เมืองหนังสือ หนึ่งในของดีจังหวัดนครสวรรค์ แหล่งรวมหนังสือดี ราคาถูกที่สุดในประเทศไทย


รายชื่อหนังสือห้ามขายโดยนายสมัคร สุนทรเวช หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 19(เมืองหนังสือไม่มีขาย)

ปรับปรุงรายการเมื่อ 20/1/2002

Table – hiorizontal alignment

สนับสนุนโดยเมืองหนังสือ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โทร 056-341118 (ขอขอบคุณคุณสมัคร เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยทำให้หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคนสนใจค่อนข้างมาก )

Table – hiorizontal alignment
รหัส ชื่อเรื่อง
1001 50 ปี พรรคคอมมิวนิสต์คิวบา 50 ปี สหพันธ์สตรีคิวบา ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่พิมพ์ที่ ประจักษ์การพิมพ์ กรุงเทพฯ
1002 เกาอี้เป่า เขียนโดย เกาอี้เป่า
1003 เข้าโรงเรียน เขียนโดย กวั่นหวา
1004 เคียงข้างกันสร้างสรรค์โลก เขียนโดย แสงเสรี
1005 เช กูวารา นายแพทย์นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ เขียนโดย ศรีอุบล
1006 เดินทางไกลครั้งที่ 2 เขียนโดย เหยิน จางหลิน
1007 เดินทางซ้าย เขียนโดย ณรงค์ วิทยไพศาล
1008 เดินทางทัพทางไกลไปกับประธานเหมา เขียนโดย เฉินชางเฟิ่ง
1009 เบทูนนายแพทย์นักปฏิวัติ ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน
1010 เมาเซตุง เขียนโดย ศิรวิทย์
1011 เยาวชนแดง “นิทานพื้นเมืองยุคปฏิวัติ” ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน
1012 เลนินจักรวรรดินิยมชั้นสูงสุดของทุนนิยม แปลโดย ประสาท ลีลาเธียร
1013 เศรษฐกิจในระบอบประชาธิปไตยแผนใหม่ เขียนโดย เสิ่นจื้อหย่วน แปลโดย ส.ว.พ.
1014 เศรษฐกิจของจีน (โดยสังเขป) เขียนโดย เจิ้งสือ
1015 เศรษฐศาสตร์เพื่อมวลชน เขียนโดย วิภาษ รักษาวาที
1016 เสียงร้องของประชาชน แปลโดย จิรนันท์ พิตรปรีชา
1017 เหมาเจ๋อตุง ผู้นำจีนใหม่ เขียนโดย เทิด ประชาธรรม
1018 เอกสารสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่ 10 ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน เขียนโดย กลุ่มเยาวชนรักชาติ
1019 แด่เยาวชน ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน
1020 แนวทางแห่งการต่อสู้ แนวทางแห่งชัยชนะ เขียนโดย กลุ่มพลังชน
1021 แนวทางการต่อสู้ของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จัดพิมพ์โดย กลุ่มนักศึกษาประชาชนเพื่อพัฒนาชนบท
1022 แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์โลก เขียนโดย ฌี่ชุน แปลโดย ศรีอุบล
1023 แนวร่วมเอกภาพเพื่อการปลดแอกแห่งชาติ เขียนโดย ชมรมหนังสืออิสรภาพ
1024 แนวร่วมปลดแอกของโฮจิมินห์ เขียนโดย บัณฑูร เวชสาร
1025 แนวร่วมปลดแอกประชาชนชาวไทย เขียนโดย โดนัลด์ อี วีเทอร์บี แปลโดย แสงเพลิง
1026 แล้วเราก็ปฏิวัติ ไม่ปรากฏผู้เขียน แต่พิมพ์ที่ เจริญวิทย์การพิมพ์ บ้านพานถม กรุงเทพมหานคร
1027 โครงสร้างสถานการณ์ จัดพิมพ์โดยกลุ่มนักศึกษาประชาชนเพื่อต่อต้านสงครามจิตวิทยา
1028 โจวเอินไหล ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน แต่พิมพ์ที่วัชรินทร์การพิมพ์ 364 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ
1029 โฉมหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ไทย เขียนโดย สายใย เทอดชูธรรม
1030 โฉมหน้าจีนใหม่ จัดพิมพ์โดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1031 โฉมหน้าศักดินาไทย เขียนโดย สมสมัย ศรีศูทรพรรณ
1032 โต้ลัทธิแก้ไทยวิจารณ์แห่งวิจารณ์ เขียนโดย อุทิศ ประสานสภา
1033 โลกทัศน์เยาวชน เขียนโดย อนุช อาภาภิรม
1034 โลกทัศน์เยาวชน ฉบับเสียงเยาวชน เขียนโดย อนุช อาภาภิรม
1035 ไทย-ไดเจสท์ ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 พฤษภาคม 2518 บรรณาธิการบริหาร มนตรี จึงสิริอารักษ์
1036 ไทย-ไท จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ไทย-ไท
1037 ไทยกึ่งเมืองขึ้น เขียนโดย อรัญ พรหมชมภู
1038 กฎหมายสหภาพแรงงานประชาชนจีน ธรรมนูญสหภาพแรงงานประชาชนจีน การประกันแรงงาน เขียนโดย แก้ว กรรมาชน
1039 กบฏ ร.ศ.130 เขียนโดย ร้อยตรี เหรียญ ศรีจันทร์ ร้อยตรี เนตร พูนวิวัฒน์
1040 กรณีพิพาทไทย-ลาว จัดพิมพ์โดย กลุ่มนักศึกษา ปัญหาไทย-ลาว
1041 กรรมกรในระบบนายทุน เขียนโดย สุภชัย มนัสไพบูลย์
1042 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย เขียนโดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
1043 กลั่นมาจากสายเลือด เขียนโดย วัฒน์ วรรลยางกูร
1044 กลุ่มทุนนิยมผูกขาดในประเทศไทย เขียนโดย ณรงค์ เพชรประเสริฐ
1045 กอ.รมน. องค์การสัตว์นรกของอเมริกันในประเทศไทย เขียนโดย ยอดธง ทับทิวไม้
1046 ก่อนไปสู่ภูเขา แปลโดย สถาพร ศรีสัจจัง
1047 ก่อนสู่เส้นทาง จัดพิมพ์โดย องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน
1048 กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง แปลโดย ประไพ วิเศษธานี
1049 การ์ตูนปฏิวัติจากจีนใหม่ กองทหารหญิงแดง จดหมายขนไก่ สงครามอุโมงค์ เขียนโดย หวาซาน หลิวจี้อิ่ว
1050 การปฏิวัติของจีน เขียนโดย กองบรรณาธิการ สังคมศาสตร์ปริทัศน์
1051 การปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพกับลัทธิแก้ ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน
1052 การวิจัยเพื่อขายชาติ เขียนโดย รัก เอกราชไม้กล้า
1053 การศึกษาปฏิวัติประชาชนลาว เขียนโดย ไกรสร พรหมวิหาร
1054 การศึกษาสำหรับผู้กดขี่ เขียนโดย เปาโลว์ แฟร์ แปลโดย ช. เขียวพุ่มแสง
1055 ขบวนการเรดการ์ด เขียนโดย จำลอง พิศนาคะ
1056 ขบวนการกรรมกรในประเทศไทย เขียนโดย พิชิต จงสถิตย์วัฒนา
1057 ขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย เขียนโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
1058 ข้อขัดแย้งระหว่างสหภาพโซเวียต กับ จีน เขียนโดย กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เหยินหมิน ยึเป้า
1059 คติพจน์ประธานเหมาเจ๋อตุง ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน แต่พิมพ์ที่สำนักพิมพ์ต่างประเทศ ปักกิ่ง และสุนทรการพิมพ์ หจก.จรัลสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
1060 ครอง จันดาวงศ์ และชีวิตบนเทือกเขาภูพานของ จิตร ภูมิศักดิ์ ไม่ปรากฏผู้เขียน
1061 ความเป็นเอกภาพของชาติกับปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ เขียนโดย ปรีดี พนมยงค์ แช่ม พนมยงค์
1062 ความเรียงว่าด้วยศาสนา เขียนโดย ยอร์จ ทอมสัน แปลโดย จิตร ภูมิศักดิ์
1063 ความคิดของเหมาเจ๋อตุง เขียนโดย สุรัฐ โรจนวรรณ
1064 ความชัดเจนทางประวัติศาสตร์ของเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ ไม่ปรากฏผู้เขียน แต่พิมพ์ที่สุวิทย์การพิมพ์ ซอยอรรถสิทธ์ สาธรใต้ กรุงเทพฯ
1065 คัมภีร์ของผู้ถูกกดขี่ เขียนโดย เปาโลว์แฟร์ แปลโดย จิราภรณ์ ศิริสุพรรณ
1066 คาร์ลมาร์กซ์ แปลโดย จิตร ภูมิศักดิ์
1067 คาร์ลมาร์กซ์ แรงงานรับจ้างและทุน เขียนโดย คาร์ลมาร์กซ์ แปลโดย รจเรข ปัญญาประสานชัย
1068 คาร์ลมาร์กซ์ ผู้สร้างทฤษฎีนิรันดร เขียนโดย วิตาลี ไวกอดสกี
1069 คำประกาศเพื่อสังคมใหม่ เขียนโดย จูเลียส ไนยาเร แปลโดย สันติสุข โสภณศิริ
1070 คำประกาศของความรู้สึกใหม่ เขียนโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
1071 คิดอย่างเยาวชนใหม่ จัดพิมพ์โดย กลุ่มหนังสือตะวันแดง
1072 คู่มือรัฐประหาร เขียนโดย พันศักดิ์ วิญญรัตน์
1073 จงพิทักษ์เจตนารมย์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม เขียนโดย ปรีดี พนมยงค์
1074 จงร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนิยม เขียนโดย กิม อิล ซอง แปลโดย กิตติกุล
1075 จรยุทธ-ใต้ดิน เขียนโดย ตะวันฉาย
1076 จะวิเคราะห์ชนชั้นในชนบทอย่างไร เขียนโดย กลุ่มเยาวชนรับใช้ชาติ
1077 จากเล็กซิงตันถึง…สิบสี่ตุลา จัดพิมพ์โดย ชมรมรัฐศึกษา สจม.พรรคจุฬาประชาชน
1078 จากโฮจิมินห์ ถึง เปลื้อง วรรณศรี เขียนโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
1079 จิตใจปฏิวัติ ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน แต่พิมพ์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
1080 จีน…หลังการปฏิวัติ เขียนโดย สิทธิสถิตย์
1081 จีนแผ่นดินแห่งการปฏิวัติตลอดกาล เขียนโดย Jan Myrdal & Gun Kessle
1082 จีนคอมมิวนิสต์ เขียนโดย สนอง วิริยะผล
1083 ชาวนาไทยกับการเปลี่ยนแปลง แปลโดย สุเทพ สุนทรเภสัช
1084 ชีวทัศน์เยาวชน ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน และไม่ปรากฏที่พิมพ์
1085 ชีวทัศน์หนุ่มสาว ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน แต่พิมพ์ที่บริษัทบพิธการพิมพ์ 70 ถนนราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
1086 ชีวิตในคอมมูน เขียนโดย สันติสุข
1087 ซ้องกั๋ง แบบอย่างลัทธิยอมจำนน เขียนโดย ศิวะ รณชิต
1088 ด้วยเลือดและชีวิต เขียนโดย จิตร ภูมิศักดิ์
1089 ตะวันดวงใหม่แห่งบูรพา เล่ม 1-2 เขียนโดย ทวี เกตะวันดี
1090 ตะวันสีแดง เขียนโดย สุทัศน์ เอกา
1091 ตะวันสีแดงส่องทาง เขียนโดย อุดร ทองน้อย
1092 ตื่นเถิดชาวเอเชีย เขียนโดย วี.ไอ.เลนิน
1093 ทนายแก้ต่างของลัทธิล่าเมืองขึ้นใหม่ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
1094 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมือง สำหรับชนชั้นกรรมาชีพ แปลโดย เมธี เอี่ยมเจริญ
1095 ทหารน้อยจางก่า เขียนโดย สีกวงเย่า
1096 ทัศนคติ ชีวิตที่ก้าวหน้า จัดพิมพ์โดย กลุ่มพัฒนา วัฒนธรรม
1097 ที่เขาเรียกกันว่าลัทธิแก้นั้นหมายความว่ากระไร และความเป็นมาแห่งลัทธิรีวิสชั่นนิสม์ เขียนโดย ปรีดี พนมยงค์
1098 นอร์แมน เบทูน แปลโดย ศรีนรา
1099 นักศึกษาจีนแนวหน้าของขบวนการปฏิวัติสังคม แปลโดย เทิด ธงธรรม วรรณา พรประเสริฐ
1100 นิพนธ์ 5 บท ประธานเหมาเจ๋อตุง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปฏิวัติ
1101 นิพนธ์ปรัชญา 4 เรื่องของประธานเหมาเจ๋อตุง แปลโดย ชมรมหนังสือรวงข้าว
1102 บทกวีเพื่อผู้ถูกกดขี่ เขียนโดย วิทยากร เชียงกูล
1103 บทวิเคราะห์วรรณกรรมยุคศักดินา เขียนโดย จิตร ภูมิศักดิ์
1104 ปลุกผีคอมมิวนิสต์ เขียนโดย ธนาลัย
1105 ปัญหาและแนวทางการต่อสู้ของผู้หญิง เขียนโดย ฤดี เริงชัย
1106 ปัญหาปฏิวัติประเทศไทย เขียนโดย กลุ่มชนภูเขา
1107 ปัญหาลัทธิเลนินในยุคของเรา เขียนโดย ชมรม ดาวรุ่ง
1108 ปัญหาสตรี จัดพิมพ์โดย ชมรมหนังสืออุดมธรรม เรียบเรียงโดย รุ่ง รวี
1109 ผ่าตัดพุทธศาสนา จัดพิมพ์โดย ฝ่ายวิชาการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1110 ผู้หญิง (1) เขียนโดย ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ จีรนันท์ พิตรปรีชา ศรีศักดิ์ นพรัตน์ สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์
1111 พระสงฆ์ลาวกับการปฏิวัติ เขียนโดย คำตัน
1112 พลิกฟ้า คว่ำแผ่นดิน เขียนโดย รวี โดมพระจันทร์
1113 พิทักษ์เจตนารมณ์วีรชน จัดพิมพ์โดย ฝ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ งานรำลึกวีรชน 14 ตุลา
1114 ฟ้าทอง เขียนโดย อนุช อาภาภิรม
1115 ภาวะของศิลปะใต้ระบอบเผด็จการฟาสซีสม์ เขียนโดย จิตติน ธรรมชาติ
1116 มนุษยธรรมกับการต่อสู้ทางชนชั้น เขียนโดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
1117 มาร์กซ์ จงใจจะพิสูจน์อะไร อย่างไร? เขียนโดย สุภา ศิริมานนท์
1118 ยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่ ต่อสู้กับคลื่นลม ไม่ปรากฏผู้เขียน และไม่ปรากฏที่พิมพ์
1119 ยุทธวิธีของชาวบอลเชวิค เขียนโดย เจ.วี สตาลิน แปลโดย นพพร สุวรรณพาณิช
1120 ยูโกสลาเวีย เป็นสังคมนิยมจริงหรือ ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน แต่พิมพ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
1121 ร้อยกรองจากซับแดง เขียนโดย ประเสริฐ จันดำ
1122 ระบบทุนนิยมในสังคมไทย เขียนโดย จันดา สระแก้ว
1123 ระลึกคอมมูนปารีสครบร้อยปี เขียนโดย ชมรมหนังสือตะวันแดง
1124 รัฐกับการปฏิวัติ เขียนโดย วี.ไอ.เลนิน
1125 รุ่งอรุณ ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน
1126 ลัทธิเลนิน กับลัทธิแก้สมัยใหม่ เขียนโดย ชมรม 13
1127 ลัทธิเลนินจงเจริญ เขียนโดย กองบรรณาธิการนิตยสารหงฉี
1128 ลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ว่าด้วยทฤษฎีสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์ แปลโดย ศูทร ศรีประชา
1129 ลัทธิวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ เขียนโดย ตะวันฉาย
1130 ลัทธิวัตถุนิยมวิภาษและวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ เขียนโดย โจเซพ สตาลิน ประกาย สุชีวิน แปล
1131 ลัทธิสังคมนิยมแบบเพ้อฝันและแบบวิทยาศาสตร์ แปลโดย อุทิศและโยธิน
1132 วัฒนธรรมจีนใหม่ เขียนโดย ไจ๋เปียน
1133 วัฒนาการความคิดสังคมนิยม เขียนโดย ชาญ กรัสนัยปุระ
1134 วันกรรมกร นครราชสีมา ไม่ปรากฏผู้เขียน
1135 ว่าด้วยประชาธิปไตยรวมศูนย์ แปลโดย เศรษฐวัฒน์ ผดุงรัฐ
1136 ว่าด้วยปัญหาที่ดินและชาวนาของประธานเหมาเจ๋อตุง ไม่ปรากฏผู้เขียน และไม่ปรากฏที่พิมพ์
1137 ว่าด้วยรัฐบาลรวม เขียนโดย เหมาเจ๋อตุง
1138 ว่าด้วยรากฐานทางสังคมกลุ่มหลินเปียวที่ค้านพรรค เขียนโดย เหยาเหวินหยวน
1139 วิเคราะห์การต่อสู้ของพรรคลาวด๋อง เขียนโดย ธีรยุทธ บุญมี
1140 วิเคราะห์วรรณกรรมแนวประชาชน เขียนโดย นศินี วิทูธีรศานต์
1141 วิจารณ์คำแถลงของพรรคคอมมิวนิสต์อเมริกา กระจกส่องพวกลัทธิแก้ ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน แต่พิมพ์ที่ธเนศ
1142 วิญญาณปฏิวัติ เขียนโดย สีหนาท
1143 วิพากษ์ ทฤษฎีจอมปลอม เขียนโดย กระแสทาน พรสุวรรณ
1144 วิพากษ์ นายผีโต้ลัทธิแก้ไทยวิจารณ์แห่งการวิจารณ์ อุทิศ ประสานสภา เขียนโดย อำนาจ ยุทธวิวัฒน์
1145 วิพากษ์ลัทธิแก้ ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน แต่พิมพ์ที่ สมชายการพิมพ์ 270/77 ซอยวิมลสรกิจ บางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร
1146 วิวัฒนาการของมาร์กซิสม์ เขียนโดย น.ชญานุตม์
1147 วี.ไอ.เลนิน-รัฐ เขียนโดย ชมรมหนังสือแสงดาว
1148 วีรชนอาเซีย จัดพิมพ์โดย กองบรรณาธิการ สังคมศาสตร์ปริทัศน์
1149 วีรบุรุษสู้รบ เขียนโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสานแห่งประเทศไทย
1150 วีรสตรีจีนปฏิวัติหลิวหูหลาน แปลโดย วีรจิตร
1151 ศัตรูประชาชน แปลโดย กวี ศรีประชา
1152 ศัพทานุกรมปรัชญา เขียนโดย เมธี เอี่ยมเจริญ
1153 ศัพทานุกรมปรัชญาว่าด้วยจิตนิยมวัตถุนิยม เขียนโดย เมธี เอี่ยมเจริญ
1154 สงครามกองโจรของ เช กูวารา แปลโดย ฤตินันทน์
1155 สงครามอุโมงค์ เขียนโดย เจ๋อเหมย ปี้เหลย
1156 สตรีกับภารกิจแห่งการปฏิวัติ เขียนโดย จินดา ไชยโยทยาน
1157 สภาพการกดขี่ขูดรีด ชาวนา ชาวไร่ไทย เขียนโดย จรัส จัณฑาลักษณ์
1158 สรรนิพนธ์ โฮจิมินห์ แปลโดย วารินทร์ สินสูงสุด ปารวดี วรุณจิต
1159 สรรนิพนธ์เลนิน เพื่อคนจนในชนบท แปลโดย พัลลภา ปั้นงาม
1160 สรรนิพนธ์เลนิน คอมมิวนิสต์ปีกซ้าย โรคไร้เดียงสา แปลโดย นพคุณ ศิริประเสริฐ
1161 สรรนิพนธ์เหมาเจ๋อตุง (ทุกภาค ทุกตอน) เขียนโดย เหมาเจ๋อตุง
1162 สรรนิพนธ์การทหารเหมาเจ๋อตุง เขียนโดย เหมาเจ๋อตุง
1163 สาธารณรัฐประชาชนจีน แปลโดย ถ่องแท้ รจนาสัณห์
1164 สาส์นสยาม ไม่ปรากฏผู้เขียน
1165 หนทางการปฏิวัติไทย ไม่ปรากฏผู้แต่ง และไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
1166 หยางกึนซือวีรชนอมตะ เขียนโดย ว่างเฮา
1167 หลักเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์เบื้องต้น เขียนโดย เอิร์นเนสท์ แมนเดล แปลโดย ทวี หมื่นนิกร
1168 หลักลัทธิเลนิน เขียนโดย บำรุง ไพรัชวาที
1169 หลักลัทธิเลนินกับการต่อสู้ด้วยอาวุธ เขียนโดย เอ.นูเบอร์ก แปลโดย รุ่งอรุณ ณ บูรพา
1170 หลักลัทธิมาร์กซ์เลนิน เล่ม 1-3 แปลโดย ทวี หมื่นนิกร
1171 อัลเยนเด้วีรปฏิวัติ เขียนโดย สูรย์ พลังไทย
1172    เหมือนอย่างไม่เคย (รวมเรื่องสั้นร่วมสมัยของไทย) ผู้จัดพิมพ์ สุข สูงสว่าง สำนักพิมพ์ดวงกมล สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ
1173    ภัยร้ายจากเผด็จการฟาสซิสต์ เขียนโดย โยธิน มหายุทธนา
1174    ภาระหน้าที่ของสันนิบาตเยาวชน เขียนโดย วี.ไอ.เลนิน แปลโดย โยธิน มหายุทธนา
1175    มหาชนทรรศนะ จัดพิมพ์โดย กลุ่มวิชาการเพื่อประชาชน
1176    มาร์กซ์ และสังคมนิยม เขียนโดย สุรพงษ์ ชัยนาม
1177    รวมเรื่องสั้นปฏิวัติ จัดพิมพ์โดย ชมรมหนังสือพายุ
1178    รวมเรื่องสั้นปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ประชาชน สำนักงานชั่วคราวเจริญวิทย์การพิมพ์
1179    รัฐกับการปฏิวัติ (ฉบับสมบูรณ์) เขียนโดย วี.ไอ.เลนิน
1180    ลัทธิมาร์กซ์และภาษาศาสตร์ เขียนโดย เจ.วี.สตาลิน แปลโดย นพพร สุวรรณพานิช
1181    หลังปฏิวัติ ตุลา 2516 (หลักการ สิทธิ เสรีภาพ) เขียนโดย เสน่ห์ จามริก
1182    หลู่ซิ่นกับอาคิว เขียนโดย อ.อิทธิพล
1183    อนาธิปไตยหรือสังคมนิยม เขียนโดย โจเซฟ สตาลิน
1184    อรุณแห่งชัย เขียนโดย อนุช อาภาภิรม
1185    อาคิว (บทประพันธ์ของหลู่ซิ่น) แปลโดย จ่าง แซ่ตั้ง
1186    อ้ายเหลือบ เขียนโดย E.L. Voynich แปลโดย นารียา
1187    อีสาน ดินแดนแห่งเลือดและน้ำตา เขียนโดย สุชาติ ภูมิบริรักษ์
1188    อุดมการณ์ทางการเมือง (มหาวิทยาลัยชาวบ้าน) เขียนโดย ชัยอนันต์ สมุทรวณิช
1189     เลนิน ศาสดานักปฏิวัติ เขียนโดย นินา กรูพิเกล แปลโดย วิภาษ รักษาวาที
1190     เอกสารการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติสมัยที่ 1 ชุดที่ 4 สาธารณรัฐประชาชนจีน
1191     โลกคอมมิวนิสต์ เขียนโดย สุพจน์ ด่านตระกูล
1192     โลกทรรศน์ชาวคอมมิวนิสต์ (เอกสารจัดตั้งสำหรับชาวลัทธิเลนิน) เขียนโดย เจ.วี.สตาลิน แปลโดย นพคุณ ศิริประเสริฐ
1193     ให้กับสัจจธรรม เขียนโดย พระมหาจัด คงสุข
1194     ระบอบสังคมนิยม (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบอบสังคมนิยม) รวบรวมโดย สุรัฐ รจนาวรรณ
1195     รับใช้ประชาชนด้วยวิภาษวิธี แปลโดย นิธิ และนพคุณ
1196     ลัทธิคอมมิวนิสต์จอมปลอมของครุสชอฟ จัดพิมพ์โดย ชมรมหนังสือแสงตะวัน
1197     วัตถุนิยมวิภาษ กับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เขียนโดย วิลเฮล์ม ไรซ์ แปลโดย ศิระ ชวนะวิรัช
1198     วัตถุนิยมวิภาษ กับวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ เขียนโดย โจเซฟ สตาลิน แปลโดย ส.ยศกุล
1199     หญิงสู้ หญิงชนะ จัดพิมพ์โดย ชมรมเนตรดาว
1200     อังกอร์ ความเรียงว่าด้วยศิลปะและลัทธิจักรวรรดินิยม เขียนโดย ญัน เมอร์ดาล และ กุน เคสส์เลอ
1201     อุดมคติหนุ่มสาว จัดพิมพ์โดย มูลนิธิ โกมล คีมทอง
1202    จากพระลอและศรีบูรพา เขียนโดย อินทรายุธ และ พ.เมืองชมภู
1203    จากลุ่มแม่น้ำโวลก้า ชีวประวัติของแมกซิม กอร์กี้ เขียนโดย อเลกซานเดอร์ รอสกิน แปลโดย อรุณ ชัยโรจน์
1204    ชาวนาไทย เขาถูกบังคับให้จับปืน จัดพิมพ์โดย พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
1205    ชำแหละ กอ.รมน. จัดพิมพ์โดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1206    บทกวีและเรื่องสั้น จารึกไว้ในแผ่นดิน เขียนโดย สุพล เมืองฮาม สำนักพิมพ์ตะวันแดง
1207   เด็กชายเถื่อนเป็นนายเมือง เขียนโดย แดงเสน
1208   เพลงเพื่อชีวิต ไม่ปรากฏผู้แต่ง
1209   แผนเผด็จการคืนชีพ เขียนโดย เคน บ้านผึ้ง
1210   ใครสร้าง ใครทำ จัดทำโดย ชมรมดาวรุ่ง
1211   คติพจน์เหมาเจ๋อตุง และพระเยซูคริสต์ เรียบเรียงโดย โพ้นนที
1212   คำประกาศพรรคคอมมิวนิสต์ เขียนโดย คาร์ล มาร์กซ์ และเฟรดดริค เองเกล จัดทำโดยชมรมหนังสืออุดมทัศน์
1213   ชาวนาปฏิวัติ เหมาเจ๋อตุง จัดพิมพ์โดย กลุ่มศึกษาชาวนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1214   ชีวิตการต่อสู้ของเมาเซตุง เขียนโดย ศิรวิทย์
1215   ฐานะและบทบาทสตรีสากล จัดพิมพ์โดย กลุ่มผู้หญิง 10 สถาบัน
1216   ต่อสู้ กู้ชาติ เอกราษฎร์ อธิปไตย เขียนโดย รวี โดมพระจันทร์
1217   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มาร์กซิสต์ เขียนโดย เออร์เนสน์ มันเดล แปลโดย อำไพ รุ่งอรุณ
1218   ทฤษฎีสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์ เขียนโดย คาร์ล มาร์กซ์ เฟรดริค เองเกลส์ วี.ไอ.เลนิน แปลโดย ศูทร ศรีประชา
1219   นิพนธ์เลนินว่าด้วยลัทธิมาร์กซ์ จัดพิมพ์โดย แนวร่วมนักศึกษา-กรรมกร
1220   ปฏิวัติการศึกษาตามแนวทางสังคมนิยม เขียนโดย อำนาจ ยุทธวิวัฒน์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ประชาธรรม
1221   ปฏิวัติสังคม เขียนโดย เปลื้อง วรรณศรี จัดพิมพ์โดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสานแห่งประเทศไทย
1222   ปรัชญาสังคมนิยม เรียบเรียงโดย สุวินัย ชีวินวัฒน์ จัดพิมพ์โดย ฝ่ายวิชาการศูนย์กลางนักศึกษาครูแห่งประเทศไทย
1223   ผ้าผูกคอสีดำ เขียนโดย พลกูล อังกินันทน์
1224   พระพิรุณฉบับพิเศษ “คุกรุ่น” จัดพิมพ์โดย องค์การนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1225   พระราชาธิราชแห่งสาธารณรัฐ เขียนโดย แมกซิม กอร์กี้ แปลโดย กมล กมลตระกูล
1226   พลังใหม่กรรมกร จัดพิมพ์โดย แผนกปาฐกถา-โต้วาที องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1227   พลังชีวิต เขียนโดย เจียงตงหลิว แปลโดย ศรีนรา
1228   พายุ เขียนโดย จินอี้ แปลโดย ศ. วิวัฒน์
1229   พิราบแดง เขียนโดย สุวัฒน์ วรดิลก
1230   พิราบขาว ฉบับที่ 2 จัดพิมพ์โดย กลุ่มพิราบขาว
1231   พิษเพลิงร้ายที่บ้านนาทราย จัดพิมพ์โดย ชวินทร์ สระคำ, เหรียญชัย จอบสืบ, ธีระ วรางกูร และประจวบ ไชยสาส์น
1232  เปิดหน้ากากคึกฤทธิ์ จัดพิมพ์โดย กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามนิกร
1233  แคปิตะลิสม์ เขียนโดย สุภา ศิริมานนท์
1234  แนวโน้มสงครามโลกครั้งที่ 3 เขียนโดย ตู้หัง จัดพิมพ์โดยชมรมหนังสือแสงดาว
1235  แนวทาง 14 ตุลา จงเจริญ จัดพิมพ์โดยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1236  แนวทางทั่วไปของขบวนการคอมมิวนิสต์สากลเป็นอย่างไร จัดพิมพ์โดย ชมรม 13
1237  ไปกับความแค้น เขียนโดย ประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
1238  นโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สองนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างสิ้นเชิง จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์
1239  น้ำตาเปื้อนเลือด จัดพิมพ์โดย มนเฑียร สมหอม
1240  บทนิพนธ์ 4 เรื่อง ของประธานเหมาเจ๋อตุง จัดพิมพ์โดย ชมรมหนังสือตะวันแดง
1241  ปฏิวัติการปฏิวัติ เขียนโดย เรซิส์ เดอเบรย์ แปลโดย สันติ จำรูญ
1242  ปฏิวัติวัฒนธรรม สามัคคีประชาชนเพื่อการปลดปล่อย จัดพิมพ์โดย ชุมนุมพุทธศาสน์และวัฒนธรรม
1243  ประธาน โฮ จิ มินห์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สัญชาน แปลโดย ประสาร มฤคพิทักษ์
1244  ปรัชญาไม่ใช่สิ่งเร้นลับ แปลจาก Philosophy is no Mystery แปลโดย นิธิ และนพคุณ
1245  ปรัชญาของลัทธิมาร์กซิสม์ เขียนโดย กุหลาบ สายประดิษฐ์
1246  ปรัชญาชาวบ้าน (ฉบับสมบูรณ์) เขียนโดย ศักดิ์ สุริยะ จัดพิมพ์โดย ชมรมหนังสือเปลวไฟ
1247  ปรัชญานิพนธ์ประธานเหมาเจ๋อตุง จัดพิมพ์โดย องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1248  ปรัชญาวัตถุนิยมและบทบาทของเฟรดริค เองเกลส์ ที่มีต่อระบบมาร์กซิสม์ เขียนโดย อักษร ธรรมสาส์น
1249  ปรัชญาสังคมนิยม เขียนโดย อนุช อาภาภิรม
1250  ปล้นทฤษฎี อำนาจ ยุทธวิวัฒน์ โต้ “ปิตุภูมิ” จัดพิมพ์โดย สหพันธ์นิสิต นักศึกษาชาวปักษ์ใต้แห่งประเทศไทย
1251  ปัญหาการเป็นสหกรณ์ทางเกษตรกรรม เขียนโดย เหมาเจ๋อตุง จัดพิมพ์โดย กลุ่มเอกราช
1252  ปุถุชน 1 รวมเรื่องสั้นสรรแล้ว จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปุถุชน
1253  ปุถุชน 1 รวมสาระทางวรรณกรรมและสังคม จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพร
1254  ปุถุชน 2 จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
1255  ปุถุชน 3 จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
1256  ปุถุชน 4 จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
1257  ปุถุชน 5 จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
1258  ปุถุชน 7 จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
1259  พิชิตเขาเวยหู่ซานด้วยกลยุทธ์ เรียบเรียงโดย ชิงหาเซ่า จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปฏิวัติ
1260  รัฐศาสตร์ 14 ฉบับปฏิวัติและประชาธิปไตย จัดพิมพ์โดย ชมรมหนังสือยูงรำแพน
1261 เยาวชนผู้บุกเบิก แปลโดย ศรีสารคาม
1262 แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ เขียนโดย คาร์ล มาร์กซ์ เฟรเดอริค เองเกลส์
1263 ใครละเมิดอธิปไตย เขียนโดย เขียน ธีระวิทย์ พันศักดิ์ วิญญรัตน์ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
1264 กงล้อประวัติศาสตร์จีน เขียนโดย สุวรรณ วิริยะผล
1265 กบฏปากกา จัดพิมพ์โดย ชมรมสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1266 กบฏ-วรรณกรรมซาดิสม์ เขียนโดย โกสุม พิสัย
1267 กวีการเมือง เขียนโดย โยธิน มหายุทธนา
1268 ก่อนกลับบ้านเกิด จัดพิมพ์โดย ชมรมนักแปลนิรนาม
1269 การเมืองเรื่องของประชาชน เขียนโดย แนวร่วมประชาชาติกันทรารมย์
1270 การต่อสู้ของกรรมกรไทย ไม่ปรากฏผู้เขียน
1271 การต่อสู้ทางชนชั้นและการปฏิวัติสังคม ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน
1272 การศึกษาเพื่อมวลชน เขียนโดย จักรกฤษณ์ นาคะรัต เสกสรรค์ ประเสริฐกุล นิโคลัส
1273 ข้าไม่เชื่อ เขียนโดย อักขระ อมตะ
1274 คัมภีร์นักปฏิวัติ เขียนโดย กลุ่มอิสานปฏิวัติ
1275 คาร์ลมาร์กซ์ ค่าจ้าง ราคา และกำไร แปลโดย ประสาท ลีลาเธียร
1276 ชนกรรมาชีพทั่วโลก จงสามัคคีกันคัดค้านศัตรูร่วมกับเรา เขียนโดย สำนักพิมพ์เข็มทิศ
1277 ซ้ายทารก เขียนโดย วี.ไอ.เลนิน
1278 ด้วยมือที่หยาบกร้าน เขียนโดย นายผี รมย์ รติวัน ช.เพ็ญแข คุณาวุฒิ ไพฑูรย์สุนทร ศิริรัตน์ สถาปนวัฒน์
1279 ถังเหล่ยเวียดนาม เขียนโดย อุดร ทองน้อย
1280 บนเส้นทางไปสู่สังคมนิยมจีน เขียนโดย ธีรยุทธ บุญมี
1281 บันทึกของไพ่ฉวิน ม่านเทียนเสื่อ แปลโดย แจ่ม จรัสแสง
1282 ประวัติศาสตร์ 30 ปี ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขียนโดย หูเฉียวมุ เจอดจำรัสแปล
1283 ปุถุชน 6 จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
1284 ปุถุชน 8 จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
1285 พระเจ้าอยู่ที่ไหน เขียนโดย นายผี
1286 สงครามปฏิวัติ เขียนโดย ชมรมดาวรุ่ง
1287 สงครามยืดเยื้อ เขียนโดย เหมาเจ๋อตุง
1288 สืบทอดภารกิจปฏิวัติ เขียนโดย ชมรมดาวรุ่ง นทรพจน์ของประธานเหมาเจ๋อตุง ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

หนังสือการเมืองเก่าที่เคยห้ามขาย ขณะนี้มีการพิมพ์ใหม่ สนใจสั่งซื้อได้ที่ เมืองหนังสือ 01-7788877

[กลับไปหน้าแรก] mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก

เพลง---เดือนเพ๊ญ