เชย 2091 วิญญาณแห่งนักปกครอง กระทรวงมหาดไทย 12พค16 229
สุนทรวิจารณ์ ขริบ 2320 วิธีการทำบุญ มหามกุฏราชวิทยาลัย 23/5/2011 47
สุนทรวิภาต-ประสงค์ 1748 งบประมาณและเจ้าหน้าที่งบประมาณ ครอบครัว 26กพ10 145
สุนทรวิภาต--ประสงค์ 1970 บทความ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ รวบรวม 26/2/2010 145
สุนทรศารทูล ประชา 2111 การปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ของสยามและพม่า เอกวิทย์ ณ ถลาง 11/1/2016 160
สุนทรศารทูล ประชา 2256 การปกครองของไทย สมพงศ์ เกษมสิน 11/1/2016 322
สุนทรศารทูล-มาลินี 1831 นิทานกฎหมาย-ตำราการทำอาหาร ครอบครัว 3ธค25 132
สุนทรสนาน-นายเอื้อ 1028 ส่วนตัว อาภรณ์ สุนทรสนาน 1เมย24 200
สุนทรเทพกิจจารักษ์ 1279 รวมข้อเขียน พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ 29มีค25 95
สุนทรเวช-ประหยัด 1677 ชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี ไม่แจ้ง 8กย26 110
สุนทรเวช-ประหยัด 2107 ตำราอาหารข องว่าง และขนม วรณี สุนทรเวช 8กย26 29
สุนทรเวช--อำพัน 1395 คำอภิปรายของนายสมัคร นายสมัคร สุนทรเวช 14เมย24 128
สุนทโรทัย--ขจร 1266 โลกกว้าง มานิต อมรทัต 24มิย.20 169
สุนทโรทัย-สรจิตต์ 1217 ทำอย่างไรจะปราศจากโรคและชลอความชรา ครอบครัว 13มีค39 152
สุนทโรทัย-เจน 2025 สิทธารถะ ครอบครัว 10กพ20 147
สุพรรณสาร-ฟื้น 1642 คู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธี คณะกรรมการพ่อค้าไทย 23กค03 73
สุมาวงค์-แฉล้ม 1317 ลิลิตพระลอ สมภพ ภิรมย์ 28เมย18 100
สุมาวงศ์--พระมนูเวทย์วิมลนาท 1336 คำสอนชั้นปริญญาตรี 2477 พระมนูเวทย์วิมลนาท 15ตค32 124
สุยนันทน์-เสนอ 1585 ถนนสายที่นำไปสู่ความตาย ถนอม สุยะนันทน์ 15พค15 147
สุยะนันทน์-เสนอ 1299 ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ถนอม-สุยะนันทน์ 15พค15 1147
สุรธรรมานันท์ รัชนี 2116 วิธีวาดลวดลายบนกระเบื้องเคลือบ ยิ่งวรรณ วงศ์รัตน์ 25/5/1942 110
สุรธรรมานันท์ รัชนี 2155 วิธีการวาดลวดลายบนกระเบื้องเคลือบ ยิ่งวรรณ วงศัรัตน์ 25/5/1942 100
สุรพลชัย-สายพิณ 1238 พระคุณของแม่ ครอบครัว 8มีค32 81
สุรภัฏ เจือ 2220 สมาธูปกิเลส พระพรหมมุนี 5/3/2023 138
สุรสิทธิ์-จินดา 2081 ภาพสุภาษิตคำพังเพย ครอบครัว 11พค13 130
สุรินทราบูรณ์-ต่วน 2074 บำเพ็ญวิปัสสนาด้วยการรู้จักตนเอง วิมล สุรินทราบูรณ์ 1กพ19 59
สุริยะ-มานพ 1075 ส่วนตัว ครอบครัว 2เมย32 214
สุริยะ-มานพ 1820 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ศรีนาถ สุริยะ 2เมย32 214
สุวงศ์-ทวนทอง 1636 พุทธศาสนา ครอบครัว 7กย10 192
สุวณณโชโต-ช่วง 1895 พิธีชีวิต พิธีรีตอง คณะศิษยานุศิษย์ 11กย33 59
สุวรรณกร-อบเชย 1566 ความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ สวาสดิ์ อภัยวงศ์ 29เมย15 183
สุวรรณกร-อบเชย 2103 อุทยานแห่งชาติ ไพโรจน์ สุวรรณกร 29เมย15 150
สุวรรณกิจ-นายแพทย์กำธร 1021 ส่วนตัว ครอบครัว 18พย29 199
สุวรรณกิจ-วชิรา 1109 ธรรมะ กำธร สุวรรณกิจ 29มค23 ไม่แจ้ง
สุวรรณจินดา-แจ้ง 1717 ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ ไม่แจ้ง 2515 129
สุวรรณชีพ-สังวร 1136 เกิดมาแล้วต้องเป็นไปตามกรรม ครอบครัว 7ตค15 224
สุวรรณทัต-พลเอกทวนทอง 1188 ธรรมะ ครอบครัว 31มีค37 252
สุวรรณทัต-วิธาน 1446 การอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน พึงพิศ สุวรรณทัต 16เมย43 160
สุวรรณนาคินทร์-สุธีร 1837 พระธรรมเทศนา ครอบครัว 24เมย11 100
สุวรรณพิมพ์ ปิยะ 2228 ผู้นำ พล อ. ปิยะ สุวรรณพิมพ์ 6/9/2029 135
สุวรรณภาณุ-อั๋น 1625 กุหลาบดอย ครอบครัว 22มค22 152
สุวรรณมาศ-เปี้ยน 1912 นิสัยเมตตากรุณา ครอบครัว 30มค09 68
สุวรรณศร อัมพา 2388 เรื่องราวของผู้ตาย ครอบครัว 25/9/1942 117
สุวรรณศิริ--ปิยวัฒน 1401 ความรู้เรื่องสุขภาพ นายแพทย์เสนอ 24ธค27 90
สุวรรณศิริ-ไสน 1254 ธรรมะ อำภา สุรการบรรณสิทธิ์ 3มค27 72
สุวรรณสาร สุนทร 2387 เรื่องราวของผู้ตาย ครอบครัว 17/10/1941 354
สุวรรณเกสร์ พูลเพิ่ม 2272 ตำราอาหาร รวบรวม 19/5/2011 268
สุวัฑฒนา-นิพนธ์ 1432 ส่วนตัว ครอบครัว 10กย43 154
สุวัณณโชตมหาเถร-พระพุทธชินวงศ์ 1181 พระธรรมเทศนา พระธรรมปํญญาบดี 22กย37 187
สุวิกรม-เต็ม 1179 ผู้ระลึกชาติได้ในเมืองไทย มาลี สุวิกรม 6พค16 173
สูตรสุคนธ์-พรหม 1195 ส่วนตัว สมคิด โชติกวณิชย์ 22สค36 ไม่แจ้ง
สูตรสุคนธ์-พรหม 1244 มรดกอีสาน ศรีนอก 22สค36 90
ส่งสวัสดิ์-ต้อ 1797 ประวัติวัดพนัญเชิง เลื่อน ส่งสวัสดิ์ 15มีค33 141
หงศ์ลดารมภ์--ทองจันทร์ 1535 แพทยศาสตร์ศึกษากับการเรียนการสอน ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
หงศ์ลดารมภ์-พรเพ็ญ 1482 ธรรมะ ครอบครัว 5กพ32 77
หงษ์ทองคำ 2203 ผลงานเขียนของผู้ตาย สมชัย หงษ์ทองคำ 8/10/1939 112
หงสกุล สีมา 2283 การรบที่เกาะช้าง ผู้ตาย 10/5/2026 250
หงสกุล-ประยงค์ 1542 ส่วนตัว ไม่แจ้ง 22สค17 123
หงสกุล-ประยงค์ 1596 บทสวดมนต์ ประพิศ หงสกุล 29สค17 29
หงสกุล-สีมา 1577 ธรรมะ กัลป์ยา หงสกุล 10พค26 56
หงสนันทน์-ฮวบ 2079 หลักปฏิบัติบูชา (ฉบับย่อ) ไม่แจ้ง 6กค13 172
หงสนันทน์--ฮวบ--กระจ่าง 1285 หลักการปฏิบัติบูชา พระบุรีรมย์ปวโร 6กค13 172
หงส์ทองคำ สมชัย 2362 เสียงในชีวิตประจำวัน ผู้ตาย 8/10/1939 112
หงส์ลดารมภ์ พรเพ็ญ 2223 พุทธศาสนาสุภาษิต คัมภีร์วิสุทธิมรรค 4/5/1932 77
หงส์ลดารมภ์--ทอง 1352 อานาปานสติ ธรรมสภาวัดราชประดิษฐ์ 23ตค13 140
หงส์วารีวัธน์--หงส์ 1865 บันทึกของศุภาสินี ศุภาสินี 5เมย11 262
หลวงกัมปนาทแสนยากร 1162 ส่วนตัว ครอบครัว 11สค18 ไม่แจ้ง
หลวงธุตรกิต์วัณณการ 1516 กติกามวยไทย-สากล , ธรรมะ จำนง กุมาลย์วิสัย 15พค14 85
หลวงนฤบาลวรภาชน์ 1113 บทละคร เรื่องชิงนาง กรมศิลปากร 17มค15 184
หลวงพินิจภูวดล 1096 กฎแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์ ครอบครัว 4มิย23 134
หลวงสนิทตุลยารักษ์ 2186 กฎของตำรวจยุคแรก ร.5 0 50
หวั่งหลี-ตันซิวเม้ง 1092 พงศาวดารจีนเรื่องชิดก๊กไซ่ฮั่น กรมศิลปากร 16สค88 544
หวั่งหลี-ตันซิวเม้ง 1982 กองทัพธรรม ภาค 1-2 ไม่แจ้ง 16สค88 429
หอมนิยม-สมพงษ์ 1909 ธรรมะ อมรา มลิลา 2ตค29 78
หอมหวน-ธนู 1784 คำบรรยายวิชาการสืบสวนสอบสวน ครอบครัว 20มิย44 128
หะริณสุต-วิเชียร 2061 โลหิตจาง ครอบครัว 6กพ18 85
หัพนานนท์ ศิริ 2202 เทศน์ อาจารย์สิงห์ทอง 20/11/2026 218
หัพนานนท์--ศิริ 1367 ธรรมะ ไม่ปรากฎ 20พย26 218
หัสดินทร--ลักษณเลิศ 1408 ตำราทำนายฝัน จำลอง พิศนาคะ 1พย17 115
หาสุณหะ สลับ 2292 นานาสาระ รวบรวม 25/11/1938 85
หิมะทองคำ ชาญ 2240 โรคในผู้สูงอายุ รวบรวม 10/3/2026 130
หิมะทองคำ-ชาญ 1762 การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ครอบครัว 10มีค26 130
หิมะทองคำ--ชาญ 1203 กำลังใจ หลวงวิจิตรวาทการ 10มีค26 130
หิรัญพฤกษ์ ส้มลิ้ม 2339 บางเรื่องของ ม.จ.หญิง พูนพิศมัย ม.จ.พูนพิศมัย 19/7/2010 46
หุดะนันทน์-อรุณี 1802 คู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธี สมบุญ ผ่องอักษร 31ธค10 74
หุตะสิงห์ ประกอบ 2244 เสด็จพระราชดำเนินปากีสถาน-มาลายา สำนักพระราชวัง 28/7/1937 400
หุตะสิงห์--ประกอบ 2483 รวมธรรมะ รวบรวม 28/7/1937 270
หุตะเจริญ-ล้วนลักษณ์ 1774 วาทแห่งวาสน์บางเรื่อง ของ สมเด็จพระสังฆราช สาย หุตะเจริญ 13ตค26 134
หุตะเจริญ-เจิม 1708 สาส์นสมเด็จ สาย หุตะเจริญ 2499 101
หุรพันธุ์ พรรณ 2291 เกร็ดสุขวิทยา ร.อ.โปร่ง เมนะไชย 31/12/1968 22
หุวะนันทน์--อุบล 2421 เกี่ยวกับผู้ตาย ญาติมิตร 11/12/1945 362
องกุรปญโญ-นพ (พระธรรมปาโมกข์) 1925 สงครามศาสนา คณะศิษยานุศิษย์ 7พย44 491
อจลบุญ-สุรภี 2010 ตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ ครอบครัว 2พค43 66
อนันตกุล--ประภา 1976 การละบาป ผ.อนันตกุล 26/9/2010 57
อนันตกูล ไพบูลย์ 2242 ปาฐกถาพิเศษ อนันต์ อนันตกูล 16/3/1946 135
อนันตชัย-เสรี 2017 กรรมสนองกรรม นคร อนันตชัย 31มีค31 220
อนุรักษ์ราชมณเฑียร--พัว 1256 วัฒนธรรมและประเพณีไทย ครอบครัว 2เมย.29 204
อนุรัฐนฤผดุง--อนุศรี 1365 ตำรา โชติยะนิตย์ ฉ่ำ เกษมศุข 20กพ16 150
อนุศาสน์จิตรกร--เฟื่อง 1356(หมด) ส่วนตัว ครอบครัว 10พย37 121
อนุสาส์น--ขุนชำนิ 2473 รวมธรรมะ หลายคน 13/11/2020 213
อบอาย--ปรีชา 2438 แสงธรรมส่องทาง ปัญญานันทภิกขุ 9/10/1938 160
อบอาย--เจิม 2420 วิธีแก้เซ็งสร้างสุข หมอประเวศ 11/5/1932 172
อมรธรรม-เซียง 1253 ธรรมะ ครอบครัว 30เมย19 160
อมรวิวัฒน์ ลิ้นจี่ 2264 ธรรมนูญชีวิต ประยุทธั ปยุตโต 16/5/2029 229
อมรวิสัยสรเดช-ทองทศ 1524 วิปัสสนาภูมิ ครอบครัว 15มีค09 93
(หมด) อมาตยกุล เอม (หมด) 2328 (หมด) ตำราอาหาร (หมด) ผู้ตาย (หมด) 31/5/2021 (หมด) 95
อมาตยกุล-ถนอม 1621 พระธรรมเทศนา ครอบครัว 9สค12 144
อมาตยกุล-ร้อน 1442 เที่ยวออสเตรเลีย ครอบครัว 22มิย39 96
อมาตยกุล--ส่งศรี 1968 ลัทธิของเพื่อน เสถียรโกเศศ--นาคะประทีป 30/11/2001 420
อมาตยกุล--อรุณ 1214 ส่วนตัว ครอบครัว 6พค39 145
อยู่คงศักดิ์-สะอาด 1037 สุขภาพ วิไล อยู่คงศักดิ์ 30มีค38 ไม่แจ้ง
อยู่ประยงค์-นิตยา 1375 การทำอาหารและการรักษาสามัญ ครอบครัว 26มีค25 54
อยู่สำราญ-ประเสริฐ 1772 ดนตรีไทย กริต สามะพุทธิ 20ธค28 107
อยู่เย็น-ห้อย 1789 การเสียดินแดนของชนเชื้อชาติไทย ครอบครัว 17มค16 ไม่แจ้ง
อรรถกระวีสุนทร วรางคณางค์ 2118 พระธรรมเทศนา พระราชสังวรญาณ 17พค37 218
อรรถกระวีสุนทร วรางคณางค์ 2153 พระธรรมเทศนา พระราชสังวรญาณ พุท 17/5/1937 217
อรรถกระวีสุนทร-หลง 1314 รวมพระธรรมเทศนา ครอบครัว 9เมย21 712
อรรถจินดา พิสิฐ 2293 โอวาทของท่าน เจ้าคุณ นร เหลียวฝาน 14/12/2024 102
อรรถจินดา--อรรถ 1293 ส่วนตัว ครอบครัว 26ธค15 120
อรรถจินดา-เพิ่ม 1690 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ชมพู อรรถจินดา 30พค09 188
อรรถพรรณ--ยุทธ 1405 ธุดงควัตร ท.เลียงพิบูลย์ 28กพ19 86
อรรถวิภัชน์--ทองหล่อ 1274 ความรู้รอบตัว ครอบครัว 4กพ21 265
อรรถสารประสิทธิ์-เจริญศรี 1471 วิธีบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ สิริมา ศรีสมวงศ์ 10พย43 82
อรรถเวทยวรวุฒิ-ขรรค์ชัย 2023 อัยการคือใคร ประเทือง กีรติบุตร 2สค21 66
อรัณยกานนท์-จำลอง 1473 ประวัติสำนักผังเมือง พอพูน อรัณยกานนท์ 11พย33 291
อรุณลักษณ์ แม้น 2130 วิธีปลูกและบำรุงไม้ผล เจ้าภาพ 7/6/2007 97
อรุณลักษณ์-อัช 1433 ส่วนตัว อัมพร-อรุณลักษณ์ 27กย43 119
อรุณลักษณ์-แม้น 1990 ประมวลกฎหมายที่ดิน ทองดีอับราช 7มิย07 33
อรุณศรี ---เทียบ-พระธรรมเจดีย์ 1961 วัดสระเกศ สิริ เพ็ชรไชย 23/8/2013 35
อัคนิบุตร-เผือด 2066 สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับการครัว รัจจา มหาศรานนท์ 21พค19 166
อังกินันทน์ ทรัพย์ 2176 เกร็ดความรู้ รวบรวม 14/2/2029 87
อังกินันทน์--จำเริญ 1402 กฎแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์ 16พย20 33
อังคณารักษ์--ล้วนลักษณ์ 1331 คู่มือปฏิบัติงานศาสนาพิธี พระธรรมโสภณ 29กพ11 113
อังจันทร์เพ็ญ--สุรางค์ 1273 แนวคำสอนสมเด็จโต ยุทธพงษ์ แสงอรุณกุศล 31มค42 260
อังศุสิงห์ ประโยชน์ 2187 ปัญหาเด็กเจริญเติบโตช้า กิตติ อังศุสิงห์ 18/11/1939 79
อังศุสิงห์ สมร 2189 ปัจจุบันนิทาน พระยาพินิจสารา 24/4/1937 110
อังศุสิงห์---กิมเฮียะ 2504 เสด็จประพาสจันทบุรี ร.5 2507 79
อังศุสิงห์-ประโยชน์ 1901 ปัญหาเด็กเจริญเติบโตช้า-แก้ไขได้ถ้าใส่ใจ ประโยชน์ อังศุสิงห์ 18พย39 91
อังศุสิงห์-สามารถ 1882 ส่วนตัว ผานิต อังศุสิงห์ 11มิย40 120
อัชกุล--เทียน 2457 มาร์กาแรต แทตเชอร์ ผู้ตาย 29/11/1941 235
อัตตะนันทน์-เกรียงไกร 1646 ธรรมะ ไม่แจ้ง 28สค15 165
อัตตะสาระ-กระจ่าง 2043 อรรถกถาธัมมบท เรื่องอุเทนะราชกุมาร ครอบครัว 21ตค15 111
อัตถศาสตร์-อำนาจ 2105 ศรัทธา-ความเชื่อ ครอบครัว 14มิย33 168
อัตถากร แก้ว 2278 นิราศภูเขาทอง สุนทรภู่ 29/12/1997 21
อัมพุทนันทน์ วันชัย 2164 ส่วนตัว ส่วนตัว 0 211
อัมพุนันทน์ วันชัย 2350 ชีวิตและผลงาน พล.ท.วันชัย อัมพุนันทน์ ขณะมีชีวิต 212
อัมระนันทน์--จำรัส 1859 พระอานนท์ พุทธอนุชา วศิน อินทสระ 30มิ.ย28 195
อัมระนันทน์--ปิ่มสาย 1210 ส่วนตัว ครอบครัว 29กย.20 114
อัมระนันทน์-โต๊ะ 1054 เกี่ยวกับทนายความ จำรัส วิทุรธรรมพิเนตุ 28มค14 45
อัมระปาล-เจียม 1915 วิธีหาที่เรือโดยการตรวจวัตถุบนพื้นโลก ประทุม เขียวไพศาล 12กย43 284
อัศวนนท์-เพ็ญศรี 1545 พระธรรมนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช ทวี อัศวนนท์ 30กค37 158
อัศวรักษ์-หลง 1519 สุภาษิตพระร่วง,การแสดงตำนานเสทอป่า คณะกรรมการวชิราวุธานุสสรณ์ 12เมย99 ไม่แจ้ง
(หมด) อัศวรักษ์--เทียบ 1861 ศกูนตลา ร.3 22/2/2012 78
อัศวโสภณ--ทวี 1275 ภาษี ทวี อัศวโสภณ 6ตค20 100
อาภากร-รังษิยากร 1997 ศัพท์การเมืองและการฑูต ครอบครัว 30ธค08 120
อาร์.พี.โยนส์ 1723 บทความเรื่องโรครินเดอร์เปสต์ กรมปศุสัตว์ 7ตค02 90
อาศนะเสน-ทองสุก 1528 คำบรรยายเรื่องจิตใจ ตามหลักวิชาจิตวิทยา ไม่แจ้ง 30มีค10 69
อาสาณรงค์ อวบ 2216 ยากลางบ้าน กรุงไกร เจนพาณิชย์ 13/11/1935 83
อาาศวรรธนะ แสง 2192 รายการอาหาร รวบรวม 4/7/2013 62
อำมาตย์โท พระยาสาลีรัฐวิภาค 1842 ศาสนาและจริยธรรมของไทย ครอบครัว 7พย06 300
อินทรกฤษณื-วรจันทร์ 1564 การพัฒนาทางการเมือง สุจิต บุญบงการ 30พย25 117
อินทรปาลิต--อรุณ 1855 การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำ อาจารย์อรุณ 24มิ.ย42 200
อินทรสุขศรี ราศี 2329 นานาสาระ ผู้ตาย 29/8/2027 283
อินทวงศ์--มาลัย 2419 พระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลก สมชัย กุสะจิตโต 5/7/1943 92
อินทามระ---บำรุง 2474 ประวัติการสร้างสะพานในกรุงเทพ กรมโยธา 9/6/2028 80
อิศรพันธุ์ - วิโรชา 1207 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ น.พ.วศิน พุทธารี 17มค46 60
อิศรศักดิ์-ประยูร 1992 สาส์นสมเด็จ ภาค 43 ครอบครัว 2501 114
อิศรางกูร ณ อยุธยา เจียร 2295 รวมธรรม กิตติวุฒโท 12/4/2009 219
อิศรางกูร ณ อยุธยา-จรูญพันธ์ 1950 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 12สค34 385
อิศรางกูร ณ อยุธยา-วราภรณ์ 1145 คุณหมอนักกอล์ฟ ครอบครัว 6ธค36 164
อิศรางกูร ณ อยุธยา-สุพพัต 1813 มะเร็งของตับ ไม่แจ้ง 22กพ17 16
อิศรเสนา โสภณ 2237 เรื่องของผู้ตาย บันทึก 31/5/1936 64
อิศรเสนา-ยวง 1634 อุตสาหกรรมน้ำตาล มิตรสหายโรงงานน้ำ 2496 65
อิศรเสนา-ยวง 1764 ดีและเด่นกับราศีประจำตัวท่าน ษมาคมโหรแห่งประเทศไทย 2496 56
อิสสระ-มาลี 1441 สู่คุณภาพชีวิตที่เด้วยการป้องกันโรค ครอบครัว 29กพ43 183
อิ่มอุดม-มณี 1875 ประโยชน์ของการบรรลุธรรม บุญนาค อิ่มอุดม 2กค27 100
อุฏฐายี-จวน 1430 พระสาวกนิพพาน คณะสงฆ์ 18ธค18 686
อุดหนุน-ประสพ 1878 พระราชนิพนธ์เรื่องหลวงจำเนียรเดินทาง กรมศิลปากร 15ธค36 220
อุตระวณิชย์--กำปั่น 1290 ส่วนตัว ครอบครัว 11สค18 120
อุตระวณิชย์--หลวงกัมปนาทแสนยากร 1386 พุทธสถานในเอเซียใต้ ทรงวิทย์ แก้วศรี 11สค18 382
อุทะนุต ธัชชัย 2379 ชั่วโมงแห่งความคิดดี มิตซุโอะ คเวสโก 14/5/1946 230
อุรัสยะนันทน์-กำไล 2049 ชีวิตเป็นอย่างนี้ ครอบครัว 26กพ30 148
อุรัสยะนันทน์-เจือทอง 1251 การทำขนม , พันธุ์ไม้ ณพรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 17ตค42 154
อุรัสยะนันทน์-เจือทอง 1702 ส่วนตัว ทรงชัย เจตะบุตร 17ตค42 89
อุเทนสุต แสง 1753 เที่ยวตามทางรถไฟ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 19/2/2004 203
อุไรรัตน์ อาทิตย์ 2348 วงจรแห่งตะวัน ญาติมิตร ขณะมีชีวิต 128
อุไรรัตน์ ประสิทธิ์ 2331 บันทึกชีวิต ครอบครัว ขณะมีชีวิต 130
อูนากูล อภินันท์ 2214 ตำนานการเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์ป ไม่ปรากฎ 5/1/1935 250
อูนากูล--วิชัย 1387 เรื่องเมืองบางปลาสร้อย สุบิน สืบสงวน 28มีค19 99
อ่อนโยน นิ่ม 2343 กิริยามารยาทและการใช้ถ้อยคำในราชสำนัก สำนักงานทรัพย์สิน 4/9/2008 66
อ่อวิเชียร-เพิ่ม 1803 ธรรมะ ไม่แจ้ง 17ตค13 82
ฮุนตระกูล-เทียนเลี้ยง 1554 กฎหมายระหว่างประเทศ วิพัฒน์ บุนนาค 23มีค11 142
ฮุนตระกูล-เทียนเลี้ยง 1731 พระมหากษัตริย์ในประเทศไทย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 23มีค11 ไม่แจ้ง
ฮุนตระกูล-โกศล 1095 พระพุทธศาสนา ครอบครัว 3มิย02 278
เกตุเจริญ-เชาวน์ 1766 ธรรมะ เฉลา เกตุจรูญ 5มิย34 146
เกยานนท์ แรม 2371 กรุงเทพฯคำฉันท์ ขุนสุนทรภาษิต--ชิตบุรทัต 7/3/2010 178
เกยานนท์-แรม 1876 กรุงเทพฯ คำฉันท์ ชิต บุรทัต 7มีค10 178
เกรียงศักดิ์พิชิต สมใจ 2137 เจดีย์ยุทธหัตถี ตรี อมาตยกุล 10/4/2016 49
เกษตรหิรัญรักษ์ ริ้ว 2169 อลังการศาสตร์ ป.ส.ศาสตรี แปล 23/11/2004 92
เกษตรหิรัญรักษ์-ริ้ว 1522 อนาคตของท่าน อุบล หุวะนันทน์ 10มีค04 29
เกษตรหิรัญรักษ์-ริ้ว 1527 นิราศสุพรรณ กรมศิลปากร 10มีค04 26
เกษมศรี-ขจิต 1081 ธรรมะ พิสุทธิ์ นิมมานเหมินทร์ 25กย13 89
เกษมศรี-วัฒยากร 1379 โคลงเรื่องพระราชประวัติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมภพ ภิรมย์ 14เมย17 22
เกษมสันต์-จรัสโฉม 1657 ปกิณกธรรม วัดบวรนิเวศวิหาร 19ธค16 26
เกษมสันต์--สุประภาดา 2431 เกี่ยวกับผู้ตาย รวบรวม 19/9/1940 249
เกษมสุวรรณ-ประสิทธิ์ 1055 เรื่องสั้น ปราณี เกษมสุวรรณ 5ตค32 328
เกษแม่นกิจ---ผกา 1956 ประเพณีทำบุญ กรมศิลปากร 29/4/2016 124
เกิดชูชื่น ปลิว 2301 ส่งทูตไทยไปกรุงโรมสมัยพระนารายณ์ กรมศิลปากร 18/9/2014 81
เกิดพิบูลย์-ฟู 1246 ธรรมะ ครอบครัว 27มค11 84
เกิดศิริ--วิริยะ 1345 จดหมายเหตุแฝนรัตนโกสินทร์200ปี ชูเกียรติ ศกุนตนาค 10มค25 76
เกิดสมบุญ--สุวรรณา 2441 แว่นพุทธมามกะ วาสนมหาเถระ 15/1/1938 120
เกียรตินาถ-จำเนียร 1611 ประเพณีการแต่งงานของชนชาวเอธิโอเปีย ครอบครัว 30มิย11 161
เก่งเรียน ประสิทธิ์-ศรีสว่าง 2238 ตัวอย่างสัญญา คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 14/11/1940 158
เก่งเรียน-ประสิทธิ์,ศรีสว่าง 1126 แบบสัญญาต่างๆ ครอบครัว 14พย40 159
เครือวรรณ์-เชี่ยว 1056 กฎแห่งกรรม สมพร พรรคกลิน 17พย08 439
เคียงศิริ เล็ก 2173 อโรคยา ปรมา ลาภา คณะแพทย์ 20/10/1930 136
เคียงศิริ-ไน้ 1873 ธรรมะประดับใจ เพ็ญศรี สุขุมพานิช 6กค29 179
เคียงศิริ--ไน้ 1355 ธรรมะประดับใจ สมเด็จพระญาณสังวร 6กค29 179
เจนพาณิชย์-กรุงไกร 1058 จิตใต้สำนึกหลวงปู่ขาว เอินศรี เกตุสิงห์ 17พค34 128
เจนพาณิชย์-กรุงไกร 1089 สุขภาพ การยวด ครอบครัว 17พค34 96
เจริญพิทักษ์-ทวี 1540 กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัว 7สค20 413
เจริญรัชต์ภาคย์-สมศรี 1918 พุทธวิธีแก้ปัญหา โรส บริบาลบุรีภัณฑ์ 4พย38 190
เจริญศรี-ประนิต 1833 รอบรู้เรื่องเครื่องยนต์ ครอบครัว 10พค46 300
เจริญศิริ-ประนิต 1921 รู้เริ่องรถ ครอบครัว 10พค46 300
เจริญแพทย์---อบ 2511 ปลุกปลอบใจในยามวิกฤต พะราชวรมุนี(ประยูร) 18/2/1942 55
เจียน เจียรณัย 1715 พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ไม่แจ้ง 30ธค10 106
เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช 1144 การรักษาตัว พระยาเวชสิทธิ์พิลาศ 2472 93
เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ 1749 คอมมิวนิสต์ ไม่แจ้ง ไม่แจ้ง 74
เฉลิมเตียรณ--จรูญ 2439 ก่อกำเนิดกองบินทหาร ผู้ตาย 23/6/1938 240
เชนยะวณิช-สือ 1503 ความฉลาด พระศาสนโศภน 12ธค87 23
เชาวนโยธิน--วิจิตรา 1420 ไตทดแทนกันได้จริงหรือ ชำนาญ ธีรวัฒน์ 11เมย.33 56
เชี่ยวสกุล ประดิษฐ์ 2332 บันทึกชีวิต ครอบครัว ขณะมีชีวิต 194
เดชธำรง ทัศนีย์ 2311 กรรม หลวงพ่อจรัญ 17/4/1940 74
เดชประดิยุทธ์-เดช 1902 หลักราชการ กระทรวงมหาดไทย 21กพ01 191
เดชผล-โพ 1185 การออกของด้านพิธีศุลกากร ครอบครัว 25พย21 73
เตชะไพบูลย์-สุเมธ 1823 ส่วนตัว ครอบครัว 2537 213
เตลาน-สุนีรัตน์ 1567 การดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป ตรีทิพย์-วารุณี เตลาน 28กพ38 ไม่แจ้ง
เต็มสงสัย-สีนวล 2052 รวมบทความ ครอบครัว 30ธค26 138
เต็มสุข-สลับ 2083 ตำราอาหารชุดประจำวัน เสงี่ยม เต็มสุข 18พค37 112
เถาว์ศิริ-จำลอง 1670 การประกอบอาหาร ชาญ เถาว์ศิริ 25กย35 140
เทพหัสดิน ณ อยุธยา-แม้น 1064 โคลง กลอน ครอบครัว 25มีค25 122
เทพาคำ แสวง 2402 เกี่ยวกับผู้ตาย ญาติ 14/6/2027 66
เทพาธิบดี--คุณหญิงลัย 2466 จดหมายเหตุ ร.5 พ.ศ. 2433 ร.5 4/9/2014 395
เทวกุล หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ 2284 ปาฐกกถาธรรม ท่านปัญญา 2513 168
เทวกุล-ปราโมทย์ 1600 บทพระธรรมเทศนา หม่อนเจ้าวงศานุวัตร-เทวกุล 28พย17 62
เทวกุล-ปราโมทย์ 1768 แนวสอนวิชาจรรยา ศานุวัตร เทวกุล 28พย17 223
เทวกุล--วิไล 1341 ฟ้าสางทางสวรรค์ ท่านพุทธทาส 12มิย.29 91
เทวกุล--หม่อมเจ้าปรีดีเทพย์พงษ์ 1335 ส่วนตัว ครอบครัว 11พค13 126
เทศ วิทยานุกรณ์-นิทเทสกเถร 1759 รายงานตรวจการคณะสงฆ์ วัดสัมพันธวงศ์ 25พย10 135
เทศวิศาล-บุนนาก 1556 พระคัมภีร์อุทาน ขุททกนิกาย สุตตันตปิฎก นางตะรีกลรักษ์ (ทองคำ) 31สค10 88
เทียนประภา-สุเธียร 1806 เกี่ยวกับโรคมะเร็ง สง่า ณ ระนอง 3มิย10 106
เนตรศิริ-ประมณฑ์ 2044(หมด) บทความของพระประมณฑ์ปัญญา สุภา ประมณฑ์ปัญญา 11เมย13 134
เบญจกาญจน์-- บุญเกื้อ 1209 จดหมายหลวงอุดมสมบัติ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 14เมย.15 348
เบญจางครัตน์-ป้าพร 1983 วิธีรักษาอุโบสถ ทองพูล แผ้วพาลชน 2499 135
เบี้ยวไข่มุก วีรินท์ 2342 เกี่ยวกับผู้ตาย ญาติมิตร 4/2/1939 130
เปรมรัศมี-ทองศรี 1742 ส่วนตัว ครอบครัว 2510 142
เปรมาสวัสดิ์-ประเสริฐ 1627 การตกเลือด เสาวณิต-สงวนโภคัย 6ธค13 76
เปรมโรจน์-ปรุง 2018 ผลงานของคุณปรุง เปรมโรจน์ ครอบครัว 11เมย28 77
เปรุนาวิน-สุข 1673 พรบ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม คณะนายทหารเหล่าพระธรรมนูญ 24กพ14 76
เปรุนาวิน-สุข 1679 พระธรรมเทศนา ไม่แจ้ง 24กพ14 150
เปรุนาวิน-สุข 1682 ประวัติกระบวนการยุติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ 24กพ14 187
เปล่งวาณิช--วรทรัพย์(ครอบครัว) 1201 ส่วนตัว ครอบครัว 1มิย34 16
เปล่งวานิช 1171 หลายเรื่องหลากรส ครอบครัว 24สค08 425
เปล่งวานิช-สงัด 1452 การบริหารโรงพยาบาล อวยพน-เปล่งวานิช 11เมย24 48
เปาโรหิตย์-กลีบ 1078(หมด) เรื่งสั้น ผ่องผัสมณี จักรพันธุ์ 2ธค15 ไม่แจ้ง
เปี่ยมปิติ ศรีวิโรจน์ 2406 บทนิพนธ์บางเรื่องของพระเทพ รวบรวม 12/3/2020 120
เปี่ยมสมบูรณ์-โปรยทิพย์ 1098 ธรรมะ ชวน เปี่ยมสมบูรณ์ 21ตค27 156
เปี่ยมสุข-สุ่น 1869 นวโกวาท ปรานี สุรภัฏพิศิษฎ์ 28มค07 84
เปี่ยมสุวรรณ-ร.ท.ต่วน,นางสอิ้ง 1027 เกี่ยวกับความตาย ครอบครัว ไม่แจ้ง 126
เผื่อนปฐม อุรัย 2168 ลิลิตพายัพ ร.6 22/12/2010 131
เผื่อนปฐม ณ เชียงใหม่-อุรัย 2080 นิทานสำหรับเด็ก ครอบครัว 22ธค10 104
เผ่าวิพัฒน์-เสงี่ยม 1896 บารมีและอาสวะ ครอบครัว 2501 55
เพชรบุตร-มาลี 1924 ครูสมพรสอนลิง ครอบครัว 19กพ43 135
เพชรพลอย--เอียง 1962 ไหว้ 5 ครั้ง และกายบริหาร พระพุทธโฆษาจารย์ 25/11/2012 25
เพิ่มพานิช-ปรีดา 1483 รวมคำพิพากษาฎีกา คดีดัง ครอบครัว 18มีค32 355
เพียรเลิศ--ภักดิ์ 2451 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก 2532 สำนักพระราชวัง 27/7/2027 346
เฟื่องฟุ้ง--พลบ 1975 พระพุทธนวราชบพิตร สำนักราชวัง 6/2/2011 52
เภกะนันทน์-ชัยธวัช 1031 บทร้อยแก้ว กรมศิลปากร 26สค10 138
เมตตาจิตต์--ทรัพย์ 1332 วิธีทำบุญและคำอาราธนาต่าง ๆ ครอบครัว 4กค18 27
เมนาคม-อัมพร 1589 ความรักของแม่ จรุงศรี เมนาคม 7ธค14 99
เมืองแมน จำนง 2121 พยาบาลรุ่นแรกของเมืองไทย คุณหญิง พิณพากย์พิทยาเภท 15/10/1932 107
เมืองแมน จำนง 2150 ประวัติพยาบาลรุ่นหนึ่งในประเทศไทย รวบรวม 15/10/1932 107
เมืองแมน-จำนง 1676 พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก ครอบครัว 15ตค32 107
เยี่ยมวิไล-ส้มจีน 1308 ชีวิตกับธรรม สกล รัตนา สุนทรชื่น 25มค13 63
เรศานนท์ สุวรรณ์ 2195 หลักและวิธีการเลี้ยงสัตว์ ผู้ตาย 21/11/2006 127
เริงรุกปัจจามิตร-สะอาด 1892 คำถาม-คำตอบเรื่องกตัญญูกตเวที ครอบครัว 10มค30 74
เรืองกาญจนเศษษฐ์--ไชยศิริ 1858 พิชัยสงคราม--สามก๊ก สังข์ พัธโนทัย 5 มิย.39 264
เรืองตระกูล-บันลือ 1534 จิตวิทยาในการซักถาม ครอบครัว 28มิย34 205
เลขยานนท์ สาย 2184 ดอกตุลิปดำ สายัณห์ 3/3/2013 251
เลาหวณิช--นิภา 1368 แกว่งแขนบำบัดโรค จูแป๊ะโล้ 20กพ35 88
เลิศฤทธิ์-นายยวด 1161 ธรรมกถาสำหรับผู้ป่วย บุญบิ่น เลิศฤทธิ์ 13กย39 ไม่แจ้ง
เลิศฤทธิ์-ยวด 1843 สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ บุญปิ่น เลิศฤทธิ์ 13กย39 90
เลียงชเยศ-เอียดศิริ 2031 ส่วนตัว สุทธิชัย เลียงชเยศ 30ตค13 92
เลียงพิบูลย์-สมบุญ 2076 ศีลธรรมกับการค้า ครอบครัว 5มีค14 245
เล็กประยูร-ช้อย 1546 วิชาธรรมกาย ฉลวย เล็กประยูร 16มีค23 128
เล็กสุภาพ-ปรีเชาวน์ 1459 บทสวดมนต์ เยี่ยม เล็กสุภาพ 1กค41 54
เล็สมบูรณ์-เล็ก 1561 ประมวลภาพพระเทพคุณาธาร พระครูสิริทัตสุนทร 7ตค12 ไม่แจ้ง
เวชชบูล--บุญยัง 2436 คู่มือมนุษย์ พุทธทาส 8/5/1943 188
เวชชวิบุล--ทองอยู่ 2475 เจดีย์ พระยาอนุมานราชธน 21/4/20 82
เวชชาชีวะ รชตะ 2249 ส่วนตัว รวบรวม 12/7/1944 192
เวชชาชีวะ บำราศ 1134 การแพทย์ ครอบครัว 12พย27 494
เวชชาชีวะ-บำราศ 1775 ส่วนตัว เสธี เวชชาชีวะ 12พย27 494
เวชยันตรังสฤษฏ์-ดาระกา 1474 สหภาพโซเวียต ครอบครัว 10เมย34 116
เวชสวรรค์-วิเชียร 1569 บทความสมุนไพร ทิวา เวชสวรรค์ 15กพ43 ไม่แจ้ง
เวชโช-เลี่ยง 1073 ธรรมะ ประวิทย์ เวชโช 8มิย33 300
เศรษฐนันท์ อัญชลี 2386 พระสูตรเกี่ยวกับพุทธสังเวชนียสถาน รวบรวม 27/4/1944 178
เศรษฐบุตร แช 2378 ขุนเศรษฐอนุสรณ์ รวบรวม 6/10/2002 140
เสถียรโกเศศ เฮียะ 2393(หมด) ผีสางเทวดา เสถียรโกเศศ 2/3/1995 60
เสนาณรงค์ เยี่ยมจิตต์ 2207 ปราสาทพนมรุ้ง กรมศิลปากร 25/5/1931 104
เสนาณรงค์-แสวง 1106 การเมือง ดำรง ลัทธพิพัฒน์ 14กพ20 70
เสนาณรงค์--แสวง 1258 ส่วนตัว ครอบครัว 14 กพ 20 70
เสนีวงศ์ จวง 2213 กรมพระราชวังหลัง แปลก เสนียวงศ์ 15/6/1934 167
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา จำเนียรสุข 2365 เรื่องราวของผู้ตาย ญาติมิตร 23/11/1945 126
เสม-ประสาท 1255 เรื่องสั้น ปิยอทะ กค36 90
เสมประสาท-อารีย์ 1699 ส่วนตัว บุญเกียรติ-นิลมาลย์ 22กค36 126
เสมประสาท--อารีย์ 1260 ส่วนตัว ครอบครัว 22กค36 128
เสมประสาท--อารีย์ 1795 ส่วนตัว ครอบครัว 22กค36 ไม่แจ้ง
เสรีบุตร--กิตติ 1361 ทางมรรคผล หลวงพ่อวัดปากน้ำ 8มิย35 170
เสรีเริงฤทธิ์-จรูญ รัตนกุล 1123(หมด) ส่วนตัว ครอบครัว 21ธค26 226
เสสะเวช-เหลือ 2036 เมื่อไตไม่ขับน้ำปัสสาวะ พระเทพสุธี 25สค21 89
เสาวรส อัศวิน 2383 โรคตับสำหรับประชาชน ชมรมโรคตับ 10/7/1945 175
เหมะจุฑา-เออบ 1097 ความรักของแม่ในวรรณคดี อู๊ด , งอก , ตุ๋ย , จ้อย 2กย16 126
เหมะจุฑา-แม้น 1526 ความมหัศจรรย์ในโลก ครอบครัว 15กย08 248
เหมะรัชตะ--หอมหวน 1422 ประวัติพระยานรรัตนราชมานิต ร.ต.การุณย์ เหมวนิช 19ธค19 79
เหมะรัต บุศย์ 2380 เรื่องราวในต่างแดน 2500 ผู้ตาย 30/10/2004 678
เหมะรัต-ฉลอง 1916 สมุนไพร จำเนียร เหมะรัต 17กย32 129
เหมะศิลปิน-วิไล 1194 สุขภาพ อี๊ด ปุ๊ย หมึก หมด 18มิย33 152
เหมโก--บุญเลิศ 1344 ส่วนตัว คณะศิษย์ 29มิย32 142
เหราบัตย์--เศพย์ 2479 ประเพณีทำศพเล่ม 1 เสถียรโกเศศ 12/2/1981 88
เหล่าสมบัติ--เลี่ยงอัน 1639 ธรรมจากพุทธทาส พุทธทาสุฑโฒ ภิกขุ 2/3/1948 195
เหวียนระวี กวี 2171 พระนางสามาวดี หลวงสำรวจวิถีสมุทร 22/2/2009 107
เอมกมล เชื่อม 2179 พระไชยสุริยา สุภาษิตสอนหญิง สุนทรภู่ 1/12/2015 38
เอมะศิริ--สง่า 1421 ประวัติสกุล เอมะศิริ--อมาตยกุล นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล 25ธค25 205
เอาฬาร--จรัญ 2444 ครอบครัว ครอบครัว 16/1/1944 314
เอี่ยมศิริ-ประยูร 1107 อัญมณี ประเสริฐ รุจิระวงศ์ 22มีค24 146
เอี่ยมสกุล พะวงเพ็ชร 2268 นี่แหละเด็ก ผู้ตาย 10/6/2001 63
เอี่ยมสกุล--วัชรี 1369 โรคไขกระดูกเสื่อม แพทย์หญิง สุภา ณ นคร 22ธค08 31
เอี่ยมสะอาด-เปลื้อง 1598 กรรมานุภาพ ไม่แจ้ง 18เมย17 55
เฮงเจริญ-พยม 1125 การบริหาร ครอบครัว 24กค45 212
เฮี้ยง ปุณณฉนโท 1801 ผู้บันดาล สมเด็จพระสังฆราช 2512 21
แกงตารด์--คุณพ่อยอแซฟ 1856 ประวัติ วัดแม่สอด 7-ต.ค.-03 38
แก้วกาญจน์-ไพบูลย์ 1798 โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน ไม่แจ้ง 13สค43 136
แก้วจินดา--ชะลอ 1265 ชีวิตจะเป็นสุขได้อย่างไร สมเด็จพระญาณสังวร 27ตค.32 102
แก้วสีปราด-เวฐน์ 1729 โรคอ้วนกับการลดน้ำหนักตัวที่บ้าน ครอบครัว 16เมย24 41
แขวงโสภา-หรุ่น 1870 พระไตรปิฎก ฉบับดับทุกข์ ครอบครัว 8กค30 127
แจ่มใส--สมพิตร 2408 หน้าที่ของคนฉบับสมบูรณ์ ปัญญานันทภิกขุ 7/4/1935 242
แจ้งคำขำ ทองชิ้น 2290 จารึกวัดพระเชตุพน กรมศิลปากร 7/3/2007 141
แซ่ลิ้ม เอม 2322 ประมวลรัฐนิยม ป.พิบูลย์สงคราม 2483 94
แดงสว่าง-อบทิพย์ 1684 บทละครดนตรี ไม่แจ้ง 31มค22 94
แนวบุญเนียร-เชื้อ 1886 พระคาถาชินบัญชร ครอบครัว 1สค31 216
แพทย์โกศล-ลิเสต 1082 ข้อคิดสุขภาพ ถวิล ตัณฑิกุล 18มค30 206
แย้มสอาด-ธำรง 1296 วิธีรักษาโรคมะเร็ง ครอบครัว 29มีค42 114
แสงรุจิ-ไหว 1443 มาตรฐานพลังงาน เฉิดฉัน แสงรุจิ 8พค38 130
แสงศุภประดิษฐ์ น้อม 2401 ปฐมมงคลสูตร วัดสุคันธศิลาราม 4/5/1939 32
แสงสิงแก้ว ฝน 2309 ชีวิตและงาน ฝน แสงสิงแก้ว ขณะมีชีวิต 220
แสงสิงแก้ว ฝน 2353 ชีวิตและงาน ครอบครัว 8/10/2023 250
แสงสิงแก้ว-บรรลุ 1923 การได้รับสารพิษและวิธีการปฐมพยาบาลขั้นต้น,การใช้ยาล ครอบครัว 27มิย35 160
แสงสิงแก้ว--ประวาส 1264 ส่วนตัว ครอบครัว ๒๕กพ37 116
แสงหิรัญ-เกตุ 2104 กรรมบถคำกลอน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 26มีค27 154
แสงอุทัย-บุหงา 1633 โอวาทสี่ ครอบครัว 13เมย25 102
แสงแก้ว-วิเชียร 2013 ส่วนตัว ครอบครัว 10เมย21 350
แสนโกศิก-ฉอรรถ 1306 คำชี้ขาดความเห็นแย้ง ครอบครัว 29กค13 273
แสนโกสิก อุททิศ 2396 หลักกฏหมาย รวบรวม 22/11/2014 445
แสวงศักดิ์-ชลิต 1068 การท่าเรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4พย21 102
แสวงศักดิ์-ฟอน 1711 ส่วนตัว ถวิล สินวัต 14มค18 68
โกณะวณิก--ระเบียบ 1374 ส่วนตัว ครอบครัว 12มิย18 72
โกมลกนก--ชุลีรัตน์ 1289 สาวเอยจะบอกให้ นเรศนโรปกรณ์ 30ต.ค15 60
โกมุท รัมภา 2325 พระธรรมเทศนา มหาบัว 30/5/2025 153
โกศิน กิมเน้ย 2129 รวมเรื่องของพระยุติชาญดำรงเวทย์ บุญมี โกศิน 7/4/2010 154
โกศิน กิมเน้ย 2142 ธรรมเทศนา รวบรวม 7/4/2010 152
โกศิน โอสถ 2205 เมื่ออายุ 60 25/8/1936 อายุ80 351
โขมศิริ จรูญ 2131 พุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย พระกวีวรญาณ 25/12/2003 93
โฆวินทะ-อดิศร 1137 พระราชพงศาวดารรัตนโกสินทร์ ครอบครัว 14กค37 379
โชติกพนิช--กี 1350 ชราภาพ พยาธิสภาพ และโรคหัวใจวาย นายแพทย์อรุณ เนตรศิริ 22กย12 80
โชติกวณิชย์-เหงียน 2085 กฎหมายควรรู้ สมคิด โชติกวณิชย์ 21เมย37 88
โชติกุล--กำชัย 2442 ทฤษฎีและการปฏิบัติวิทยุสมัครเล่น รวบรวม 16/5/2025 364
โชติกเสถียร เดียร์ 2352 ต้นสกุลบุนนาค ครอบครัว ไม่ปรากฎ 92
โชติกเสถียร โสตถิ์ 2194 บทร้อยกรองของครูเทพ ครูเทพ 24/9/2027 29
โชติกเสถียร-จรัล 1807 รวมกฎหมายและระเบียบงานคลังบางเรื่อง ครอบครัว 17สค13 214
โชติกเสถียร-จรัล 1849 เบื้องหลังแห่งกรรม กระทรวงการคลัง 17สค13 128
โชติกเสถียร-ธงไชย 1165 เรื่องตามเสด็จ จรวย สุรณรงค์ 18มค29 179
โชติกเสถียร--พัชรา 1414 ส่วนตัว ครอบครัว 10กพ46 18
โชติกเสถียร-สุวรรณ 1778 บทละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวี วรดา โชติกเสถียร 2ตค05 53
โชติจิตร-ถนอม 1693 สอนลูกให้ถูกทาง ครอบครัว 21มค25 ไม่แจ้ง
โชติพิมาย พาชื่น 2397 ธรรมะสอนลูก รวบรวม 17/4/1943 88
โชติมนโต-กมล 1644 วิธีฝึกจิตให้เป็นสมาธิ ไม่แจ้ง 2528 224
โชติศาลิกร จีบ 2005 ตำราไม้ดัด การขยายพันธุ์ไม้ประดับ ครอบครัว 20ธค2500 80
โดษะนันทน์--เทียม 1411 รถไฟในประเทศไทย รวบรวม 13ธค17 42
โตวัน ตัน 2361 ประมวลข้อคิด รวบรวม 11/3/1946 56
โปษยะจินดา--อรุณ 1199 แนววิวัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โกวิทย์ โปษยานนท์ 26สค24 365
โปษยานนท์--ชิตร 1268 กฎแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์ 9-ส.ค.-20 105
โปษยานนท์--ลินจง 1278 ภาษีสรรพสามิตของไทย พัพัฒน์ โปษยานนท์ 24มค20 314
โปษะกฤษณะ อุดม 1935 เพชรน้ำหนึ่ง มหาบัว 3/2/1940 137
โปษะกฤษณะ---อุดม 2485 อนุทินนายแพทย์อุดม ผู้ตาย 3/2/1940 265
โปษะกฤษณะ-แช่ม 1456 ตำรากับข้าว พระธรรมดิลก 2506 198
โพธิทัต-ฟ้าแฉล้ม 1647 สู่สำนักวาติกัน และ นิกสัน สิริชัย โพธิทัต 1ตค15 127
โพธิทัต-ละมุน 1691 สาระในตัวคน ละม่อน-ละเมียด โพธิทัติ 18ตค12 42
โพธิทัต-แฉล้ม 2054 ส่ำสนักวาติกัน และนิกสัน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 1ตค15 127
โพธิพรรค--จรวย 1337 พระศรีอริยเมตไตรย จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ 18เมย22 119
โพธิสุนทร-แปลก 1438 นิราศบางเรื่อง ครอบครัว 20สค11 72
โพธิ--สุวิทย์(พระครูนครเขต) 2506 ธรรมะ รวบรวม 29/11/1934 280
โมกขะเวส-ชุบ 1658 ชีวจิต การใช้ชีวิตอย่างเข้าใจธรรมชาติ ครอบครัว 3กย41 130
โรจนประดิษฐ์-เผด็จ 1993 สาส์นสมเด็จ ภาค 53 ครอบครัว 22ธค02 105
โรจนายน-ไพฑูรย์ 1315 ธรรมะ ครอบครัว 17เมย27 96
โรจนเสน ยิ้ม 2360 คู่มือชีวิต สมเด็จพระญาณสังวร 3/1/1935 200
โรหิตโยธิน เหรียญ 2183 ธรรมเทศนา รวบรวม 18/7/2028 228
โล่ชัยวิบูลย์-สมบัติ 1793 สองแผ่นดิน ครอบครัว 21กค40 112
โสณกุล ณ อยุธยา-ประยูร 1138 เกี่ยวกับมณฑลภิบาล ครอบครัว 6ธค19 369
โสณกุล-ถวัลย์มงคล 1887 บันทึกคำแถลงเรื่องทูตทหาร สทนา โสณกุล ณ อยุธยา 13กย33 335
โสณกุล-พารเสนอ 1080 ตำราอาหาร ครอบครัว 2480 136
โสภณพนิช สุมณี 2162 ครอบครัว ครอบครัว 16/4/1945 96
โสเจยยะ-ธรรมนูญ 1929 โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน ครอบครัว 11กย45 136
โหตระกิตย์--อาสา 1328 ส่วนตัว ครอบครัว 12ธค14 54
โหตระกิตย์-เบ็ญจาง 2090 นักการเมืองกับธรรมะ สมภพ โหตระกิตย์ 18กพ23 104
โอสถานนท์--นิล 1202 กรรมที่มองไม่เห็น ท.เลียงพิบูลย์ 24กค16 66
โอสถานนท์-สุชศรี 1069 ธรรมะ ครอบครัว 22มิย21 87
โอสถานุเคราะห์-ปองทิพย์ 1001 ธรรมะที่พี่ใหญ่ชอบ ครอบครัว 12กค28 88
โอสถานุเคราะห์-สวัสดิ์ 1122 ศิลปวัตถุ บริษัท โอสถสภา 22/12/2028 168
โอสถานุเคราะห์-สวัสดิ์ 1783 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่แจ้ง 22ธค28 123
โอสถานุเคราะห์-สวัสดิ์ 1868 วิธีปฎิบัติธรรมทางลัด พุทธทาส 22/12/2028 64
ใช้ไววิทย์-กิตติ 2098 ชีวิตนี้สำคัญนัก เชิดเกียรติ ใช้ไววิทย์ 22ธค46 112
ไกรกฤษ์-โรจน์ 1235 มูลนิธิไลออนส์ประเทศไทย สุนทร สุวรรณสาร 2สค27 ไม่แจ้ง
ไกรทองสุก-อุทิศ 1457 ธรรมะหน้าที่ของชีวิต ไม่แจ้ง 21กค41 80
ไกรฤกษ์ นับ 2210 เล่าเรื่องเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. 116 13/3/1934 120
ไกรฤกษ์-จำเริญ 1760 มูลบทบรรพกิจ กรมศิลปากร 16มค15 103
ไกรฤกษ์-จำเริญ 1932 มูลบทบรรพกิจของพระยาศรีสุนทรโวหาร กรมศิลปากร 16มค15 103
ไกรฤกษ์-ถนอม 1448 กิริยามารยาทและการใช้ถ้อยคำในราชสำนัก รัตนาภรณ์ ไกรฤกษ์ 23กพ10 81
ไกรฤกษ์-ผิว 1581 สัมพันธภาพระหว่างไทย-อเมริกัน ครอบครัว 10มิย08 93
ไกรฤกษ์-โรจน์ 1168 ส่วนตัว กมลา ไกรกฤษ์ 2สค27 53
ไกรฤกษ์--โรจน์ 1211 นิทานทหารเรือ พันแหลม 2สค27 44
ไชยกาล เลียง 2319 บันทึกเกี่ยวกับผู้ตาย ญาติและเพื่อน 2/5/2029 120
ไชยภัฏ-ประเจียด 1492 ศิลปะการป้องกันตัว ชกมวย ช.ไชยภัฏ 16พย34 114
ไพฑูรย์ เพ็ญกุล 1024 บทร้อยแก้ว เพ็ง เพ็ญกุล 20มค31 128
ไพรวรรณ-แทน 1740 กฎแห่งกรรม คณะสงฆ์วัดแก้วฟ้า 23มิย10 78
ไม้อ่อน--เขียน 2430 หลักพระพุทธศาสนา สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ 16/9/2020 129
ไล่สัตรูไกล-อำไพ สุจริต-รองศาตราจารย์เฉลิม 2744C บุญกิริยาวัตถุ 10และ คู่มือ พระมหาแสง โชติปาโล 3/9/2533 110
การศึกษาพระพุทธศาสนา
เต็มบุญเกียรติ-นายสันต์ 2745C เปาบุ้นจิ้นผู้ทรงความยุติธรรม บุตรธิดาผู้ตายรวบรวม 28/6/2519 232
บุนนาค-พันตรีเอก 2746C พระพุทธศาสนา 2 ภาษา ปิยทัสสีเถระ/ดร.ชินวุธ 3/7/2528 270
ไทย-อังกฤษ สุนทรสีมะแปล
พิบูลสงคราม-พล.ร.ท.ประสงค์ 2747C ประวัติ-คำอาลัย-ภาระกิจต่างๆ ทายาทจอมพล ป.พิบูล- 27/1/2546 239
ของพล.ร.ท.ประสงค์ สงคราม
โอสถานนท์-นางสุขศรี 2748C บทธรรมะและปาฐกถาธรรม ภิกขุ ปัญญานันทะ 8/8/2521 111
บุรณเวช-นางหลง(นางบริบูรณ์- 2749C อนุพุทธประวิติ พระอมรเมธาอารย์ 7/8/2532 129
เวชสาส์น) ประวัติพระอสีติมหาสาวก
นุตาลัย-ร้อยโทดำรง(ทองอยู่) 2750C หลวงพ่อบุดดา ถาวรโร ดำรง นุตาลัย/พระมหา 17/1/2547 260
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน วีระ ถาวโร
สุขารมณ์-นางวิมลทิพย์ 2751C กามนิต มูลนิธิเสฐียรโกเศศ- 27/10/2527 230
นาคะประทีป
รอดบุญ-นายสมโภช 2752C คำประพันธ์/ดนตรีพรรณนา นายสมโภช รอดบุญ/ส. 14/3/2532 115
สารภี
นิมิราชทรงวุฒิ-คุณหญิงเนือง 2754C เทศน์ไตรมาส พระพรหมมุนี(ธมมสาร) 28/8/2514 147
(เนือง วินิจฉัยกุล)
วิโรจน์ไตรรัตน์-นางจำเริญ 2755C ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ พระราชวิสุทธิเวที 15/4/2517 144
เทวกุล-หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ 2756C แว่นชีวิต ชุนนุมปาฐกถาธรรมของ 28/10/2513 168
ท่านปัญญานันทะ
กาจสงคราม-พลโท กาจ 2757C ชีวประวัติฯ ของพลโทกาจสงคราม ก.กาจสงคราม 27/2/2510 197
(เทียน เก่งระดมยิง) ประทีปแห่งทวีปชมพู โรจนากร
เรืองสุนทร-นางวัฒนา 2758C ทาง 7 สาย พระเทพสิทธิมุนี 26/11/2524 136
ศรีสุบรรณ์-พันตรีชาญณรงค์ 2759C ธรรมวิภาค-นิยามศัพท์ นายเอกไท นิลโกสิตย์ 29/10/2515 152
เวสะบุตต์-พันเอกแถม 2760C บันทึกผู้ตาย-ตำรายา พันเอกแถม เวสะบุตต์ 29/8/2506 130
พระเทพสริยัติ(อาภารํสีเถระ ดำ) 2761C ประวัติวัดประทุมคงคา อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา 30/3/2513 118
นิรันดร-นางสวง 2762C หลวงพ่อหล้า เขมปตฺโตตอบปัญหาธรรม พระเหล้าเขมปตฺโต 27/1/2540 320
จรัลชวนะเพท-นายชุมเจษฎ์ 2763C ชีวประวัติฯ-เล่าสู่กันฟัง ชุมเจษฎ์ จรัลชวนะเพท 2/4/2549 426
อัศวเบญญา-นายสุพจน์ 2764C นานาปัญหาธรรม,การแก้อา- ครอบครัวอัศวเบญญา 21/8/2541 260
ถรรพณ์ด้วยฮวงจุ้ย
เลาหวัฒน์-นางแจ่มจิตต์ 2765C คัมภีร์ปฎิรูปมนุษย์ พระภาวนาวิริยคุณ 4/1/2546 421
(เผด็จ ทัตตชีโว)
กลิ่นพงษา-นายกิตติพงษ์ 2766C บันทึกผู้ตาย,คำพ่อ-คำแม่ พระธรรมกิตติวงศ์ 9/7/2551 307
สิกขขกิจ-นางบริหาร(จินดา สินะวานนท์)2767C 2767C ศกุนตลา,สาวิตรี,ความเงียบ 13/8/2520 324
และธรรมกับชีวิต
ชัยนาม-คุณหญิงบรรเลง 2768C ชีวประวัติผู้ถึงแก่กรรม ครอบครัวคุณหญิงบรรเลง 18/5/2532 186
นาวีวราสา-คุณหญิงนาวีวราสา 2769C คำถวายทานและทำวัตรเช้า-เย็น สมเด็จพระวันรัต/วัดเชตุฯ 23/12/2509 139
(แดง นาวีเสถียร) ตำราอาหารคาว-หวาน
พุกกะณะสุต-นางบรรจง 2771C วินัยชาวพุทธ ภาค 1 พระธรรมปฎก 17/5/2548 194
ธรรมนูญชีวิต ภาค 2 (ป.อ.ปยุตฺโต)
สุสังกร์กาญจน์-นายแพทย์สมภพ 2772C ผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ บันทึกของผู้ตาย 1/5/2548 151
พยัคฆนิธิ-พันโทวุฒิสิทธิ์ 2773C ชีวิตในบั้นปลาย บันทึกของผู้ตาย 22/10/2520 112
กรรมหนัก
หลักพระพุทธศาสนาโดยย่อ
ชุณหะวัณ-คุณหญิงวิบุลลักสม์ 2775C ชุมนุมคติธรรมต่างเรื่อง พระศาสนโศภน(อุฏธายี) 25/2/2498 185
เหวียนระวี-นางสมพิศ 2776C ความจริงที่ต้องเข้าใจ สมเด็จพระญาณสังวร 16/9/2537 209
สมเด็จพระสังฆราช
วิจิตรานนท์-คุณแม่สุคนธ์ 2777C ทางมรรคผลตามแนวทาง พระธรรมปัญญาบดี(อนุ- 5/12/2536 188
หลวงพ่อวัดปากน้ำ ญาตให้จัดพิมพ์)
แก่นพุทธศาสน์ ของท่านพุทธทาส ภิกขุ
สุนทรสิงห์-รองศาสตราจารย์ศักดิ์ 2778C โรคของผักและการป้องกันกำจัด ศักดิ์ สุนทรสิงห์(ผู้ตาย) 18/3/2549 223
สุทธิพิทักษ์-นางสนม 2779D การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ สมเด็จพระญาณสังวร 16/5/2526 419
700 ปีลายสือไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ธารมณี ไสว สุทธิพิทักษ์/แปล
เลอลภ-เภสัชกรหญิงบัวเทพ 2780C หลักธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระญาณสังวร 16/12/2521 288
ชีวประวัติผู้ตาย บัวเทพ เลอลภ
ชูปัญญา-นายสงวน 2781C อยู่ก็สบายตายก็เป็นสุข พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตุโต) 26/10/2542 172
โพชณรค์พุทธวิธีเสริมสุขภาพ พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตุโต)
ปาณิกบุตร-พลอากาศโทน้อย 2783C ชีวประวัติผู้อนิจกรรม พลอากาศโทน้อย ปาณิกบุตร 5/4/2542 150
จารุจินดา-นายแพทย์ศรีสกุล 2784C บันทึกสุดท้ายถึงกุมารแพทย์ จากหมอศรี(ผู้อนิจกรรม) 11/11/2546 158
หงสประภาส-นายแพทย์ประวัติ 2785C พระธรรมเทศนารวม18รายการ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 5/3/2540 195
วีสกุล-นายเอก 2786C ชีวประวัติผู้ถึงแก่กรรม นายเอก วีสกุล(ผู้ถึงแก่กรรม) 25/1/2526 207
หงสกุล-เรือเอกสีมา 2787C ชีวประวัติผู้ถึงแก่กรรม บันทึกผู้ถึงแก่กรรม 10/5/2526 175
บรรจงโพธิ์กลาง-นายบุญส่ง นายสุรชัย 2788C สงครามสืบราชสมบัติโปลันด์และ พระราชนิพนธ์พระบาทสม- 10/5/2508 332
ประมวลบทพระราชนิพนธ์ภาคปกิณกะ เด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/10/2501
ซิมตระกูล-นายทวี 2789C กฎแหงกรรม ท.เลียงพิบูลย์ 4/9/2512 192
สิริจุลเสวก-คุณหญิงเชื้อ 2790C กระแสร์พระดำรัสและคำชี้แจง จอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราช - 22/10/2506 190
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ(ในสมัย ร.6)
พระดำรัสและพระนิพนธ์ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระ
องค์เจ้าจุลจักรพงษ์
เพียรสกุล-พันตำรวจโทบัญญัติ 2791C คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน นายพรเพชร วิชิตชลชัย 29/7/2536 346
จันทโรจวงศ์-ดร.วิเศษ 2792C อยู่กันด้วยความรัก พระราชนันทมุนี(ปัญญานันทภิกขุ) 12/8/2530 197
ศุภวาท-พลตรีหลวงบรรหารศุภวาท 2793C โบราณศึกษาวิธีสอนหนังสือไทย 15/2/2512 150
การสร้างประสิทธิภาพในการเรียน ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
ยุวบูรณ์-คุณแม่เผือก 2794C ประวัติวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 15/10/2495 123
ประภาสะโนบล-ประยูร(อังกินันทน์) 2795C นานาสาระเพื่อความสุขในบ้าน ประสิทธิ์ ประภาสะโนบล(สามี) 24/7/2539 161
วีรางกูร-นางชุน 2796C สัปบุรุษคนดีที่โลกต้องการ ทตตฺชีโว ภิกขุ 23/12/2527 166
วีธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ธมฺมชโย ภิกฺขุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับการสาธารณสุขมูลฐาน นายแพทย์ประเวศ วะสี
วรโพธิ์-คุณแม่ลม้าย 2797C คำแนะนำในการทำไม้ดัด พลตรีพระยาพิชัยรณรงค์สงคราม 2/9/2512 129
เถาว์ศิริ-อาจารย์จำลอง 2798C ตำรับอาหาร สุภรณ์ พจนมณี 25/9/2535 327
หิมะทองคำ-นายชาญ 2799C กำลังใจ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 10/3/2526 179
อัมพาต นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พยัคฆากรณ์-คุณแม่สมบูรณ์ 2800C ธรรมชุดเตรียมพร้อม พระอาจารย์มหาบัว- 4/10/2545 350
ญาณสัมปันโณวัดป่าบ้านตาด
(สิทธิ์ วรมิศร์) อังกฤษก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
โกศิน-นายโอสถ 2802C อัตชีวประวัติ บันทึกผู้อนิจกรรม 19/10/2549 162
พรหมประกาย-นาวาอากาศเอกพัลลภ 2803C ชีวประวัติและข่าวจากนิตยสาร น.อ.ประเสริฐ สัชณุกร 31/3/2521 212
ข่าวทหารอากาศ บรรณาข่าวทหารอากาศ
แววหงส์-พันเอกยิ้ม(ขุนแววเวชชภูมิ) 2804C ธรรมกถาพิเศษเรื่องสิ่งที่รู้สึกว่า พุทธทาสภิกขุ 24/2/2512 116
ยังเข้าใจผิดต่อกันและกันอยู่
ฟอร์ตี้-คุณแม่สมบุญ 2805C คู่มืออนามัยของชาวบ้าน นายแพทย์สมหวัง สมใจ 14/12/2514 155
พระยาดำรงราชานุภฟาพทรงริ นายแพทย์สงัด เปล่งววนิช
เริ่มหรือปรับปรุง,หมอฮัวโต๋ศัลย
แพทย์เทวดาของจีน
วิจิตรานนท์-นายอรุณ 2807C สามัญสำนึกในการทูต พระนิพนธ์พลตรีพระเจ้า 22/3/2535 153
วรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิ-
พงศ์ประพันธ์
เปรมกมล-พันเอกประทีป 2808C อาวุธยุทธศาสตร์ในยุคนิวเคลียร์ พันเอกกิตติ ดิสปัญญา 24/11/2505 152
เปล่งวิทยา-นายแช่ม 2809C การจัดค่ายพักแรมสำหรับเยาวชน นายสุวรรณ รื่นยศ 3/3/2513 200
พุกกะณะสุต-ไพรัตน์ 2810C เราได้อะไรจากบรรณานุสรณ์- 19/10/2518 166
ในงานศพ สุรพโล ภิกขุ
สามทัพธรรม พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์
บุณยประสพ-นายอุดม 2811C ชีวประวัติ นายอุดม บุณยประสพ 23/6/2505 220
จินวาลา-คุณแม่ฮู้ 2812C กฎแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์ 16/3/2508 224
ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ สุชีโว ภิกขุ
วิเศษศิริ-นายสิริววัฒน์ 2813C ชีวประวัติ บันทึกผู้อนิจกรรม 11/1/2549 225
พ่อพระในบ้าน,ธรรมรักษาใจวัยชา ปัญญานันทภิกขุ
มรรคดวงแก้ว-นายแพทย์วิรัช 2814C ชีวประวัติผูอนิจกรรม 28/5/2545 172
กามนิต-วาสิฏฐี (ฉบับย่อ) ปกรณ์ กิจมโนมัย
ขาวเธียร-นางไพเราะ 2815C สิ่งที่พึ่งเข้าใจถูกต้อง,ศาสนากับ- สมเด็จพระญาณสังวร 2/2/2536 172
ชีวิต,ใจความสำคัญแห่งประพุทธ สมเด็จพระสังฆราช สกล-
ศีล-สมาธิ-ปัญญา-ปฐมเทศนาใน มหาสังฆปริณายก
พระพุทธศาสนา,ปฏิบัติกรรมฐาน
นิยมเหตุ-นางทิพย์ 2816C ไวพจน์ประพันธ์และพิศาลกา- พระยาศรีสุนทรโวหาร 12/11/2532 149
(เจ้าของยาสีฟันทิพย์นิยม) รันต์ (น้อย จาจารยางกูร)
ธรรมาวรานุคุปต์-นายณรงค์ 2817C ชีวประวัติผู้ถึงแก่กรรม ภรรยาและบุตร-ธิดา 7/6/2548 239
จิตชัย-นางทิพยา(ท้วม) 2818C สมบัติล้ำค่า ภาษาไทย พลจัตวาเจต จิตชัย- 31/7/2536 112
และราชาศัพท์ บุตร-ธิดา,พี่,น้อง-หลาน
สิริอัคนีการ-คุแม่เยี่ยม 2819C ทิพยมนต์และวิธีทำสมาธิ- พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร- 16/12/2512 136
เบื้องต้น เมธาจารย์
ศิริจันทร์-นางศรีประไพ 2820C พิธีชีวิตและพิธีรีตองงานต่างๆ อนุสรณ์งานศพ 10/4/2536 148
(โต๊ะ อัมระนันทน์)
อินทรทูต-พันตำรวจตรีปนิธิ 2822C ศัพท์วิศวกรรมอุตสาหการและ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 1/6/2535 198
ศัพท์พลังงาน(เฉพาะพลังงาน
รังสีอาทิตย์และพลังงานลม)
ณ นคร-อาจารย์ภิญโญ 2823C อัตชีวประวัติและบทประพันธ์ ครูภิญโญ ณ นคร 20/3/2545 289
ของอาจารย์ภิญโญ ณ นคร
รัศมิภติ-นางเอิบ 2824C เรื่องตำนานเมืองระนอง,พระยา สมเด็จกรมพระยาดำรง- 28/7/2527 152
จรูญราชโภคากร(คอซิมเต๊ก ณ ราชานุภาพ ทรงเรียบ-
ระนอง) เรียง
เปรุนาวิน-พลโทสุข ม.ว.ม.,ป.ช. 2825C ศัพท์รัฐสภา พลโท สุข เปรุนาวิน 24/2/2515 254
จันทรสถิตย์-ศาสตราจารย์อินทรี 2826C ชีวิตและงาน ของผู้อนิจกรรม ศาสตราจารย์(พิเศษ)- 1/1/2532 370
ม.ป.ช,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. อินทรี จันทรสถิตย์
จุละจาริตต์-นางอำนวย 2827C ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ พระเทพวิมลโมลี 6/11/2526 420
ธดงควัตร ท.เลียงพิบูลย์
ยศสุนทร-จีบ บ.ช. 2828C บูเช็กเทียน ราชวงศถัง(พ.ศ.- บุตร-เลือกจากหนังสือชุด 13/5/2522 112
1161-1450) พงศาวดารจีนที่คุรุสภาจัด
พิมพ์จำหน่าย
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา-ธนาวรรธน์ 2829C ISUZU THAI ISUZU 10/9/2534 195
(นักกีฬาแข่งรถทีมชาติไทย)
วิสุทธกุล-พล.ต.ต.นินนาท 2830C ชีวิตและงานของผู้อนิจกรรม บันทึกผู้ตาย 12/8/2536 207
ราญปฏิเวธ(อบเชย สุวณรรณกร) 2831C อุทยานแห่งชาติ โดย ดุสิท พาณิชพัฒน์ 29/4/2515 164
วงศ์นิมิตร-นายสุทัศน์ ท.ช.,ท.ม. 2832C มนุษย์ที่แท้ นายแพทย์เชวง เดชะไกศยะ 25/2/2539 108
จุดเริ่มต้นของคนดี ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทยวัดบวรฯ
กุลละวณิชย์-พลตำรวจเอกพิชัย 2833C สาระน่ารู้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ- รศ.น.พ.พินิจ กุลละวณิชย์ 27/11/2536 246
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. และการพัฒนาเกษตรกร อื่นๆ บุตรผู้รวบรวมข้อมูล
จันทรุเบกษา-พลอากาศเอกบุญชู 2834C ชีวิตและงานของผู้อนิจกรรม พลอากาศเอก บุญชู 28/1/2519 257
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. การควบคุมและบินอากาศยาน- จันทรุเบกษา
พระที่นั่ง
กันหลง-นายชิต 2835C คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประ- พลเอกชัชชม กันหลง 14/3/2536 156
จำวันและคู่มือจัการมรดก ของ- บุตรขออนุญาต อชก.
ประชาชน จัดพิมพ์
ชัยปาณี-นายประทัตถ์ 2836C สุขภาพจิต สมาคมสุขภาพจิตแห่งประ 8/5/2521 197
เทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สุจิตนภิศธรรม-นายอดิศร 2837C หลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติการขับรถ ผู้ตายรวบรวมจากหนัง- 21/1/2537 148
ป.ช., ป.ม. ที่ถูกต้องปลอดภัยแก่ตนเอง ครอบ พิมพ์รายวัน
ครัวและเพื่อนผู้ใช้รถใช้ถนน
บุนนาค-นายพิมล 2838C การทดสอบแยกความแตกต่างระ นายดุษฎีบุตร ขออนุญาติ 3/3/2540 100
หว่างทองคำแท้กับทองคำเทียม บริษัทโกลด์มาสเตอร์(มหาชน)พิมพ์แจก
อารยะศาสตร์-นายปฏิพัทธ์ 2839C ธรรมะของพระอริสงฆ์และการ- คุณปรานี อารยะศาสตร์ 15/6/2538 129
ปฏิบัติทางร่างการให้สุขภาพดี ขออนุญาต ส.น.พ.ต่างๆ พิมพ์แจก
มณีรินทร์-วิเชียร (บ.ช.) 2840B พระปฐมเจดีย์กับเมืองนครปฐม สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 11/2/2536 62
บุรณศิริ-นายประหยัด ม.ว.ม.,ป.ช. 2841C บทความทางวิชาการ นายประหยัด บุรณศิริ 14/2/2513 134
สัมะกานนท์-นายพงษ์ 2842C หลัก(แห่ง)แม็คโครไบโอตอคส์ ของHERMAN AIHARA 18/1/2540 152
แปลโดย มัทนี เกษกมล
สุมาวงศ-นางชลอจิตต์ 2843C พระคุณแม่ พระเผด็จทตฺตชีโว 3/11/2539 358
คลินิกผู้หญิง นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
สุดสุดเอเซียตะวันตก วราห์ วรเวช
รอบคอบ-คุณพ่อเก็บ 2844C ความมั่นคงของพุทธศาสนาใน นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 29/11/2519 147
ประเทศไทย นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
เภกะนันทน์-นายชัยธวัช 2845C ลิลิตพงศาวดารเหนือ พระนิพนธ์สมเด็จฯกรม- 26/8/2510 146
พระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
ลาภเจริญ-นายศักดา 2846C เรื่องของปากทอ้ง นายศักดา ลาภเจริญ 4/7/2538 104
ม.ป.ช.,ท.ว.ม. จากวารสาร"เทศาภิบาล"มี.ค. 23
จันทิก-นายยนต์ 2848C กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ คุณศรีสว่าง จันทิก ได้ขอ- 27/10/2507 166
เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ อนุญาตกระทรวงการคลังพิมพ์แจก
วิทิตกลชัย-(นางละออ ทองโสภิต) 2849C พระพุทโธวาทของสมเด็จพระ- พันเอก นิจ ทองโสภิต 26/3/2509 231
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บุตร เรียบเรียง
รองรัตน์-คุณหรุ่น 2850D ไม้ดอกแสนสวย,ไม้ดอกไม้- วชิรพงศ์ หวลบุตตา 6/1/2539 176
ประดับ สำนักพิมพ์บ้านและสวน
แสนโกศิก-ดร.อุททิศ ท.ช.,ต.ม. 2851D บทความหลักกฎหมายอาญา ดร.อุททิศ แสนโกศิก 22/11/2514 496
อนันตชัย-นายเสรี ต.ช.,ต.ม. 2852D การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเมื่อผู้ต้อง นายเสรี อนัตชัย 31/3/2531 270
ขังปฏิบัติมิชอบ,เรื่องเบ็ดเตล็ด (ผู้ตายเรียบเรียงไว้)
เกี่ยวกับเรือนจำ
อิศรางกูร ณ อยุธยา-นายจรูญพันธุ์ 2853D พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ โดย นายจรูญพันธุ์ อิศ- 12/8/2534 322
ปจ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.(องคมนตรี) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รางกูร ณ อยุธยา
ประชุมพงศาวดาร ภาค 45 รวม กรมศิลปกร โดยหม่อม-
จดหมายเหตุเรื่องฑูตไทยไปประ- ราโชทัย
เทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2400
ชูโต-นายสิทธิ์ (นักเขียนแบบ) 2854D ประวัติและผลงาน สิทธิ์ ชูโต จากข่าวสารการเมือง"สมรรถภาพ" 7/4/2514 206
สายชุ่มอินทร์-คุณแม่กิมวา และ 2855D รวบรวมคำสอนทางธรรมะ ของท่านภิกขุ ปัญญานันทะ 22/2/2521 207
ยิ่งยวด-คุณวิมล (เจ้าภาพพิมพ์แจก) อุบัติเหตุรถยนต์คว่ำ
พิชิตกุล-นายสนั่น บ.ช. 2856D ปัจฉิมโอวาท อาจารย์ถาวร เชาว์วิชารัตน์ 8/3/2518 279
เรียบเรียงจากบันทึกผู้ตาย
ณ ถลาง-นายยุกต์ 2857D ชีวประวัติ-งาน และมูลนิธิของ บันทึกผู้อนิจกรรม 22/10/2535 269
ม.ว.ม.,ป.ช.,ต.จ.ว. ผู้อนิจกรรมก่อตั้ง
คล้ายคลึง-พันตำรวจโทฉอ้อน 2858D คู่มือนักขับ(ฉบับปลอดภัย ไม่- พ.ต.ท.อรุณ แตงนารา เรื่อง 10/7/2544 192
ต้องกลัวตำรวจจับ) อาจารย์สมบัติ ป้อมยุคล ภาพ
อมตกุลชัย-สว.วิโรจน์ ม.ว.ม. 2859D จากดิน....สู่ดาว วิโรจน์ อมตกุลชัย 8/9/2548 254
ประวัติ ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ พระ- คุณตริ จินตยานนท์
ยานรรัตนราชมานิต(ตรึก จินตยานนท์)
ทั่งสัมพันธ์-นายชวลิต บ.ม. 2860D ยักษ์ใหญ่ในวงการโรงแรมไทย คุณชวลิต ทั่งสัมพันธ์ 7/7/2544 174
และความรักความเมตตาที่มีต่อ
สัตว์เลี้ยง
กิติยากร-ศาสตราจารย์นายแพทย์ 2861D ชีวประวัติและผลงานคุณชาย บันทึกผู้อนิจกรรม 15/5/2530 161
หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์
ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว.
ชัยนาม-ศาสตราจารย์ไพโรจน์ 2862D ชีวประวัติและผลงาน บันทึกผู้อนิจกรรม 4/4/2537 367
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.
โสภณพนิช-ชิน ป.ช.,ป.ม. 2863D ชีวประวัติและผลงานของชิน บันทึกผู้อนิจกรรม 3/1/2531 248
ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โสภนิณพนิช
อรรถวิภัชน์-นายแพทย์สาโรจน์ 2864D ชีวประวัติและผลงานนายแพทย์ บันทึกผู้อนิจกรรม 27/12/2548 306
ป.ช.,ป.ม.,ต.ภ.
บุณยะปานะ-นายบัณฑิต 2865D ชีวประวัติและชีวิตการทำงาน บันทึกผู้อนิจกรรม 8/7/2536 403
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ต.จ.ว.
โปษะกฤษณะ-ศาสตราจารย์- 2866D ชีวประวัติกับวงการแพทย์ไทย บันทึกผู้อนิจกรรม 3/2/2540 194
แพทย์อุดม ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ศาสตราจารย์แพทย์อุดม โปษะกฤษณะ
เหล่าหล้า-พลตรีเชิดชาย 2867D หัวใจวายที่มีของเหลวคั่งและมุม บันทึกผู้อนิจกรรม 25/4/2536 371
ท.ช.,ป.ม. หนึ่งในสหรัฐอเมริกา
ปรีชาชนูปการ-หลวงอรรถ 2868D คำชี้ขาดความเห็นแย้งและ อุททิศ แสนโกศิกบุตรผู้ถึงแก่ 29/7/2513 298
(ฉอรรถ แสนโกศิก) ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ถ้าท่านเป็นศาส กรรมขออนุญาตกรมอัยการพิมพ์แจก
สูตรสุคนธ์-นายพรหม ท.ช.,ท.ม. 2869D ธรรมาธรรมะสงคราม พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 22/8/2536 252
พานิชกุล-ศาสตรจารย์นายแพทย์โชติ 2870D ความรู้เรื่องไตสำหรับประชาชน ศ.นพ.สง่า นิลวรากูล 19/3/2540 168
SYSTEMIC LUPUS EUYTHEMATOSUS สุมาลี นิมมานนิตย์
บรรณสิทธิ์วรสาสน์-นางนิลรัตน์ 2871D บทความและคำสอน นางนิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ 8/3/2503 242
รวบรวมจากการบรรยายที่ต่างๆ
เจริญพานิช-นายบุญสม บ.ช. 2872D โรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน นายแพทย์ยศวีร์ สุขุมมาลจันทร์ 19/4/2537 189
โรคไต นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์
ชีวิต สมเด็จพระธีรญาณมุนี
ปัตตพงศ์-นายประวัติ(หลวงธรรม 2873D มาเล่นแบดมินตันกันเถอะและ นายเจริญ วรรธนะสิน 21/6/2515 276
นูญวุฒิกร) ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. แบดมินตันแห่งความหลัง
หงสเวส-พล.อ.วิทูร 2874D หนีนรก พระราชพรหมยาน 31/1/2536 219
(หลวงพ่อพระมหาวีระ ถาวโร)
กาญจนลักษณ์-นายจุล ต.ม. 2875D นิทานกฎหมาย เรื่องที่ 1 ถึง- คุณประจวบสุข กาญจนลักษณ์ 16/6/2530 313
เรื่องที่ 37 ขออนุญาต นายบัญญัติ สุชีวะ พิมพ์แจก
เพชรบรม-นายคำสงค์ 2876D เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยฉบับ พลตำรวจตรีเวทย์ เพชรบรม 15/11/2526 118
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บุตรขออนุญาติ นายปลั่ง มีจุล
พ.ศ. 2523 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิมพ์แจก
มณีน้อย-นายโชติ 2877D รวบรวมชีวประวัตินักหนังสือ- บันทึกจากผู้ถึงแก่กรรม 18/7/2537 120
พิมพ์อาวุโสและนักเขียน
ฉันทพาทไพเราะ-นางจรุงผิว 2878D ปัญหาพระยามิลินท์ ฉบับ หอ- พิมพ์แจกคร็งแรก พ.ศ.2472 ใน 20/5/2520 230
สมุดแห่งชาติ งานพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าแขไขดวง
เปล่งวานิช-อาจารย์อวยพร 2879D อนุสรณ์ชีวประวัติอาจารย์อวยพร บันทึกจากผู้ถึงแก่กรรม 8/12/2546 381
ต.ช.,ท.ม.,ร.ง.ภ. เปล่งวานิช
ปุณณกันต์-คุณหญิงสะอาด ท.จ. 2880D "บุคลาธิษฐาน"ธรรมกถาที่พระ- พลเอกพงษ์ ปัณณกันต์ 1/5/2525 312
คุณเจ้าสมเด็จญาณสังวร วัดบวร ขออนุญาตพิมพ์แจก
นิเทศวิหารได้แสดงไว้
ถมยา-พลเรือโทปิยะ ม.ว.ม.,ป.ช. 2881D ปางพระพุทธรูปและคำอธิบาย สุรเดช แก้วท่าไม้ ภาพ 15/9/2546 230
ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา เรื่อง
แพทย์โกศล-คุณหญิงลิเสต 2882D ตำนานสภากาชาดสยาม ตอน สภากาชาดไทย 18/1/2530 214
ป.ม.,ท.ช.,ต.จ. ที่ 1-2 พ.ศ. 2472
ตำรับอาหารของสโมสรอาสา-
กาชาด
ณ เชียงใหม่-หม่อมศรีนวล 2883D ประเพณีบายศรีและสู่ขวัญ อ้างอิงจากหนังสืออนุสรณ์ 26/5/2534 226
ป.ม.,ป.ช.,ต.จ.,ท.จ. อาหารชาววังภาคเหนือ พระราชทานเพลิงศพ พลตรี
เจ้าราชบุตร ณ เชียงใหม่
ลักษณสมพงศ์-คุณพ่อปรุง 2884D ธรรมใปฏิบัติเรื่องต้องน้อมเข้า 9/3/2530 184
มาสู่ใจ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
การปลูกฝังวัฒนธรรมทางจิตใจ สุนทรพิพิธ
วิธีใช้หูให้เป็นประโยชน์ วิญญู อังคณารักษ์
จันทนะศิริ-นางสุวลักษณ์ 2885D จาริกบุญ-จารึกธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ 9/5/2549 521
(ป.อ. ปยุตฺโต)
หวั่งหลี-นายสุวิทย์ ประธานคณะ 2886D ชีวประวัติ นายสุวิทย์ หลั่งหลี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 19/8/2537 184
กรรมการสภาหอการค้าแห่ประเทศไทย
และชื่อหนังสืออ้างอิง
เศวตเศรนี-ท่านผู้หญิงหม่อม- 2888D ระลึกถึงด้วยรักจากใจ พลตรี อาชวินทร์ เศวตเศรนี 19/9/2540 120
หลวง ทัดสมัย สามี
พรประภา-ดร.ไพโรจน์ ท.ช. 2889D กำเนิดโยคะ(ORIGINS OF YOGA) YOGA SGTRA 4/3/2548 140
อดีตประธานบริษัท เอ.พี.ฮอนดา จำกัด เอื้อเฟื้อข้อมูล
อาภากร-หม่อมเจ้าดวงทิพโชติ์- 2890D ชีวประวัติและมูลนิธิครอบครัว- มูลนธิสงเคราะห์ครอครัว 4/3/2542 204
แจ้งหล้า ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว. ทหารผ่านศึก ทหารผ่านศึกฯ
สิงหลกะ-ท่านผู้หญิงอ้อมบุญ 2891D โคลงสุภาษิตโสฬศไตรยางค์ พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 22/10/2546 212
ท.จ.ว. สุภาษิตสอนหญิง สุนทรภู่
เกษมศรี-หม่อมเจ้าวัฒยากร 2892D พระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พ.ท.ม.ร.ว.ศุพวัฒย์ - 14/4/2517 108
กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ เกษมศรี เรียบเรียง
พินิจภูวดล-(ทองอยู่ ภินิจภูวดล) 2893D นิทานยุคจรวด นิดา แปล พ.อ.หลวงพินิจภูวดล ให้ 7/4/2518 276
แกงส้มผํกบุ้ง 22.00 น.และ บุตร-ธิดาขออนุญาต สนพ.พิมพ์แจก
พยอมผู้ว้าเหว่ รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียน
สงคราม สุชาติ สวัสดิ์ศรี เขียน
พระวิสุทธาธิบดี(สง่า ปภสฺสร- 2894D ประวัติอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน คณะสงฆ์วัดพระเชตุพรฯ 14/9/2534 252
มหาเถร ป.ธ.8)
พระธรรมปาโมกข์(นพ องฺกุรปญฺโญ 2895D อังกุรปัญญานุสรณ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง 7/11/2544 248
ป.ธ. 7) ประวัติพระธรรมปาโมกข์ นพ องฺกุรปญฺโญ ป.ธ.7
โตงบุญเติม-คุณแม่บุญเรือน 2896D "คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม คณะสามัคคีวิสุทธิ 7/9/2507 399
อนุสรณ์"
ชวลิตธำรง-นายปริญญา 2897D ตามรอยตำนานเมืองพัทยากับ โดย โจนาธาน 30/3/2548 148
ป.ช.,ป.ม. ปริญญา ชวลิตธำรง ผู้พลิกผืน
แผ่นดินเมืองพัทยา ภาษาไทย-อังกฤษ
คุณะเกษม-นายโชติ 2898D กิจการธนาคารแห่งประเทศไทยใน ธนาคารแห่งประเทศไทย 20/11/2510 124
สิบปีแรกและในรอบปีที่ยี่สิบและข้อ
สังเกตบางประการเกี่ยวกับนโยบาย
และผลทางด้านสังคมของกี่พัฒนา
เศรษฐกิจในประเทศไทย
ปังศรีวงศ์-นายโกศล ผู้ก่อกำเนิด 2899D โกศลอนุสรณ์ เกษม ปังศรีวงศ์ 22/9/2510 285
และเจ้าของ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด บทความเผยแพร่ทางวิทยุ โทร- คุณปุ๋ย โรจนะบุรานนท์ พ.อ.-
ทัศน์และหนังสือพิมพ์ที่นิยม ปิ่น มุทุกันต์ น.พ.ประสบ -
รัตนากร รวบรวมบทความ
มุนิกานนท์-นายชุบ ท.ม. 2900D เม่งเฉียวพงศาวดารจีนแผ่นดิน ชั้น สร้อยพิสุทธิ์ 14/6/2514 372
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(กิตติมศักดิ์) ไต้เหมง
เทศนสดับ-เรือโทธนิต(วิจารณ์) 2901D อุดมธรรม,สนทนาเรื่องพุทธศา- กุหลาบ สายประดิษฐ์ 4/1/2539 209
สนาและการบูชาอันสูงสุด (ศรีบูรพา)
วัชรพรรณ-นายนิตย์ บ.ม. 2902C การพยาบาลภายในครอบครัวสูงอายุ ประยงค์ อรัณญกานนท์ 7/11/2526 457
สมุนไพรของดีที่คนไทยควรสนใจ พ.ญ.กระแส วัชรปาณ
ว่าน-สมุนไพรและไม้ชื่อมงคล ชูเกียรติ-คุณเมตตา อุทกะพันธุ์
ธนะรัชต์-ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ 2903D บันทึกการเดินทางตรวจราชการภาค กระทรวงมหาดไทย 8/12/2506 197
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ของ ฯพณฯ จอมพล -
สฤษดิ์ ธนะรัชต์
พระยาอนุมานราชธน 2904D 100 ปีพระยาอนุมานราชธน. น.ส.ชรีรัตน์ ชีประเสริฐ 14/12/2531 292
(อนุสรณ์ฉลองวาระครบ 100 ปี) น.ส.วรรณา ทองอู๋
นายทนุ จุมพรหม
พินิจชนคดี-พลตำรวจเอกพระพิ- 2905D จดหมายเหตุพระราชพิธีลงสรง- สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยา 9/7/2513 444
นิจชนคดี(พินิจ อินทรทูต) สมเด็จฯเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ - ภาณุพันธุวงศ์วรเดช
สยามมกุฎราชกุมาร รัชกาลที่ 5
สุทัศน์ ณ อยุธยา-นายพิสุทธิ์ 2906D ชีวประวัติและชีวิตการงาน ของ บันทึกจากผู้ถึงแก่กรรม 11/11/2548 256
ป.ช.,ป.ม. อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
สุวรรณิก-นายแพทย์ร่มไทย 2907D ชีวประวัติและชีวิตการงาน ของ บันทึกจากผู้อนิจกรรม 25/4/2548 375
ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ศาตราจารย์เกียรติคุณ นาย-
แพทย์ร่มไทร สุวรรณิก
อัศวเหม-คุณแม่สำอางค์ 2908D ความเจริญแพร่หลายแห่งธรรม ท่านพระพุทธทาส 2/9/2538 385
และความงอกงามแห่งปัญญา
พุทธศาสนสุภาษิต เสฐียรพงษ์ วรรณปก
คงสิริ-พลเรือโท สวัสดิ์ 2909D ชีวประวัติและชีวิตการงาน ของ บันทึกจากผู้อนิจกรรม 12/7/2521 304
ป.ช.,ป.ม.,ท.จ. พลเรือโท สวัสดิ์ คงสิริ
พระธรรมปาโมกข์(นพ องฺกุรปญฺโญ 2910D อังกุรปัญญานุสรณ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง 7/11/2544 248
ป.ธ. 7) ประวัติพระธรรมปาโมกข์ นพ องฺกุรปญฺโญ ป.ธ.7
ปรีชาชนูปการ-หลวงอรรถ 2911D คำชี้ขาดความเห็นแย้งและ อุททิศ แสนโกศิกบุตรผู้ถึงแก่ 29/7/2513 298
(ฉอรรถ แสนโกศิก) ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ถ้าท่านเป็นศาส กรรมขออนุญาตกรมอัยการพิมพ์แจก
สนิทวงศ์-พลโทนายแพทย์- 2912D พระราชประวัติพระบาทสมเด็จ บุตร-ธิดา 7/10/2530 108
หม่อมเจ้าจินดา พระพุทธเลิศหล้านภาลัย(ร. 2)
เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา-คุณแม่เวก 2913D กฎหมายและระเบียบกระทรวงการ การปกครองภูมิภาคกรม 21/5/2505 169
คลังบางเรื่องและผลงานพัฒนาชุมชน มหาดไทย
ตราโมท-นายมนตรี ม.ว.ม.,ท.จ.ว. 2914D ดุริยาสาส์น มนตรี ตราโมท 6/8/2538 151
แสงขำ-คุณแม่ถนอม 2915D ลุ่มน้ำนัมมา สุชีพ ปุญญานุภาพ เรียบเรียง 5/9/2506 474
สวัสดิโกษา-นางสาวทิพย์วัลย์ 2916D โคลงทายและวิสัชนา พระยาโกมารกุลมนตรี 13/4/2504 220
รุ่งเรืองธรรม-นายรวล(บิดา) 2917D ภาษิตอสสรานนท์ ช.อิสสรานนท์ 24/12/2511 373
รุ่งเรืองธรรม-นายจำเรียง(บุตร) 9/12/2511
รุจิรวงศ์-คุณหญิง น้อย 2918D ทางเอก ภาค 1 รวบรวมคำบรรยาสู่หมู่- 4/5/2521 324
ท.จ.,ท.ช.,ท.ม. สหธรรมิก
พระมหารัชชมังคลาจารย์- 2919D รายงานตรวจการคณะสงฆ์ของ วัดสัมพันธวงศารามวร- 25/5/2510 202
(นิทฺเทสกเถร เทศ วิทยานุกรณ์) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม วิหาร
พระยาวชิรญาณวโรรส
ธนะรัชต์-ฯพฯจอมพล สฤษดิ์ 2920D ชีวประวัติและงาน เช่น ประวัติของ- กระทรวงพัฒนาการแห่ง- 8/12/2506 315
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ- กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ,กรม-
ทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ทรัพยากรธรณี,กรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ
จักรพันธ์เพ็ญศิริ-พระเจ้าวรวงศ์- 2921E พระประวิติและงานดนตรีของ บันทึกจากสิ้นชีพิตักษัย 13/10/2536 318
เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
โลหะชาละ-พลตำรวจเอก ชุมพล 2922D สันติบาลตามเสด็จฯนิวซีแลนด์, พล.ต.ท.ชุมพล โลหะชาละ 6/7/2544 331
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ตำรวจอารักขาและเยือนจีนแดงคณะแรก
บุญยพุกกณะ-พลตำรวจตรีนิพนธ์ 2923D ยาอายุวัฒนะ 10 ประการ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 19/2/2548 162
ป.ช.,ป.ม. สิ่งซึ่งไม่อาจซื้อหาได้ด้วยเงิน นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี
อัจฉริยะกุล-นายแก้ว(แก้วฟ้า) 2924D ประพันธ์คำร้องถวายพระบาท- แก้วฟ้า อัจฉริยะกุล 8/10/2524 303
(ครูเพลงและนักประพันธ์ชื่อดัง) สมเด็จพระเจ้าอยูหัวและพระบรม
ราชินีนาถและเชื้อพระวงศ์ทั้งสี่พระองค์
ความรู้เรื่องเพลงและโน๊ต
ธนะรัชต์-จอมพลเรือ สฤษดิ์ 2925D มาดี-ไปดี,ชีวประวัติกับกองทัพ อนุสรณจากกองทัพเรือ 8/12/2506 120
เรือ,ประเพณีชาวเรือ
กายวิภาคบรรยาย-หลวงกายวิภาค 2925D กายวิภาคศาสตร์ของประเทศไทย น.พ.สุด แสงวิเชียร 7/7/2506 152
บรรยาย(แถม ประภาสะวัต) ข้อคิดเรื่องพระพุทธเจ้ากับกายวิ- น.พ.กำจัด สวัสดิโอ
ภาคศาสตร์
พรพิบูลย์-นายสม จ.ม. 2926D อุทยานแห่งชาติทางทะเลของไทย นายไพโรจน์ สุวรรณกร 18/5/2533 124
ชีวิตนกเงือก พิไล พูลสวัสดิ์
ศิลปอาชา-คุณแม่สายเอ่ง 2927D การปลูกผัก-การเลี้ยงสัตว์น้ำ- กระทรวงเกษตรและสห- 1/10/2523 130
การทำการเกษตร-การถนอม กรณ์
อาหาร
ชนานพ-นางรัตนา บ.ช.,จ.ม. 2928D รัตนาพูดถึงคุณสมบัติของพ่อค้า คุณรัตนา พนานพ 2/4/2512 209
การสร้างความเชื่อถือในวงการค้า สุธน (ทองใบ) ยมจินดา
และเคล็ดและการปฏิบัติเพื่อทำให้
เศรษฐกิจการค้าตกอยู่กับคนไทย
โสภณพนิช-ชิน ป.ช.,ป.ม. 2929D ชีวประวัติและผลงานของชิน บันทึกผู้อนิจกรรม 3/1/2531 248
ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โสภนิณพนิช
พระสาสนโสภณ-(ชินหตฺโต เอื้อน 2930D สวดมนต์ฉบับหลวงของสมเด็จ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 29/7/2521 473
สุดเฉลียว ป.ธ.7) พระสังฆราช (ปุสฺสเทว)
พระยามานวราชเสวี ป.จ.,ม.ป.ช. 2931D สุภาษิตพระราชนิพนธ์ของสม มหาวชิราวุธพระมงกุฎ- 17/2/2527 276
ม.ว.ม. เด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร เกล้าเจ้าอยู่หัว
พระวิสุทธาธิบดี(ไสว ฐิตวีโร) 2932D สิ่งละอันพันละน้อย เทศกาล- สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิท- 11/12/2531 298
ไตรมาส ยารามวรวิหาร
ขุนวิตรการชำนิ-รองอำมาตย์โท 2933C ปาฐกถาและคำบรรยาย พลตรหลวงวิจิตรวาทการ 10/9/2507 153
สว่างนพ-นางพวง 2934C สถาปัตยศิลป์ ภาค 2 พระมหาภักดิ์ อตฺถกาโม 14/6/2524 63
พิชเยนทรโยธิน-พลเอกอุ่ม 2935D ประวัติพนะท่านพลเอก อุ่ม พิชเยน 21/7/2485 186
ทรโยธินผู้สำเหร็ดราชการแทน-
พระองค์ หลวงวิจิตร วิจิตรวาทการ
คุนานุสร พระมหาภุชงค์ วัดราชประดิถ
เทพรัตนกวี-พระเทพรัตนกวี 2936D เรื่องห้าสิบเอ็ดคำฉันท์-เรื่องเกี่ยว วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ 26/3/2527 156
(เกตุ ธมฺมวรเถร) กับศาสนสัมพัธ์-ประวัติย่อของ- ธานี กรมศาสนา พิมพ์แจก
พระเทพรัตนกวี-เรื่องแรงกรรม ฯลฯ
ณ สงขลา-นายเล็ก จ.ช.,จ.ม. 2937D ปาฐกถาเรื่องสงวนรักษาของโบราณ นายอาภรณ์ ณ สงขลา 3/3/2515 149
จดหมายเหตุเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระ ได้ขอนุญาติต่อกรมศิลปกร
ศรีรัตนศาสดาราม ครั้งรัชการที่3 พิมพ์แจก
การซ่อมภาพผนังเรื่องรามเกียรติ์ทีวัดพระศรีฯเมื่อสมโภชกรุงเทพฯ 2425 (100ปี)
ชาญกลราวี-พันเอกชาญ 2938B ธรรมดาปรารมภ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม 23/8/2508 87
(ชาญ รัตตะกุญชร) หลวงวชิญาณวงศ์
บ้านกับสวน อรุณ รัตตะกุญชร
พระเทพสุทธาจารย์(โชติ คุณ- 2939B นานาสารคดีเช่น ตายแล้วเกิด, สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม 24/3/2517 104
สมฺปนฺโน) ตำรายาเกล็ดและเถรานุสสนีย- ราชินีนาถ ทรงพระกรุณา-
พจน์ โปรดเกล้าฯพิมพ์แจก
เจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตเนื่องจากการ 2940D เกียรติสูงสุด,รายนามเจ้าหน้าที่ พระบรมราโชวาท พระราช 18/2/2519 386
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคง เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ใน-
ภายในที่เสียชีวิต,เครื่องหมาย หนังสือที่ระลึก
กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน,สิทธิกรณีป้องกันและปราบ
ปรามคอมมิวนิสต์
(ปิยะ วนรักษ์) วัตน์วนรักษ์จากหนังสือพิมพ์ (คนเฝ้าป่า,อ.ว.,ว.ส. ใน-
วนสาร (บางเรื่อง) นามปากกา)
ล่ำซำ-นายบัญชา ป.ช.,ป.ม., 2942D ภาคที่หนึ่ง ปฎาจารา ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดด 18/7/2535 266
ท.จ.ว. ภาคที่สอง พระบรมโลกนาถ- เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป,
เข้าสู่พระปรินิพพาน กามนิต
ภาคที่สาม สู่ความเป็นผู้ละ- เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป,
บ้านเรือน กามนิต
ปัทมสงห์ ณ อยุธยา-พลตรีทักษ์ 2943D พระบวรราชประวัติสมเด็จกรม พล.ท.ดำเนิร เลขะกุล 12/6/2541 291
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท และคณะ
สรุปเรื่องสงคราม 9 ทัพ รัชกาลที่ 1และกรมราชวัง
บวรสถานมงคล(บุญมา)
หงส์ลดารมภ์-ท่านผู้หญิงลำเจียก 2944D ความรักของแม่ พระเทพวิสุทธิเมธี 17/9/2538 197
ท.จ.ว. ลินจง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
แม่ปั้นมา ยุพเรศ วินัยธร(แปล)
ขาซ้ายของแม่ ศิลา โคมฉาย
ลึกในหัวใจแม่ ฯลฯ วัฒน์ วรรลยางกูร
แสงวิเชียร-ศาสตรจารย์นาย- 2945D ชีวประวัติและผลงานทางวิชา ศาสตราจารย์สุด แสงวิเชียร 8/6/2538 269
แพทย์สุด ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. การ(บางเรื่อง)ของ น.พ.สุด
แสงวิเชียร
วรวรรณ ณ อยุธยา-หม่อมสิรี 2946D ศกุนตลา พระบาทสมเด็จพระรามธิ- 10/1/2521 248
บดีศรีสินทร
วาปีบุษบากร-พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 2967E จดหมายเหตุความทรงจำของ พระบาทสมเด็จพระเจ้า 15/12/2525 411
พระองศ์เจ้าวาปีบุษบากร ม.จ.ก., กรมหลวงนรินทรเทวี(พ.ศ.2310- อยูหัวทรงพระกรุณาโปรด
ป.จ. 2381)และพระราชวิจารณ์ ในพระ เกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว
สุภัทโท-พระภิกษุสงัด น.ธศฃ.เอก 2968E พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พระธรรมปิฎก ( ป.อ.- 14/10/2544 427
ปยุตฺโต
พระวรราชเทวี-พระนางเจ้าสุวัทนา 2969E แนวพระราชดำริทางการเมือง นายสนธิ เตชานันท์ เป็น 10/10/2528 300
ในรัชกาลที่ 6 ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ ค้นคว้าเรียบเรียง
เกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระปิยมมหาราช-พระบาท 2970E นิบาตชาดก เล่ม 23 ภาคผนวก ราชบัณฑิตยสภาพิมพ์ 23/10/2474 262
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทูลเกล้า ฯ ถวาย
พานิชพัฒน์-นางทองพับ ต.ช. 2971E ไกลบ้าน เล่ม 1 พระราชนิพนธ์ในพระบาท 2/3/2536 578
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
จักรพันธุ์-หม่อมเจ้าทิตยาทรง- 2972E มหัศจรรย์แห่งกล้วยไม้งาม ระพี สาคริก 5/7/2553 191
กลด ท.จ.,ภ.ป.ร. 3
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา-สมเด็จพระพี่ 2973E แสงหนึ่งคือรุ้งงาม + CD หนังสือประกอบนิทรรศ ชนมายุ84 พรรษา 212
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม (หนังสือ 2 เล่ม) การเทิดพระเกียรติ
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช- 2974E หนังสือ COURT ข่าวราชการ พระกรุณาโปรดเกล้าโปรด 10/3/2539 531
ชนนี (สมเด็จย่า) เจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วย กระหม่อมพิมพ์พระราช-
กันแต่ง เล่ม 1 ทานในงานพิธีถวายพระเพลิง
พระวรราชเทวี-พระนางเจ้าสุวัทนา 2975E แนวพระราชดำริทางการเมือง นายสนธิ เตชานันท์ 10/10/2528 300
ในรัชกาลที่ 6 ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ ค้นคว้าเรียบเรียง
เกล้าเจ้าอยู่หัว
ประกิตเวชศักดิ์-พันเอกนายแพทย์ 2976E บันทึกการเดินทางไปต่างประ คุณหญิงประกิตเวชศักดิ์ 23/11/2531 190
หลวงประกิตเวชศักด์ (แก้ว บำรุงพืช) เทศเมื่อ พ.ศ. 2498
ป.ม.,ท.จ.ว.
เกษมศรี-หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ 2977E พระปฐมเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระจอม 6/12/2540 192
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ศิลปินแห่งชาติ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จ เกล้าเจ้าอยู่หัว
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระเจ้า
บรมวงศ์เธอพระองศเจ้าเกษมศรี
ศุภโยคกรมหมื่นทิวกรวงษ์ประวัติ
โชควัฒนา-นายเทียม ท.ม. 2978E ชีวประวัติและชีวิตและทำงาน คุณนายสายพิน โชควัฒ- 29/6/2534 227
อดีตประทานสหพัฒนาฯ นา เล่าประวัติท่านประทาน
ตรีรัตน์ณรงค์-นางสมหญิง (สม- 2979E ธรรมกับชีวิตประจำวัน,กฎหมาย บันทึกจากผู้ตาย 17/12/2532 120
หญิง ยิ่งยศ)หัวหน้าคณะละคร- ใกล้ตัว,เครื่องเงิน-เครื่องทองของ
วิทยุและจัดการข่าววิทยู รัก-ของชอบ,ต้นไม้ใบหญ้า ฯลฯ
มหาคุณ-นายศุภสิทธิ์ ป.ม.,ทช. 2980E ชีวประวัติและทำงาน บันทึกจากผู้ตาย 5/9/2545 110
พระพรหมมุนี-(บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.9) 2981E พระพรหมมุนี(ธรรมเทศนาพระ พระราชมงคลบัณฑิต 29/4/2543 420
เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร อุบาลี จันทร์ สิริจนฺโท) และคณะศิษย์
ชัยนาม-ศาสตราจารย์ไพโรจน์ 2982D ชีวประวัติและผลงาน บันทึกผู้อนิจกรรม 4/4/2537 367
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.
พระธรรมปาโมกข์(นพ องฺกุรปญฺโญ 2983D อังกุรปัญญานุสรณ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง 7/11/2544 248
ป.ธ. 7) ประวัติพระธรรมปาโมกข์ นพ องฺกุรปญฺโญ ป.ธ.7
เลขะวณิช-พ.ต.หญิงสินเสริม 2984E คู่มือมนุษย์ ฉบับ 3 ภาษา ท่านพระพุทธทาส 2/4/2544 505
จ.ช.,จ.ม.
วินิจฉัยกุล-นายเสริม ป.จ., 2985E ชีวประวัติและหน้าที่การทำงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย 12/7/2528 329
ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ของนายเสริม วินิจฉัยกุล พิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์
พุกกะณะสุต-นายคณิศร์ 2986E การจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขา 1/3/2542 199
ท.ท.,ต.ช. มหามณีรัตน์ปฏิมากรฯ ธิการสำนักราชวังอนุณาตพิมพ์แจก
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 2987E จดหมายเหตุพระบรมราชาภิ- คณะวัดราชบพิสถิตมหา- 22/5/2527 253
พระบรมราชินี ในรัชการที่ 7 เษก ในรัชการที่ 7 สีมาราม
เกษมศรี ณ อยุธยา-หม่อมเยื้อน 2988E การศึกษาวิวัฒนาการทางสถา- หม่อมราชวงศ์หญิงแน่ง- 17/9/2527 226
ปัตยกรรมเขตพระราชฐานชั้นใน น้อย ศักดิ์ศรี
ของพระบรมมหาราชวัง
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สม 2989E พระดำรัสและพระนิพนธ์ต่าง ๆ มูลนิธิส่งเสริมกิจการศา 18/12/2515 607
เด็จพระสังฆราช(จวน อฏฺฐายีมหา ในพระองค์ท่านีที่เกี่ยวกับเสด็จ สนาและมนุษยธรรม
เถร)พระราชกรรมยาจาจารย์ ไปต่างประเทศฯ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช 2990D ธรรมเทศนา พระตำหนักจิตรดารโหฐาน 18/7/2538 109
ชนนี(สมเด็จย่า)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2991E พระราชประวัติและพระราชกรณี รัชสภาและคณะกรรมการ 10/12/2523 552
ประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยกิตในพระบาทสมเด็จพระปรมิน ขออนุญาตอธิบดีกรมศิลป
ทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้า กรพิมพ์เป็นที่ระลึก
เจ้าอยู่หัว
พิทักษ์ไพรวัน-นางอัมพร 2992E ปากะศิลป ศิลปศาสตร์การครัว เกษตร พิทักษืไพรวัน ผู้- 28/7/2530 385
ของชาติต่างๆ"ลอยธรรมะมาลัย" เรียบเรียง(บุตร)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช- 2993E มิลินทปัญหา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 10/3/2539 177
ชนนี ให้พิมพ์ราชทานเป็นพระ-
ราชานุสรณ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช 2994D ธรรมเทศนา พระตำหนักจิตรดารโหฐาน 18/7/2538 109
ชนนี(สมเด็จย่า)
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ 2995EE ประมวลเอกสารสำคัญเนื่องใน พระราชกิตติเมธี ( ทอง 22/9/2537 ล.1 487
สุวณฺณโชโต ป.ธ.7) การสถาปนาวัดเบญจมบพิตร สุวณฺณสาโร)เป็นประธาน ล.2 436
ดุสิตวนาราม เล่ม 1-2 และคณะพระสงฆ์และ รวม 923
ฆราวาสจัดพิมพ์
วิทุรธรรมพิเนตุ-คุณหญิงวิทุรธรรม 2996E พระอานนท์พุทธอนุชา วศิน อินทสระ พระนคร 30/6/2528 207
พิเนตุ(จำรัส อัมระนันทน์)
วิสุทธกุล-พล.ต.ต.นินนาท 2997C ชีวิตและงานของผู้อนิจกรรม บันทึกผู้ตาย 12/8/2536 207
กฤดากร ณ อยุธายา-วิระฎา 2998E หลักของใจรวบรวมและลำดับ อาจารย์พระมหาบัว ญาณ 19/9/2540 235
ท.จ.ว. เรื่องจากเทศน์ของท่านอาจารย์ สัมปันโน แจกเป็นธรรม
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ทาน
(หมด)ปุษปาคม-นายพจน์ 2999C คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง นายพจน์ ปุษปาคม 12/11/2535 253
ม.ป.ช.,ม.ว.ม. และพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน
ฉายเหมือนวงศ์-พลโทการุญ 3000D ดอกไม้เทิดพระเกียรติ สมเด็จ กรมป่าไม้(ส่วนเพาะชำ 31/7/2540 176
ม.ว.ม.,ป.ช.,ป.ม.,ต.จ. พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ กล้าไม้ 2539)
นีนาถ
บุญคั้นผล-ศาสตราจารย์แพทย์ 3001C ชีวประวัติและการทำงานของ บันทึกผู้ตาย 2/6/2542 130
หญิง คุณมานา ป.ม.,ท.ช.,ท.จ. แพทย์หญิงคุณมานา บุญคั้นผล
สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาส 3002D ลำพระเวส-เทศน์มหาชาติหรือ พิทูร มลิวัลย์ ตรวจสอบ 8/12/2532 317
ภมหาเถร)เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ มหาเวสสันตรชาดกภาคอีสาน ชำระ
ยุวรารังสฤษฎิ์ เจ้าคณะใหญ่หน
ตะวันออก
วิภาคไพศาลย์-หลวงอรรถ (กระ
จ่าง อรรถวิภาคไพศาลย์) ม.ป.ช. 3003D นำชมนครศรีธรรมราชเมืองประ คุณหญิงระรวย อรรถวิ 17/7/2531 265
ม.ว.ม.,ท.จ. วัติศาสตร์กว่า 1000 ปี ภาคไพศาลย์
พระวรราชเทวี-พระนางเจ้าสุวัทนา 3004D บทเสภาเรื่อง"พญาราชวังสัน" คณะอนุกรรมการรวบรวม 11/11/2520 277
(ทูลระหม่อมก๊ะและแม่ก๊ะ) กับ"สามัคคีเสวก"และหนังสือ และค้นคว้าเกี่ยวกับพระ
"พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต" ราชนิพนธ์ ฯลฯ
พระวรราชเทวี-พระนางเจ้าสุวัทนา 3005D บทเสภาเรื่อง"พญาราชวังสัน" คณะอนุกรรมการรวบรวม 11/11/2520 277
(ทูลระหม่อมก๊ะและแม่ก๊ะ) กับ"สามัคคีเสวก"และหนังสือ และค้นคว้าเกี่ยวกับพระ
"พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต" ราชนิพนธ์ ฯลฯ
หงส์ลดารมภ์-นายทอง(มหากิม) 3006C วิปัสสนาทีปนี การแสดงเหตุอย่าง ของ เลดี สย่าด่อมหาเถระ 23/10/2513 269
พิศดารแห่งภาวนามยปัญญา ดร.ทัศนีย์ หงส์สดารมภ์
ภาษาไทย-อังกฤษ แปลไทยและอูญาณ มหา-
เถระแปลอังกฤษ
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์-พระเจ้า- 3007D พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ พระราชนิพนธในพระบาทสม 21/2/2481 97
วรวงศ์เธอ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดิศกุล-พลโท หม่อมราชวงศ์ 3008D เจริญรอยตามบาทกษัตรา หลวงพ่อ ทัตตชีโว 29/3/2537 200
พงษ์ดิศ ป.ช.,ป.ม.,ต.จ. คุณธรรมของแม่ทัพนายกอง พระเผด็จ ทตฺตชีโว
การทำบุญให้ทานที่สมบูรณ์แบบ พระเผด็จ ทตฺตชีโว
หงสเวส-พล.อ.วิทูร 3009C หนีนรก พระราชพรหมยาน 31/1/2536 219
(หลวงพ่อพระมหาวีระ ถาวโร)
สุขกนิษฐ์-นายมนตรี บ.ม. 3010C ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ดิน 1/3/2530 177
ละเมิด บัญญัติ สุชีวะ
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเช่าทรัพย์
กู้ยืม-จำนอง-จำนำ จุฑา กุลบุศย์
ประโยชน์ของการออกกำลังกาย แพทย์หญิงศรีจิตรา บุนนาค
จุลเสวก-นางนภารัตน์ 3011B ชีวประวัติและการศึกษาธรรมะ บันทึกผู้ตาย 17/6/2535 84
ของนางนภารัตน์ จุลเสวก
มูลประมุข-นายพิมาน ศิลปินแห่ง 3012D ชีวประวัติและผลงานประติมา- นายพิมาน มูลประมุข 28/12/2535 143
ชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมา- กรรมกับของสะสม (นายทองเย็น)
กรรม)
จำนง-ศาสตราจารย์ ดร. วิฒิชัย 3013D รวมคำบรรยายการสัมมนา การ ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย 17/3/2547 211
ม.ป.ช.,ม.ว.ม. พัฒนาระบบบริหารและการจัด จำนงค์บันทึก
การ ฯลฯ
ศิริรัตน์อัสดร-นายไพศาล 3014D กวนอิม พระโพธิ์สัตว์แห่งความ บี.แอล.บรัฟตัน ผู้แต่ง 27/2/2539 132
กรรมการผู้จัดการบริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล กรุณย์ เสถียรโกเศศ ผู้แปล
สถิตยุทธการ-คุณแม่กอบกุล 3015B โคลงนิราศนรินทร์ นายนรินทร์ธิเบศร์(อิน) 15/1/2536 60
ยังพัธนา-พลเอกอนนท์ 3016E ชีวประวัติและหน้าที่ พลเอก 19/9/2540 252
ม.ป.ช.,ท.ม. อนนท์ ยังพัธนา บักทึกผู้อนิจกรรม
รวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
ราชสำนัก สำนักพระราชวัง พ.ศ. 2539
โสภณพนิช-ชิน ป.ช.,ป.ม. 3017D ชีวประวัติและผลงานของชิน บันทึกผู้อนิจกรรม 3/1/2531 248
ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โสภนิณพนิช
กฤษณจันทร์-พลเรือเอกประพัฒน์ 3018E ชีวประวัติและงานกับการพัฒนา- บันทึกจากผู้อนิจกรรม 12/2/2540 192
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ. กองทัพเรือ
หงศ์สดารมภ์-ศาสตราจารย์นาย 3019D ชีวประวัติและผลงานเขียนของ โสรัจจ์ หงศ์สดารมภ์(เบิ้ม) 10/4/2548 284
แพทย์ทองจันทร์ หมอ ครู ผู้บริหาร บุตร
อัจฉริยะประสิทธ์-นายสำเร็จ 3020D ชีวประวัติและผลงานของ ส.ส. 7/9/2546 200
ป.ช.,ป.ม.,อดีตสมาชิกสภาผู้แทน สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธ์ บันทึกผู้อนิจกรรม
ราษฏรจังหวัดนนทบุรี กฏหมายใกล้ตัว นายวันชัน สอนศิริ
ประภาวัต-พลตำรวจเอกเยื้อน 3021D อนุสรณ์พลตำรวจเอก เยื้อน บันทึกผู้ถึงแก่มรณกรรม 15/4/2517 157
ประภาวัต
อรรถกระวีสุนทร-นางวรางคณางค์ 3022C พระธรรมเทศนา โดย พระราช อติชาติ อรรถกระวีสุนทร 17/5/2537 225
สังวรญาณ(พุธ ฐานิโย) สามี ขออนุญาติพิมพ์แจก
วัจนะสวัสดิ์-พลตำราจตรี นาย- 3023D ภาคอัตตโนประวัติพระราชนิ- พระราชนิโรธรังสี (เทสก์ 29/8/2535 239
แพทย์ แสวง ป.ช.,ป.ม. โรธรังสี ฉบับสมบูรณ์ เทสรังสี)
คำผลศิริ-คุณแม่กิม 3024C ธรรมของพระราชนิโรธรังสี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 7/9/2537 213
คัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์(หลวงปู่ อนุญาตพิมพ์แจก
เทสก์ เทสรังสี)
กุลมา-พลตำรวจตรี วานิช 3025C วิทยานิพนธ์เรื่อง การปรับปรุง- พันตำรวจเอก วานิช กุล- 22/9/2534 233
ป.ช.,ป.ม. โครงสร้างกองตรวจคนเข้าเมือง มา(ยศและตำแหน่งขณะนั้น)
อรรถกระวีสุนทร-คุณหญิงหลง 3026E รวมพระธรรมเทศนาและคำถาม- บรรดบุตรคุณหญิงหลง 30/12/2520 712
ป.ม. คำตอบ ปัญหาธรรมของ อาจารย์ ขออนุญาตพิมพ์แจก
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
วิมลนันทน์-พันโท จรูญ บ.ม. 3027C บทความเกี่ยวกับความรู้เรื่องของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18/3/2539 237
สัตว์ชนิดต่าง ๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พันธุมรัตน์-นางอัมพา 3028C สารคดีน่ารู้เมืองนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร- 15/6/2506 208
ชัย ศุกระกาญจน์)
กาญจนวิโรจน์-นายประยงค์ 3029C วันนี้คนจน ๆ จำทำอะไรกิน พลอากาศโทอุสาห์ ชัยนาม 19/9/2540 128
หลักธรรมที่ทำให้ บริษัท/องค์-
การของท่านเจริญ มนูญ วงศ์นารี
สวัสดิวัตน์-พลอากาศจัตวา - 3030C ธัมมรักขนกถา เรือนใจ สมเด็จพระพุทธโฆษา- 26/12/2531 118
หม่อมเจ้าวิศิษฎสวัสดิรักษ์ จารย์ วัดเทพศิรินทรา-
วาส เรียบเรียง
โปษยะจินดา-นางอรุณ 3031C วิวัฒนาการกวีนิพนธ์จีน ตอนที่ ยง อิงคเวทย์ 21/9/2531 216
1ซือจิง บุษบาช่อแรกของกวี-
นิพนธ์จีน ตอนที่ 2 ชูหยวน-
จินตกวีคนแรกของจีน
วงศ์วสุ-นายเสี่ยวบุ้ง (แซ่อึ้ง) 3032C ความเข้าใจเรื่องชีวิต สมเด็จพระญาณสังวร 20/8/2532 162
สมเด็จพระสังฆราช
นิธากร-นางจันทนา 3033C อ่านใจตัวเอง จากชีวิตปฏิบัติ- อรุณวดี สุวรรณกนิษฐ์ 14/5/2533 265
ธรรมประจำตัว ผู้จัดพิมพ์ในนามสวนอุศมมูลนิธิ
ศิลปแห่งการครองชีวิต พุทธทาสภิกขุ
ชวลิตธำรง-คุณหญิงบุญสิริ 3034D บทความที่รวบรวมมาจาก หนัง บันทึกจากผู้อนิจกรรม 16/9/2539 180
ป.ช.,ป.ม.,ท.จ. สือพิมพ์บ้าง,จากนิตยสารบ้าง
จากบันทึกของคุณหญิงเองบ้าง
ปันยารชุน-ดร.รักษ 3035D ประวัติต้นสกุล"ปันยารชุน" จีรวัสส์ พิบูลสงคราม 223
ปํนญารชุน ผู้รวบรวมข้อมูล
สุชีวะ ศาสตราจารย์ บัญญัติ 3036D คำอธิบายกฎหมายลักษณ์ นายประมาณ ชันซื่อ 4/8/2540 360
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ทรัพย์ ประธานมูลนิธิประมาณ-
ชันซื่อ ขออนุญาตพิมพ์แจก
สุชีวะ ศาสตราจารย์ บัญญัติ 3037D ชีวประวัติกับชีวิตงานและบท- รวบรวมโดยลูกศศิษย์ใน 4/8/2540 280
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ความผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ กองผู้ช่วยผู้พิพากษา-
ในศาลฎีกา ศาลฎีกา
การออกกำลังกาย หัวใจและระ มูลนิธิหัวใจและสมาคม-
บบไหลเวียนโลหิล แพทย์โรคหัวใจแห่งประ
เทศไทย
จัตตารีส์-พลตำรวจตรี ธีรบุล 3038D สงครามบัวร์ ค.ศ. 1899-ค.ศ. ศรีนาถ สุริยะรวบรวมบท 25/4/2544 235
ป.ช.,ป.ม.,ต.จ.ว. 1902 ความ
เจตนารมณ์ในการเลือกสรรธรรมะ เจ้าภาพขออนุญาตท่านอาจารย์
ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์พิมพ์แจก
ลี้อิสสระนุกูล-นายกนก 3039C วัสดุช่าง(ENGINEERING มนัส สถิรจินดา วศ.บ. 24/12/2516 310
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน กนกอาชีวศึกษา MATEROALS)
ขาวเธียร-นางไพเราะ 3040C พระราชนิพนธ์จำนวน 8 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร 2/2/2536 198
สิ่งที่พึงใจเข้าใจให้ถูกต้อง,ศา สมเด็จพระสงฆราช สกล
สนากับชีวิต,ความสำคัญแห่ง มหาสังฆปริณายก
พระพุทธศาสนา,ปฐมเทศนาหัว
ใจพระพุทธศาสนาศีลในพระ
พุทธศาสนา ฯลฯ
เอื้อวิทยา-คุณแม่ถนอม 3041C รวบรวมหนังสือและธรรมเทศนา นายแพทย์ทวีป ถูกจิตร 8/8/2534 228
ท.ม.,บ.ม. ของพระอาจารย์สายกัมมฐาน อนุญาติพิมพ์แจก
หลายพระองค์
วรเทพพุฒิพงษ์-รองศาสตราจารย์ 3042C ชีวประวัติ,บทความและงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. 10/10/2548 216
ดร. ถวัลย์รัฐ ป.ช.,ป.ม. ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์
ปริญญเสวี-นางสุภาพ ท.ม. 3043C เจริญวัย เจริญธรรม คนดีและ พระธรรมโกศาจารย์ 23/8/2540 112
ผู้รักดีที่มีศิลปะในการครองชีวิต (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
ชุติมา-นายแพทย์ ยงค์ 3044C ประมวลบทความของนาย- นายแพทย์ ยงค์ ชุติมา 27/4/2507 172
แพทย์ยงค์ ชุติมาและบทความ
จากหนังสือพิมพ์
สุริยานุวงศประวัติ-คุณหญิงเยื้อน 3045C ประมวลบทพระราชนิพนธ์ เจ้าภาพขออนุญาตเจ้า 28/4/2504 149
(ภาคปกิณกะ ส่วนที่ 2) ในพระ หน้าที่กองวรรณคดีและ
บาทสมเด็จประมงกุฎเกล้าเจ้า ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
อยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
ไชยพร-คุณแม่พรหม 3046C ลุ่มน้ำนัมมทา จินตนิยายอิง- สุชีพ ปุญญานุภาพ 20/1/2513 266
หลักธรรมทางพุทธศาสนา
จารุเสถียร-ร.ต.ตวงสิทธิ์ 3047C คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่าง เลขาธิการทำเนียบนายก 19/8/2505 284
ประเทศคดีปราสาทพระวิหาร รัฐมนตรี กระทรวงมหาด-
ไทย อนุญาตพิมพ์แจก
มหานีรานนท์-อาจารย์แนบ 3048C การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อาจารย์แนบ มหานีรานนท์ 6/12/2526 316
เล่ม 1-2 (ผลงานของผู้ตาย)
สันติเวชชกุล-นายอุปถัมภ์ 3049C ประเพณีทำบุญเนื่องในพระ- นายเกษม บุญศรี 6/4/2512 177
พุทธศาสนา
ฉิมะวงษ์-ศาสตราจารย์นาย 3050C ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหาการ พระชินวงศาจารย์(หลวง 18/1/2529 320
แพทย์นิยม ป.ช. ปฏิบัติธรรม พ่อพุธ ฐานิโย)
แจ่มใส-นายวิจิตร ป.ช.,ป.ม. 3051C บทความพระธรรมเทศนา"อนา วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 23/9/2529 270
คตอันแจ่มใสแห่งลูกของท่าน"
ตึก "โซงเฮงไถ่" เพชร ธำมะรงค์
บ้านเจ้าสัวสอนเศรษฐีใจบุญ เทพชู ทับทอง
ปรัชญาคติพจน์จีน-บัญญัติ
การค้า-สูตรศีลธรรมประจำวัน เฉลียว เอี่ยวตระกูล แปล
นกงาม-คุณแม่ชีน้อย 3053C คติธรรมสอนใจ น้ำ น้ำบ่อ น้ำ- พระครูเขมบัณฑิต (ผู้คิด 26/10/2537 337
คลอง ยังเป็นรองน้ำใจ น้ำไหน แนะนำสร้างทำแต่ความ
ๆ ยังสู้น้ำใจไม่ได้ ดีเท่านั้น)
แดงสว่าง-ศาสตราจารย์นาย 3054C ชีวประวัติกับผลงานวิจัยฉบับ นพ.หลวงเฉลิม พรมมาส 25/8/2534 220
แพทย์ สวัสดิ์ ม.ว.ม.,ท.จ.ว. แรกเกี่ยวกับผลวิจัย โรคตัวจี๊ด นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง
ทัพพะรังสี-นายประวิติ 3055C คำถาม-คำตอบ ปัญหาธรรม อาจารย์พระมหาบัว ญาณ 16/12/2528 296
สัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
สุทัศน์ ณ อยุธยา-นายพิสุทธิ์ 3056D ชีวประวัติและชีวิตการงาน ของ บันทึกจากผู้ถึงแก่กรรม 11/11/2548 256
ป.ช.,ป.ม. อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
แกล้วกล้า-นางแกลง 3057C ความจริงอันประเสริฐตามพุทธ พระมหาเถระญาณติโลกะ 11/12/2517 151
(แม้น สิงหพันธุ์) วจนะ
สันตะบุตร-นายศิริ 3058D ความทรงจำและชีวประวัติ บันทึกจากภรรยาและคุณ 30/7/2544 271
ศิริ สันตะบุตร
โกศิน-นายเชิญ ป.ช.,ป.ม. 3059D คำอธิบายและเปรียบเทียบกฎ นายโอสถ โกศิน เนติ- 11/1/2529 582
หมายไทยและต่างประเทศใน บัญฑิตไทยและอังกฤษ
เรื่องกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
พุทธสุวรรณ-นางบุญเลิศ 3060C ปรัชญาชีวิตและงาน วิทิต วัณนาวิบูล 27/1/2545 145
พิพิธภัณฑ์คลังแห่งภูมิปัญญา วารสารศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาทางศิลป วารสารศิลปวัฒนธรรม
บริหารกายรักษาโรค สำเนียง ลาภเจริญ
กำภู-หม่อมหลวงชินชัย 3061C วิวัฒนาการการวางผังเมืองกรุง ไพบูลย์ กาญจนหฤทัย 5/11/2529 81
ม.ว.ม.,ป.ช. เทพมหานคร ศักดา ทองอุทัยศรี
ลี้ถาวร-นางสาลี่ 3062C รายการพบประชาชนวันที่ 2 ฯพณฯนายสัญญา ธรรม 16/11/2516 174
พฤศจิกายน 2516 เวลา 20.20 น. ศักดิ์ นายกรัฐมนตรีและคณะ
สุริยสัตย์-ท่านผู้หญิงนิรมล 3063D ปรัชญาการบริหารพนักงานบริ- บันทึกจากท่านผู้หญิง 5/4/2545 238
ป.ช.,ป.ม.,ท.จ.ว. ษัท โตชิบา คอร์ปอเรชั่น ประ นิรมลและผู้บริหาร+พนัก
(ประธานกรรมการบริษัท โตชิบา เทศญี่ปุ่นและในเครือโตชิบา- งานโตชิบาไทย
ไทยแลนด์ จำกัด) ประเทศไทย
พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม 3064D ประชมพระราชนิพนธ์ในรัชกาล วัดบรมนิวาสขออนุญาต 28/8/2515 278
ป.ธ.7) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส- ที่ 4และนิพนธ์ของพระอมราภิ พิมพ์แจก
องค์ที่ 7 รักขิต(เกิด)
อายุรกิจโกศล-นายแพทย์หลวง 3065C ชีวประวัติและการทำงานกระ- นายแพทย์หลวงอายุรกิจ 7/7/2510 150
อายุรกิจโกศล ท.ช.,ท.ม. (กิ่ม ทรวงสาธารสุขทั้งในประเทศ โกศล (กิ่ม ภมรประวัติ)
ภมรประวัติ) และต่างประเทศ
ศรีราชอักษร-คุณหญิงแหวน 3066C อรรถศาสน์ กัณฑ์ที่ 1-2 ทิฎฐธัม สมเด็จพระมหาสมณเจ้า พ.ศ. 2506 126
ต.จ. (กาญจนาคม) มิกัดถประโยชน์และสัมปรายิกัต- กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ถประโยชน์ ภาษาไทย-อังกฤษ
ชำนิกลการ-นาวาโท หลวงชำนิ- กลการ (ฉา โพธิทัต) ไปศึกษาวิชาในประเทศอังกฤษ ยากร รวบรวมบันทึก
มหิธร-ท่านผู้หญิง กลีบ 3068C โคลงทวาทศมาส สำนวนพระ นายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ 3/4/2504 282
เยาวราช ขุนพรหมมนตรี ขุนศรี
กระวีราช ขุนสารประเสริฐ
พร้อมคำอธิบายและข้อวินิจฉัย
มานวราชเสวี-ท่านผู้หญิงศรี 3069C สุภาษิตพระราชนิพนธ์ ของ สม- ของวชิราวุธานุสรณ์ 20/2/2528 179
ท.จ.ว. เด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว
กระจ่างเนตร์-คุญหญิงโฉมศรี 3070C รวมบทธรรมะแนวปฏิบัติในสติ สมเด็จพระญาณสังวร 8/4/2539 194
ต.จ.,ต.ช.,ต.ม. ปัฏฐาน (สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิ-
เวศวิหาร
จันทวิมล-นางวรรณ 3071C สารคดีเกี่ยวกับเมืองจันทบุรี รวบรวมจากหนังสือชุมนุม 20/8/2514 115
ชาวจันทบุรี 2507-2513
อดิศักดิ์อภิรัตน์-นางพิศ 3072C สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์- 10/8/2532 92
ริยวงศ์กับวัดบุปผาราม เธอกรมพระยดำรงราชานุภาพ
ขุนสารีรัฐวินิจ-รองอำมาตย์โท 3073C ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 10/4/2508 138
(จำรูญ บัวศรี) (EDUCATIONAL STRATEGY) บัวศรี
สวัสดิสิงห์-นายประยุทธ ต.ช. 3074C โครงการโรงเรียนมัธยมแบบประ กรมสามัญศึกษา 20/11/2511 165
สมแบบ 1-2 และ แบบในชนบท
นาคพันธุ์-คุณพ่อกลิ่น 3075B จิตวิทยาในพระพุทธศาสนา นายแพทย์ประยูร นรการผดุง 20/3/2515 166
ทันตสุขศึกษาสำหรับประชาชน ทันตแพทย์สมาแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นครราชเสนี-คุณหญิง เจือ 3076C ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา นายเดโช สวนนานนท์ งานฉลองอนุ- 225
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายกและ อธิบดีกรมศิลปกร อนุญาต สาวรีย์ วันที่
แม่ทัพใหญ่ ในสมเด็จพระนั่ง- พิมพ์แจก 24/6/2521
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
หิมะทองคำ-นายชาญ 3077C กำลังใจ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 10/3/2526 179
อัมพาต นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
วรรณประภา-นายกมล 3078D งานอัยการกับความมั่นคงของ- นายกมล วรรณประภา 20/2/2537 305
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ชาติและกฎหมายและระเบียบ เนติบัณฑิต รองอธิบดี-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมอัยการ มหาดไทยฯ
ไวทเยศรางกูร-หม่อมหลวงเชี้อ 3079C ธรรมะประจำวัน กิตฺติวุฑโฒ ภิกขุ 2/6/2514 143
(สนิทวงศ์) บ.ม. คู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธีสังเขป พระธรรมโสภณ วัดบวรนิ
เวศวิหาร
บุตรสิริสาร-ขุนเศรษฐ(แช เศรษฐ 3080C บุคคล 4 จำพวก สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 6/10/2502
บุตร) จ.ช., จ.ม. วัดมกุฏกษัตริยาราม
ชื่อไม่ตาย นายกระสินธุ์ เนตรายน
ร-ล แช เศรษบุตร
พระศรีวิสุทธิวงศ์-ตุลโย 3081B สายนุสรณ์ สำนักงานธรรมยุต 24/3/2501 169
สาย ป.ธ. 9 วัดบวรนิเวศวิหาร
พุกกะณะเสน-นางมารศรี 3082C คู่มือชีวิต พระพรหมคุณาภรณ์ 12/9/2548 251
( ป.อ. ปยุตฺโต )
พรรณเชษฐ์-นายชุน 3083B คู่มือเลี้ยงทารกและเด็ก นายแพทย์ประพุทธ ศิริปุณย์ 1/3/2513 245
การศึกษาต่ดขั้นมหาวิทยาลัย อำพล พรรณเชษฐ์ แปล
ในสหรัฐอเมริกา และเรียบเรียง
วีระสุนทร-พ.ต.อ.(พิเศษ) คุ้ม 3084B คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเอง นายแพทย์ธีระ ศิริอาชา- 9/8/2532
วัฒนา ผู้เรียบเรียง
ถนอมสิงห์-นายสุหะ 3085D ชีวประวัติกับงานชีวิตการรับราช บันทึกผู้อนิจกรรม 19/4/2541 204
ม.ว.ม.,ป.จ.,ท.จ. การ ของนายสุหะ ถนอมสิงห์
กรโกวิท-อาจารย์กาลันต์ 3086D พระโอวาท องค์เสด็จปู่ ตอน วราภรณ์ นิมานันท์ 1/4/2548 205
ผู้จัดการและครูใหญ่ รร.โกวิทธำ ดอกบัวเหล่าที่ 1-4
รงเชียงใหม่
ตริยานนท์-ฉันทนา 3087D ข้อคิดเพื่อลูกรัก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย 25/11/2545 299
เลี้ยงลูกถูกวิธี ชีวิเป็นสุข แพทย์หญิงนงพงา ลิ้มสุวรรณ
โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน เจือจันทร์ อัชพรรณ แปล
วาทการ-พลตรีหลวงวิจิต 3088C ที่ระลึกนิทรรศการผลงาน 90ปี หลวงวิจิตรวาทการ 11/8/2531 87
รมยานนท์-นายประทวน 3089D บทความ ชีวิต-สุขภาพ นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี 29/3/2539 210
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
คอมันตร์-ท่านผู้หญิงโมลี 3090C PUBLICATIONS AND SPEECHES DR. THANAT KHOMAN 25/9/2538 223
ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว.
เล่งอี้-คุณแม่แน่งน้อย 3091D ชีวประวัติกับการปฏิบัติธรรม พระมหาฉัตรชัย ฉตฺตญฺชโย 9/5/2545 244
ของคุณแม่แน่งน้อย เล่งอี้ (พระลูกชาย)
สุริยะ-พล.อ.ท.มานพ 3092D ชีวประวัติและบันทึกความทรงจำ พล.อ.ท.มานพ สุริยะ 2/4/2532 278
ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว., ภปร 3 ความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา- นพนิธิ สุริยะ (บุตร)
ตามกฎหมายภายใน
ชินวัตร-นายบุญรอด บ.ช. 3093B ตำรายาวิเศษ สมุนไพรสูตร- อาจารย์ถาวร ยวงศรี 16/3/2537 80
(ผู้ก่อตั้งโรงงานชินวัตรไหมไทย) โบราณแบบพื้นบ้าน แพทย์แผนโบราณ
รมยานนท์-นายประทวน 3094D บทความ ชีวิต-สุขภาพ นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี 29/3/2539 210
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
โลหะชาละ-พลตำรวจเอกชุมพล 3095D ชีวประวัติและการเสด็จรพระราช พลตำรวจเอก ชุมพล โล- 6/7/2544 210
ดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม, หะชาละ สำนักราชวังฯ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,สหภาพ- อนุญาตจัดพิมพ์
พม่า
บุณยะรัตเวช เช่น โสฬสปัญหา,
แรงกรรม,ข้อขอดควรคิด,นิราศ-
ปรโลก
(ฟัก พันธุ์ฟัก) เสสกถา(รวม 3 กัณฑ์) ได้รับพระบรมราชานุญาต-
พระราชดำรัสและพระบรมรา- อัญเชิญลงพิมพ์
โชวาท (รวม 15 เรื่อง)
ชินะโชติ-นายยุทธดนัย 3098C "โลกคือละคร" ของยุทธดนัย ณัฏฐพร ชินะโชติ พิมพ์ 16/8/2525 210
ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ชินะโชติ แจกเพื่อเปิดเผย"ความจริง"
เขมะโยธิน-พูนทรัพย์ 3099C กินอย่างไรเป็นอย่างนั้น,อาหาร โชติรัตน์ เขมะโยธิน 6/4/2547 114
ท.ม.,ต.ช.,ต.จ. เพิ่มภูมิคุ้มกัน,น้ำ อาหารที่ถูกลืม นพพร ศุภรัฒน์ และรศ.
ยาเม็ดเสริมอาหาร..เครื่องประกัน ยิ่งยศ เขมะโยธิน
สุขภาพ ฯลฯ รวบรวมพิมพ์แจก
ชุติมา-นายแพทย์ ยงค์ 3101C บทความบางส่วน เช่น ประวัติ นายแพทย์ ยงค์ ชุติมา 27/4/2507 167
การอาหารในประเทศไทย,การ ประมวลทบความ
บริโภคเนื้อสัตว์,สยามก้าวหน้า
และอนามัยแผนใหม่,โรคขาด
ธาตุอาหาร,กินนมกินไข่ ฯลฯ
สัตยธรรม-คุณแม่ปรานี 3102C ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับ 5/5/2535 253
เดิมพระคาถาชินบันชรและพระ สมเด็จพระพุนาจารย์
คาถาพิเศษบางบท (โต พรหมรังสี)
แก่นพุทธศาสน์เรื่องความว่าง พระราชชัยกวี(ภิกขุ พุทธ
ทาส อินทปํญโญ)
พิจิตรจำนง-พระพิจิตรจำนง (แจง สังขดุลย์)
เจริญผล-นางอารีรัตน์ 3104B สัตว์ทะเลที่เป็นภัยต่อชีวิต หน่วยสำรวจแหล่งประมง 13/4/2514 238
นายสว่าง เจริญผล (สามี)
ผู้เรียบเรียง
เล็กประยูร -นายช้อย จ.ช. 3105B ประวัตินางวิสาขา วศิน อินทสระ 16/3/2523 161
กฎแห่งกรรม ตอน น้ำตาแม่ตก,
หัวอกพ่อแม่,บาปกับเคราะห์และ
กรรมดีที่ตามสนอง ท.เลียงพิบูลย์
พรรณเชษฐ์-นายชุน 3106B นิทานคำกลอนเรื่องโคบุตร ของ สุนทรภู่ 1/3/2513 150
หุตะเจริญ-นางล้วนลักษณ์ บ.ม. 3107B วาทแห่งวาสน์บางเรื่องของสม นายสาย หุตะเจริญ ได้รับ 13/10/2526 134
เด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ พระกรุณาอนุมัติให้พิมพ์-
ปริณายก เป็นอนุสรณ์
จารณ์กลจักร์(อธิบดีกรมเจ้าท่า) พระพิจารณ์กลจักร์
สุนากร-นายแพทย์บุญส่ง 3109B คู่มือสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน แพทย์หญิงประมวญ 13/10/2542 148
ป.ช.,ป.ม. สุนากร(ภรรยา) ผู้รวบรวม
วรเวชช์-หลวงสนั่นวรเวชช์ ท.ม. 3110B บทความลางเรื่อง ของ ท กล้วย นายทองต่อ กล้วยไม้ 27/10/2527 122
ไม้ ณ อยุธยา เช่น พระบรมราช ณ อยุธยา
จักรีวงศ์,พระราชาผู้เป็นที่รักของ
ประชาชน,ความรักของพระพุทธ
เจ้าหลวง,พระเกี้ยว ฯลฯ
นิติสาร-นางอนุสสร ( ประยูร 3111B การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ สมเด็จพระญาณสังวร 10/9/2545 130
อนุสสรนิสาร ) (สุวฑฺณนมหาเถร) สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก
เกษตรศาสน์-นางโกวิท ( วร กร 3112C ปัญหาพระยามิลินท์ ฉบับ หอ กรมศิลปากร 7/8/2508 320
โกวิท ) สมุดแห่งชาติ
เลอลภ-เภสัชกรหญิง บัวเทพ ภ.บ. 3113C บัวเทพรำลึก บัวเทพ เลอลภ ภ.บ. 16/12/2521 292
นามสกุล-ชื่อ รหัส เนื้อเรื่อง ผู้เขียน วันเสียชีวิต จำนวนหน้า
อิ่มทิพย์-นางบุญช่วย ( แม่ ) 3114C โรคน่ารู้สำหรับประชาชน ศาสตราจารย์บุญชอบ พงษ์ 20/2/2540 180
นายสุนทร ( บุตร ) พาณิชย์ คณบดีแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ไชยโรจน์-นายกอง 3115B ความรู้เรื่องฉลองวิหารและ นายกอง ไชยโรจน์ 1/4/2522 195
คติธรรมต่าง ๆ แต่งและรวบรวม
จันทวิมล-นางนันทา 3116B วิธีการของพระพุทธเจ้า สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺ 23/6/2532 149
ฒนมหาเถระ)สมเด็จพระสัง
ฆราช สกลมหาสัฆปรินายก
พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทค พระเทพเวที(ประยุทธ ปยุตฺโต)
โนโลยี
กิติสิน-ศาสตราจารย์นายแพทย์ 3117B เภสัชวิทยาของต้นหญ้าใต้ใบ ตระกูล กิติสิน แผนก 16/5/2523 121
ตระกูล ป.ช.,ป.ม. สรีรวิทยา ศิริราช
ดุริตภาษ-หลวงสิทธิ์ ( สิทธิ์ วร- 3118C ชีวประวัติกับการศึกษาในต่าง- บันทึกของผู้อนิจกรรม 31/3/2538 166
มิศร์ ) ป.ช.,ป.ม. ประเทศและหน้าที่การงาน
อรรถกระวีสุนทร-นางวรางคณางค์ 3119C พระธรรมเทศนาแนวทางคำสอน พระราชสังวรญาณ 17/5/2537 248
ในหลักศีล สมาธิ ปัญญา ที่สม- (พุธ ฐานิโย)
เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้
รัตตกุล-นายพิศาล ต.ม. 3120C จางวางหร่ำ น.ม.ส. 28/12/2521 164
กาญจนจารี-นางนงเยาว์ 3121C ชีวประวัติกับผลงานบางส่วน นงเยาว์ กาญจนจารี 4/5/2539 222
จ.ม.,ต.ช. เช่น กริสโวลด์กับพระเจ้ากรุง-
สยาม,เผยโฉมแอนนา,ประวัติ
ศักราชไทย ฯลฯ
กาญจนารัณย์-ศาสตราจารย์นาย 3122C ความรู้เรื่องโรคตาสำหรับประ- จรีเมธ กาญจนารัณย์ 21/1/2514 202
แพทย์ แดง ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ. ชาชน ขออนุญาต คณาจารย์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พิมพ์แจก
โปษะกฤษณะ-พลเรือโท สนิท 3123B ชีวประวัติและผลงานแพทย์- บันทึกของผู้มรณกรรม 8/6/2531 127
อดีตนายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ทหารเรือ
อูนากูล-นางเลิศลักษณ์ 3124B ฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ พระราชนิโรธรังสี คัมภีร- 8/7/2539 157
ปัญญาวิศิษฏ์(เทศก์ เทสฺรสี)
นามสกุล-ชื่อ รหัส เนื้อเรื่อง ผู้เขียน วันเสียชีวิต จำนวนหน้า
พิทักษ์ไพรวัน-อำมนย์โทร พระพิ 3125C ลมชักหรือลมบ้าหมู แพทย์หญิง พวงน้อย 16/10/2511 147
ทักษ์ไพรวัน (พิสุทธ์ พิทักษ์ไพร- เยื่อหุ้มสมองอักเสบติดเชื้อ แททย์หญิง พนิดา
วัน) ตช.,ตม.
เล็กประยูร-นายช้อย จ.ช. 3126B มหาสติปัฏฐานสูตร,บารมีของ พระธรรมธีรราชมหามุนี 16/3/2523 120
หลวงพ่อวัดปากน้ำ,หลวงปู่ต่อ เจ้าอวาสวัดปากน้ำ ภาษี
อายุ,หลวงปู่ดับทุกข์,อภินิหาร เจริญ พิมพ์แจก
พระของขวัญ ฯลฯ
คืออะไร ลูกคนที่ 2 บันทึกและ-
เรียบเรียง
ศรมณี-นายถนัด จ.ช.,จ.ม. 3128B ต้านมะเร็งด้วยอาหารกับธรรม รศ.น.พ.ดร.สมพงศ์ สห- 12/2/2540 80
ชาติบำบัด พงศ์
ศรีพยัตต์-ศาสตราจารย์ หลวงลิ 3129B การใช้ถ้อยคำ ม.ล.ปีย์ มาลากุล 19/1/2515 130
ปิธรรม ป.ช.,ป.ม.,ท.จ.
บรรหารศุภวาท-นางสมบุญ 3130B คำสอนของพระธรรมวโรดม นายจิตติ ติงศภัทร เจ้า- 28/5/2528 106
(เซ่ง อุตตมเถร)อดีตเจ้าอาวาส ภาพขออนุญาตพิมพ์แจก
วัดราชาธิวาส
อินทรัมพรรย์-นางน่วม 3131B คู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธีและ พระเทพญาณกวี (สนธิ์ 8/9/2506 152
นานาคติ กิจฺจการ)วัดบวรนิเวศวิหาร
รณชัย-นางศรฤทธิ์ (มาลัย ทศา- 3132B วรรณคดีบางเรื่องของสุนทรภู่ สุนทรภู่ 4/9/2503 168
นนท์) และ นายมี
ไกรยง-นางเจียม 3133B พุทธศาสนสุภาษิตเล่ม 1 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 18/8/2515 177
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พุทธศาสนสุภาษิตเล่ม 2 คณะกรรมการกองตำรา
มหามกุฏราชวิทยาลัย
พาณิชการ-หลวงพิจิตร์ 3134B เพชรในหิน กรมหมื่นวิธวรรณปรีชา 16/8/2520 94
กรลักษณ์-นางแผ้ว จ.ช. 3135C บุคคลหาได้ยาก (ภาค 1) สมเด็จพระสังฆราชฯ 14/11/2539 192
ธรรมะประดับใจ (ภาค 2) สมเด็จพระสังฆราชฯ
การบำรุงพ่อแม่ (ภาค 3) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
นราดูร-คุณหญิงบำราศ (สุภาพ- 3136C "45 พรรษาของพระพุทธเจ้า" พระสาสนโสภณ (สนธิ์ 2/8/2523 372
เวชชาชีวะ) ท.จ.,ท.ช.,ท.ม. กิจฺจกาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร
สิริจุลเสวก-คุณหญิงเชื้อ 3137C กระแสร์พระดำรัสและคำชี้แจง ร.อ.พิสดาร จุลเสวก 22/10/2506 160
ของจอมพล สมเด็จพระอนุชา บุตร ขออนุญาติพิมพ์แจก
ธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
สุรศักดิเสนา-คุณหญิงสุรศักด์- 3138C สวดมนต์แปล, พระอภิธรรม ๗ ของมหามกุฏราชวิทยาลัย 11/8/2528 326
เสนา (แฐม ภมรพล) คัมภีร์แปล, คู่มือปฏิบัติงาน- คุณวิมลภักตร์ สิทธิประ-
ศาสนพิธีสังเขป ศาสน์ (ธิดา) ขออนุญาตพิมพ์
ชนคดี-พลตำรวจเอก พระพินิจ 3139C นิทานตำรวจ ฉบับสมบูรณ์ พลตำรวจเอก พระพินิจ 9/7/2513 198
(พินิจ อินทรทูต) ชนคดี (พินิจ อินทรทูต)
ลิมตระการ-คุณทวดกิจและคุณ- 3140B วาสนาสอนน้อง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 5/9/2524 122
แม่พัน สมเด็จพระสังฆราช
ความแก่และการแก่ฯ,ความ- นายแพทย์อวย เกตุสิงห์
ตายและการตายฯ,การฝึกหัวใจ
การออกกำลังเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
สินชัยพานิช-คุณพ่อเจริญ 3141B พิธีชีวิตและสัปดาห์แห่งชีวิต คุณเอี่ยม ยูวะนิยม 15/12/2511 96
พลางกูรธรรมพิจัย-คุณหญิงนุ่ม 3142B คู่มือแม่บ้าน ตำราการช่างสตรี ประยงคุ์ ถ่องติกิจฉการ 4/1/2514 91
สวามิภักดิ์-พระอดิศัย(สรร สันติ- 3143B พระราชนิพนธ์หลายรส ในพระ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 18/5/2530 109
เสวี) ต.จ.ว. บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า รวบรวมจาก
อยู่หัว (รัชกาลที่ 6) หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต
ไชยโรจน์-นางบุญรัตน์ 3144B สมาธิภาวนา ธรรมรักษา สนพ.สุขภาพใจ 19/4/2537 178
ช่วงชีวิตอีกหลายปี อันมีค่า จันทร์เพ็ญ ชุติมาบุตสกุล
มิลินทานุช-นางพูลสุข 3145B บทความเทศนา สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ 8/5/2519 128
สุขภาพอนามัย หมอเสนอ อินทรสุขศรี
ยศสุนทร-จีบ บ.ช. 3146C บูเช็กเทียน ราชวงศถัง(พ.ศ.- บุตร-เลือกจากหนังสือชุด 13/5/2522 112
1161-1450) พงศาวดารจีนที่คุรุสภาจัด
พิมพ์จำหน่าย
ยศสุนทร-คุณหญิงสุภาพ 3147C ชีวประวัติกับคำพูดและข้อเขียน คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร 26/3/2517 172
ท.ช.,ท.ม.,ต.จ. ธรรมะทางเศรษฐกิจ สด กูรมะโรหิต
ณ ป้อมเพ็ชร์-นายชาญชัย 3148B เล่าเรื่องถึงนายชาญชัย สมประสงค์ บุณยนิตย์ 8/6/2515 136
ระเบียบทำวัตรเช้า
กุลทนันทน์-นายบัญชา 3149C บัญชีเดินสะพัด ประทีป เฉลิมภัทรกุล 23/3/2542 144
ป.ช., ป.ม. การฝึกสมาธิเบื้องต้น นพ.โรจน์รุ่ง สุวรรณสุทธิ
ศุษิลวรณ์-รองศาสตราจารย์- 3150C ชีวประวัติกับการเดินทางของ รศ.ทันตแททย์ ชีระ ศุ- 12/12/2538 122
ทันตแพทย์ ชีระ ชีวิตและการงาน ษิลวรณ์ บันทึก
เพ็ชรรัตน์-นายอิสราพันธุ์ 3151C ชีวประวัติกับบทสรุปของผล- อิสสราพันธุ์ เพ็ชรรัตน์ 11/4/2535 162
ป.ช., ป.ช. งานทางวิชาการเรื่องการปรับ บันทึก
ปรุงกระบวนการงบประมาณ
แผ่นดินของประเทศไทย
คราประยูร-นางสมพงษ์ 3152C วัฒนธรรมและประเพณีไทย ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์- 21/8/2531 182
ราชมณเฑียร
แนะนำอาหารอร่อยและสถานที่ เชลล์ชวนชิม (ถนัดศรี)
พรหมพิทักษ์-นางสาวอาภาวดี 3153C บันทึกเส้นทางชีวิตของอาภาว ร่วมเล่าโดย 27/8/2546 192
ดี พรหมพิทักษ์ พี่ น้องและหลาน
นานาสาระ รู้วิธีดีท็อกซ์ สำนักพิมพ์กลั่นแก่น
อรุณลักษณ์-นาย อัช 3154C ชีวประวิติกับชีวิตการทำงานใน นาย อัช อรุณลักษณ์ 27/9/2543 120
ต.จ.,ต.ม.,จ.ช. ต&#