รายการหนังสือวิชาการสภาพใหม่ ขายถูก ลด 20-50%

Table hiorizontal alignment mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก

รหัส ชื่อเรื่อง คนเขียน-แปล ราคาเต็ม
B1001 นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น มนู ชื่นชม 100
B1002 ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม สุเทพ ธีรศาสตร์ 500
B1003 คู่มือปฏิบัติ การลดต้นทุนในสถานประกอบการ ดร.โซเฮ ฮิบิ 110
B1004 นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น มนู ชื่นชม 78
B1005 นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น มนู ชื่นชม 90
B1006 คู่มือปฏิบัติ การลดต้นทุนในสถานประกอบการ ดร.โซเฮ ฮิบิ 110
B1007 สำนวนไทย ขุนวิจิตรมาตรา 290
B1008 การวิเคราะห์โครงสร้าง ดร.บัญชา สุปรินายก 160
B1009 การควบคุมคุณภาพงานเตรียมสิ่งทอเพื่อการย้อม ผศ.เกษม พิพัฒน์ปัญญา 130
B1010 เทคนิคป้องกันความผิดพลาด วิฑูรย์ สิมะโชคดี 150
B1011 วัสดุวิศวกรรม มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 165
B1012 การประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวความคิด อลงกรณ์ มีสุทธา 180
B1013 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1014 ทฤษฎีช่างเทคนิคยานยนต์ เล่ม 2 เธียรชัย บุณยะกุล 44
B1015 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 165
B1016 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก ผศ.มานะ อภิพัฒนะมนตรี 17
B1017 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ วชิระ มีทอง 130
B1018 เทคโนโลยี่ขนถ่ายวัสดุ วัสดุและอุปกรณ์ขนถ่าย ปานมนัส ศิริสมบูณร์ 50
B1019 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1020 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก ผศ.มานะ อภิพัฒนะมนตรี 170
B1021 เครื่องกลไฟฟ้า 1ตอน1เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 124
B1022 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม1 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1023 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1 มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 160
B1024 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1025 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง เล่ม 3 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 145
B1026 เครื่องกลไฟฟ้า 1ตอน1เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 124
B1027 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1 มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 160
B1028 เครื่องกลไฟฟ้า 1ตอน1เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 135
B1029 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1030 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง เล่ม 2 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 165
B1031 เครื่องกลไฟฟ้า 1ตอน1เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 150
B1032 กิจกรรม ZD การลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ ลัดดาวัลย์ มิ่งกมลรัตน์ 60
B1033 การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย TPM อย่างง่ายๆ สมศักดิ์ มาอุทรณ์ 70
B1034 ไคเซ็นเพลิดเพลินเป็น 100 เท่า เล่ม 2 ดร.วีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุล 65
B1035 ปทานุกรมศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง จันทรา ณ .ลำพูน 60
B1036 ไคเซ็นเพลิดเพลินเป็น 100 เท่า เล่ม 3 ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล 65
B1037 พจนานุกรมการใช้คำภาษาญี่ปุ่น ผศ.ปราณี จงสุจริตธรรม 450
B1038 การบริหารของคงคลังระบบ MRP รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์ 160
B1039 เทคโนโลยีพลาสติก รศ.บรรเลง ศรนิล 180
B1040 การบริหารของคงคลังระบบ MRP รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์ 160
B1041 ปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายใน 1 นภาพรรณ สุทธะพินทุ 110
B1042 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1043 เครื่องยนต์หัวฉีด EFI นภดล เวชวิฐาน 110
B1044 สถิติสาหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1045 คู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ วิฑูรย์ สิมะโชคดี 100
B1046 การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย TPM อย่างง่ายๆ สมศักดิ์ มาอุทรณ์ 70
B1047 ไคเซ็นเพลิดเพลินเป็น 100 เท่า เล่ม 3 ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล 65
B1048 เครื่องกลไฟฟ้า 1ตอน1เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 135
B1049 เทคโนโลยี่พลาสติก รศ.บรรเลง ศรนิล 180
B1050 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1 มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 160
B1051 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก ผศ มานะ อภิพัฒนะมนตรี 170
B1052 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1 มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 160
B1053 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1 มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 160
B1054 ระบบคัมบังการผลิตแบบทันเวลาพอดีที่โตโยต้า วิฑูรย์ สิมะโชคดี 60
B1055 ระบบคัมบังการผลิตแบบทันเวลาพอดีที่โตโยต้า วิฑูรย์ สิมะโชคดี 60
B1056 มาตรฐานการตรวจสอบด้วยการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 120
B1057 การวิเคราะห์โครงสร้าง ดร.บัญชา สุปรินายก 160
B1058 คู่มือปฏิบัติ การลดต้นทุนในสถานประกอบการ ดร.โซเฮ ฮิบิ 110
B1059 90 คำถาม คำตอบระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี วีระพันธ์ มาดีเจริญพร 114
B1060 POKA - YOKE เทคนิคป้องกันความผิดพลาด วิฑูรย์ สิมะโชคดี 150
B1061 POKA - YOKE เทคนิคป้องกันความผิดพลาด วิฑูรย์ สิมะโชคดี 150
B1062 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1063 เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์ 200
B1064 POKA - YOKE เทคนิคป้องกันความผิดพลาด วิฑูรย์ สิมะโชคดี 150
B1065 การวิเคราะห์โครงสร้าง ดร.บัญชา สุปรินายก 160
B1066 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1067 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม2 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1068 คู่มือปฏิบัติงานระบบปรับอากาศรถยนต์ วรเทพ ยอดดี 165
B1069 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1070 ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 วิชัย ศังขจันทรานนท์ 160
B1071 ทฤษฏีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง บรรจง จันทมาศ 95
B1072 การวิเคราะห์โครงสร้าง ดร.บัญชา สุปรินายก 160
B1073 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่นสังคมและการเมือง ผศ.สุนันทาเหล่าจัน/ฉันทนาจันทร์บรรจง 40
B1074 คู่มือการลดต้นทุนในสถานประกอบการ ดร.โซเฮ ฮิบิ 110
B1075 วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 90
B1076 ปทานุกรมศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง จันทรา ณ .ลำพูน 60
B1077 พจนานุกรมการใช้คำภาษาญี่ปุ่น ผศ.ปราณี จงสุจริตธรรม 450
B1078 สำนวนไทย ขุนวิจิตรมาตรา(สง่า กาญจนาคพันธ์) 290
B1079 ระบบคัมบังการผลิตแบบทันเวลาพอดีที่โตโยต้า วิฑูรย์ สิมะโชคดี 54
B1080 คู่มือปฎิบัติการระบบปรับอากาศรถยนต์ วรเทพ ยอดดี 165
B1081 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 3 ประนอม ลี้ถาวร 170
B1082 นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น มนู ชื่นชม 100
B1083 ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 วิชัย ศังขจันทรานนท์ 160
B1084 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1085 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1086 นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น มนู ชื่นชม 78
B1087 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 3 ประนอม ลี้ถาวร 170
B1088 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 3 ประนอม ลี้ถาวร 170
B1089 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1090 คู่มือปฎิบัติการลดต้นทุนในสถานประกอบการ ดร.โซเฮ ฮิบิ 110
B1091 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น เล่ม 2 วัฒนา วุฒิจำนงค์ 130
B1092 นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น มนู ชื่นชม 78
B1093 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1094 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 3 ประนอม ลี้ถาวร 170
B1095 เครื่องกลไฟฟ้า 1ตอน2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ผศ.ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 150
B1096 พจนานุกรมการใช้คำภาษาญี่ปุ่น ผศ.ปราณี จงสุจริตธรรม 450
B1097 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1098 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1099 คู่มือปฎิบัติการระบบปรับอากาศรถยนต์ วรเทพ ยอดดี 165
B1100 ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 วิชัย ศังขจันทรานนท์ 160
B1101 วัสดุวิศวกรรม มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 165
B1102 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก ผศ.มานะ อภิพัฒนะมนตรี 170
B1103 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1104 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 2 ประนอม ลี้ถาวร 165
B1105 ประตูสู่ญี่ปุ่นสังคมและการเมือง ผศ.สุนันทาเหล่าจัน/ฉันทนาจันทร์บรรจง 40
B1106 พจนานุกรมการใช้คำภาษาญี่ปุ่น ผศ.ปราณี จงสุจริตธรรม 450
B1107 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 3 ประนอม ลี้ถาวร 170
B1108 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 2 ประนอม ลี้ถาวร 165
B1109 การวางแผนและควบคุมการผลิต ชุมพล ศฤงคารศิริ 170
B1110 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง บรรจง จันทมาศ 95
B1111 การวิเคราะห์โครงสร้าง ดร.บัญชา สุปรินายก 160
B1112 วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 90
B1113 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1114 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1115 เครื่องกลไฟฟ้า1ตอน 2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 135
B1116 การป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางไฟฟ้าในระบบแรงเคลื่อนต่ำ ล.1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 85
B1117 เครื่องกลไฟฟ้า1ตอน 2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 135
B1118 ไคเซ็นเพลิดเพลินเป็น 100 เท่า เล่ม 3 ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล 65
B1119 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1120 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1121 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง บรรจง จันทมาศ 110
B1122 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1123 12 เดือนในญี่ปุ่น ผศ.ผกาทิพย์ สกุลครู 150
B1124 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1125 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1126 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1127 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก ผศ.มานะ อภิพัฒนะมนตรี 170
B1128 ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 วิชัย ศังขจันทรานนท์ 160
B1129 เครื่องกลไฟฟ้า 1 ตอน 2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 135
B1130 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง บรรจง จันทมาศ 110
B1131 ไคเซ็น เพลิดเพลินเป็น 100 เท่า เล่ม 3 ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล 65
B1132 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก ผศ.มานะ อภิพัฒนะมนตรี 170
B1133 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง เล่ม 3 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 170
B1134 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง เล่ม 1 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 150
B1135 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1136 การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย TPM อย่างง่ายๆ สมศักดิ์ มาอุทรณ์ 70
B1137 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1138 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก ผศ.มานะ อภิพัฒนะมนตรี 170
B1139 เออร์กอนอมิคส์ วิทยาการจัดสภาพงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตและความฯ วิทูรย์ สิมะโชคดี/กฤษฏา ชัยกุล 130
B1140 เออร์กอนอมิคส์ วิทยาการจัดสภาพงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตและความฯ วิทูรย์ สิมะโชคดี/กฤษฏา ชัยกุล 130
B1141 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1142 เออร์กอนอมิคส์ วิทยาการจัดสภาพงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตและความฯ วิทูรย์ สิมะโชคดี/กฤษฏา ชัยกุล 130
B1143 คู่มืออุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมเคมี ดร. วีวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 180
B1144 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1145 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก ผศ.มานะ อภิพัฒนะมนตรี 170
B1146 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา 70ขาย100(หายาก)
B1147 เออร์กอนอมิคส์ วิทยาการจัดสภาพงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตและความฯ วิทูรย์ สิมะโชคดี/กฤษฏา ชัยกุล 130
B1148 ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 วิชัย ศังขจันทรานนท์ 160
B1149 การป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางไฟฟ้าในระบบแรงเคลื่อนต่ำล.1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 80
B1150 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก ผศ.มานะ อภิพัฒนะมนตรี 170
B1151 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง เล่ม 3 คิโยชิ นาคาชิมา 170
B1152 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง เล่ม 2 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 165
B1153 เออร์กอนอมิคส์ วิทยาการจัดสภาพงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตและความฯ วิทูรย์ สิมะโชคดี/กฤษฏา ชัยกุล 130
B1154 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง เล่ม 3 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 170
B1155 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นสูง เล่ม 3 คิโยชิ นาคาชิมา 170
B1156 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1157 มาตรฐานการตรวจสอบด้วยการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 120
B1158 เครื่องกลไฟฟ้า 1 ตอน 2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 135
B1159 วัสดุวิศวกรรม มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 165
B1160 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง เล่ม 1 คิโยชิ นาคาชิมา 160
B1161 ประตูสู่ญี่ปุ่นสังคมและการเมือง ผศ.สุนันทาเหล่าจัน/ฉันทนาจันทร์บรรจง 40
B1162 เครื่องกลไฟฟ้า 1 ตอน 1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 150
B1163 เออร์กอนอมิคส์ วิทยาการจัดสภาพงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตและความฯ วิทูรย์ สิมะโชคดี/กฤษฏา ชัยกุล 130
B1164 เครื่องกลไฟฟ้า 1 ตอน 2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 150
B1165 คู่มืออุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมเคมี ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลและคณะ 162
B1166 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ 1 คาซูมิ ศรีจักรวาฬและคณะ 170
B1167 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 3 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 150
B1168 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 2 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 145
B1169 คู่มืออุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมเคมี ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลและคณะ 180
B1170 โรงต้นกำลัง วัฒนา ถาวร 145
B1171 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง เล่ม 1 คิโยชิ นาคาชิมา 150
B1172 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก ผศ.มานะ อภิพัฒนะมนตรี 170
B1173 เออร์กอนอมิคส์ วิทยาการจัดสภาพงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตและความฯ วิทูรย์ สิมะโชคดี/กฤษฏา ชัยกุล 130
B1174 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง เล่ม 2 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 165
B1175 เครื่องกลไฟฟ้า 1 ตอน 2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 135
B1176 การลดต้นทุนการผลิต ในสถานประกอบการ ธาดา พฤฒิธาดา 75
B1177 กิจกรรม ZD การลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ ลัดดาวัลย์ มิ่งกมลรัตน์ 60
B1178 การป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางไฟฟ้าในระบบแรงเคลื่อนต่ำ 2 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 80
B1179 การวางแผนและควบคุมการผลิต รศ.ชุมพล ศฤงคารศิริ 150
B1180 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา 70
B1181 สนทนาภาษาไทยประยุกต์ 1 มาซาฟูมิ ซาโต้/วัฒนา วุฒิจำนงค์ 400
B1182 คู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ วิทูรย์ สิมะโชคดี/กฤษฏา ชัยกุล 100
B1183 งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 125
B1184 เออร์กอนอมิคส์ วิทยาการจัดสภาพงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตและความฯ วิทูรย์ สิมะโชคดี/กฤษฏา ชัยกุล 130
B1185 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา 70
B1186 การวางแผนและควบคุมการผลิต รศ.ชุมพล ศฤงคารศิริ 170
B1187 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 สุภัฒ สงวนดีกุล/และคณะ 160
B1188 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง บรรจง จันทมาศ 110
B1189 การวางแผนและควบคุมการผลิต รศ.ชุมพล ศฤงคารศิริ 185
B1190 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ 1 คาซูมิ ศรีจักรวาฬและคณะ 160
B1191 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง 2 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 145
B1192 ไคเซ็น เพลิดเพลินเป็น 100 เท่า เล่ม 1 ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล 65
B1193 เทคโนโลยี่พลาสติก รศ.บรรเลง ศรนิล 180
B1194 วัสดุวิศวกรรม มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 165
B1195 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1196 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง เล่ม 2 คิโยชิ นาคาชิมา 160
B1197 การป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางไฟฟ้าในระบบแรงเคลื่อนต่ำ 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 85
B1198 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 2 วัฒนา วุฒิจำนงค์ 130
B1199 การวิเคราะห์โครงสร้าง ดร.บัญชา สุปรินายก 175
B1200 คู่มืออุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมเคมี ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลและคณะ 162
B1201 อุปกรณ์รับและจ่ายไฟสำหรับโรงงานและอาคารขนาดใหญ่ ดร.บัญชา สุปรินายกและโชจิ โอฮามา 85
B1202 วัสดุวิศวกรรม มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 165
B1203 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1204 พื้นฐานวิศวกรรมระบบควบคุมในกระบวนการอุตสาหกรรม 2 สุเธียร เกรียติสุนทร 160
B1205 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง เล่ม 3 คิโยชิ นาคาชิมา 170
B1206 เครื่องกลไฟฟ้า 1 ไชยชาญ หินเกิด 130
B1207 พจนานุกรมการใช้คำภาษาญี่ปุ่น ผศ.ปราณี จงสุจริตธรรม 450
B1208 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ 1 คาซูมิ ศรีจักรวาฬและคณะ 170
B1209 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 1 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 140
B1210 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 3 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 170
B1211 นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น มนู ชื่นชม 110
B1212 แทรกเตอร์ตีนตะขาบ อนันต์ มีชูเวท 96
B1213 พจนานุกรมการใช้คำภาษาญี่ปุ่น ผศ.ปราณี จงสุจริตธรรม 450
B1214 งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 125
B1215 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1216 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลางเล่ม 3 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 145
B1217 พื้นฐานวิศวกรรมระบบควบคุมในกระบวนการอุตสาหกรรม 1 สุเธียร เกรียติสุนทร 125
B1218 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง เล่ม 1 คิโยชิ นาคาชิมา 150
B1219 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 2 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 165
B1220 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 สุภัฒ สงวนดีกุล/และคณะ 170
B1221 ระบบคัมบังการผลิตแบบทันเวลาพอดีที่โตโยต้า วิฑูรย์ สิมะโชคดี 60
B1222 คู่มือปฎิบัติงานระบบปรับอากาศรถยนต์ วรเทพ ยอดดี 165
B1223 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1224 ไคเซ็น เพลิดเพลินเป็น 100 เท่า เล่ม 1 วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 65
B1225 คู่มือปฎิบัติการลดต้นทุนในสถานประกอบการ โซเฮ ฮิบิ 110
B1226 พื้นฐานวิศวกรรมรระบบควบคุมในกระบวนการอุตสาหกรรม 1 สุเธียร เกรียติสุนทร 125
B1227 การส่องสว่าง วัฒนา ถาวร 110
B1228 การทำเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ ชนันต์ แดงประไพ 80
B1229 การใช้ SURU SHITA SHITE IRU ยุระโกะ ซึนะคะวะ 60
B1230 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1 มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 160
B1231 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 2 วัฒนา วุฒิจำนงค์ 125
B1232 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 3 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 170
B1233 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เล่ม 2 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 145
B1234 การบริหารของคงคลังระบบ MRP พิภพ ลลินาภรณ์ 160
B1235 การจัดการสไตล์ญี่ปุ่น สมยงค์ เฉลิมจิระรัตน์ 54
B1236 เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พิภพ สุนทรสมัย 85
B1237 สถิติสำหรับงานวิศกรรม กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1238 พจนานุกรมการใช้คำภาษาญี่ปุ่น ปราณี จงตุจริตธรรม 450
B1239 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1240 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1241 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1242 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1243 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1244 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1245 เรียนจากภาพรวมสุภาษิตญี่ปุ่น เล่ม 1 สุภา ปัทมานันท์ 70
B1246 ไคเซ็น เพลิดเพลินเป็น 100 เท่า เล่ม 3 วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล 65
B1247 ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต พิภพ ลลิตาภรณ์ 250
B1248 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1249 วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 70
B1250 ปฏิบัติการและควมคุมงานคอนกรีต พิภพ สุนทรสมัย 90
B1251 ปฏิบัติการและควมคุมงานคอนกรีต พิภพ สุนทรสมัย 90
B1252 12 เดือนในญี่ปุ่น ผกาทิพย์ สกุลครูและคณะ 150
B1253 ระบบ PLC [PROGRAMMABLE LOGIC COMTROLLER] ณรงค์ ตันชีวะวงศ์ 260
B1254 สนทนาภาษาไทยประยุกต์ 1 มาซาฟูมิ ซาโต้/วัฒนา วุฒิจำนงค์ 400
B1255 เรียนจากภาพรวมสุภาษิตญี่ปุ่น เล่ม 1 สุภา ปัทมานันท์ 70
B1256 เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง อุทัย แก้วภราดัย 60
B1257 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1258 สำนวนไทย ขุนวิจิตรมาตรา(สง่า กาญจนาคพันธ์) 290
B1259 การป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางไฟฟ้าในระบบแรงเคลื่อนต่ำ สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 80
B1260 กิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงจุดบกพร่องและยกระดับคุณภาพของงาน ลัดดาวัลย์ มิ่งกมลรัตน์ 35
B1261 คู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ วิฑูรย์ สิมะโชคดี 100
B1262 กิจกรรม ZD การลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ ลัดดาวัลย์ มิ่งกมลรัตน์ 60
B1263 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 สุภัฒ สงวนดีกุล/และคณะ 160
B1264 เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุวัสดุและอุปกรณ์ขนถ่าย ปานมนัส ศิริสมบูณร์ 50
B1265 เทคโนโลยีพลาสติก บรรเลง ศรนิล 180
B1266 ไคเซ็น เพลิดเพลินเป็น 100 เท่า เล่ม 2 วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล 65
B1267 5 S เทคนิค การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 50
B1268 ไคเซ็น เพลิดเพลินเป็น 100 เท่า เล่ม 3 วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล 65
B1269 รวมสำนวนญี่ปุ่น สุภา ปัทมานันท์ 70
B1270 ไคเซ็น เพลิดเพลินเป็น 100 เท่า เล่ม 1 วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล 65
B1271 ระบบคัมบังการผลิตแบบทันเวลาพอดีที่โตโยต้า วิฑูรย์ สิมะโชคดี 60
B1272 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า สุวรรณ บุญทิพย์ 110
B1273 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ วชิระ มีทอง 130
B1274 เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ดีเซล และแก๊สเหลว ประณต กุลประสูตร 160
B1275 90 คำถาม คำตอบระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี วีระพันธ์ มาดีเจริญพร 114
B1276 วิศวกรรมการกลั่นจากห้องทดลองถึงโรงงาน โชโซ โอเฮะ 95
B1277 คำศัพท์ ญี่ปุ่น-ไทย ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์และคณะ 100
B1278 คู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ วิฑูรย์ สิมะโชคดี 100
B1279 ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด ดร.เสรี วงษ์มณฑา 240
B1280 พฤติกรรมองค์การ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 200
B1281 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 360
B1282 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 400
B1283 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 360
B1284 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ลำดวน จาดใจดี 79
B1285 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 400
B1286 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 360
B1287 องค์การและการจัดการ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 200
B1288 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 300
B1289 ระบบการควบคุมทางอุตสาหกรรม สนพ.ดวงกมล 140
B1290 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 280
B1291 การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 300
B1292 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ วชิระ มีทอง 130
B1293 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ วชิระ มีทอง 130
B1294 อาหารอายุวัฒนะ สนพ.ดวงกมล 65
B1295 อาหารอายุวัฒนะ สนพ.ดวงกมล 65
B1296 อาหารอายุวัฒนะ สนพ.ดวงกมล 65
B1297 แนวทางสู่ความสุข ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 80
B1298 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ วชิระ มีทอง 130
B1299 เขียนแบบก่อสร้าง สุขสม เสนานาญ 180
B1300 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ลำดวน จาดใจดี 95
B1301 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1302 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1303 วัสดุวิศวกรรม มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 165
B1304 เทคนิคป้องกันความผิดพลาด วิฑูรย์ สิมะโชคดี 150
B1305 ปฏิบัติการและควมคุมงานคอนกรีต พิภพ สุนทรสมัย 90
B1306 การซ่อมและตบแต่งอาคาร ดร.พิภพ สุนทรสมัย 85
B1307 ปฎิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง ผศ.พิภพ สุนทรสมัย 85
B1308 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน ฟุคุนางะ อิจิโระ 120
B1309 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ลำดวน จาดใจดี 72
B1310 เขียนแบบก่อสร้าง สุขสม เสนานาญ 180
B1311 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2538 มูลนิธิโลกสีเขียว
B1312 นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น มนู ชื่นชม 110
B1313 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1 มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 160
B1314 เทคนิคป้องกันความผิดพลาด วิโรจน์ บูญอำนวยวิทยา 106
B1315 วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย 160
B1316 เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์ 200
B1317 การทำเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ ชนันต์ แดงประไพ 90
B1318 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 2 วัฒนา วุฒิจำนงค์ 125
B1319 คู่มืออุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมเคมี ชิเกะฟูมิ ฟูจิตะ 162
B1320 ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2 วิชัย ศังขจันทรานนท์ 165
B1321 การวางแผนและควบคุมการผลิต ชุมพล ศฤงคารศิริ 150
B1322 แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ประณต กุลประสูตร 85
B1323 การโต้ตอบธุรกิจทางแฟกซ์ ลำดวน จาดใจดี 70
B1324 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ วชิระ มีทอง 150
B1325 ระบบการควบคุมทางอุตสาหกรรม สนพ.ดวงกมล 180
B1326 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลำดวน จาดใจดี 80
B1327 ระบบการควบคุมทางอุตสาหกรรม สนพ.ดวงกมล 180
B1328 การบริหารครบวงจร วิรัช สงวนวงศ์วาน 98
B1329 ตัวอย่างและแนวทางการพูด ดร.ปานใจ สุภาพ 240
B1330 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 240
B1331 สนทนาภาษาไทยประยุกต์ 1 มาซาฟูมิ ซาโต้/วัฒนา วุฒิจำนงค์ 550
B1332 ปทานนุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ กล้าหาญ วรพทธพร 21
B1333 เครื่องกลไฟฟ้า1ตอน 2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ผศ.ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 150
B1334 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 2 วันชัย สีลพันธ์กุล 150
B1335 เครื่องมือกลงานช่างยนต์ เธียรชัย บุณยะกุล 85
B1336 การวิเคราะห์โครงสร้าง ดร.บัญชา สุปรินายก 160
B1337 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 สุภัฒ สงวนดีกุล/และคณะ 180
B1338 องค์การและการจัดการ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 200
B1339 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 240
B1340 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 240
B1341 กลยุทธ์การตลาดการบริหารการตลาดแลกรณีศึกษา รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 280
B1342 การบริหารสำนักงานแบบใหม่ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 210
B1343 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 240
B1344 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 240
B1345 การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 300
B1346 ศัพท์การบริหารการผลิต การปฏิบัติการ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 95
B1347 การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 300
B1348 ภาษาเบสิกสำหรับคณิตศาสตร์วิศวกรรม วิชัย ศังขจันทรานนท์ 84
B1349 กลยุทธ์การจัดการ ธงชัย สันติวงษ์ 90
B1350 กัลยาณวาทะ ดร.จิตรจำนงค์ สุภาพ 85
B1351 เรียนรู้ภาษา และ ประเทศ อิตาลี มาริโอ โลเรนซาโต 300
B1352 เรียนรู้ภาษา และ ประเทศ อิตาลี มาริโอ โลเรนซาโต 300
B1353 การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 300
B1354 พูดถึงเมื่องไทยด้วยใจรัก ดร.เสรี วงษ์มณฑา 100
B1355 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก ผศ.มานะ อภิพัฒนะมนตรี 170
B1356 การบริหารการตลาดยุคใหม่ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 360
B1357 ศัพท์การบริหารการผลิต การปฏิบัติการ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 95
B1358 ภาพพจน์นั้นสำคัญไฉน ดร.เสรี วงษ์มณฑา 110
B1359 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2538 นพ.ประเวศ วะสี 220
B1360 ตัวอย่างและแนวทางการพูด ดร.ปานใจ สุภาพ 240
B1361 การเงินธุรกิจ รศ.สุพาดา สิริกุลตา 180
B1362 การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 300
B1363 ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด รศ.เสรี วงษ์มณฑา 240
B1364 การสื่อสารการตลาด รศ.เสรี วงษ์มณฑา 100
B1365 การบริหารสำนักงานแบบใหม่ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 210
B1366 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 240
B1367 องค์การและการจัดการ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 420
B1368 ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 วิชัย ศังขจันทรานนท์ 180
B1369 การโฆษณาเชิงปฏิบัติ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 150
B1370 พูดถึงเมื่องไทยด้วยใจรัก ดร.เสรี วงษ์มณฑา 100
B1371 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 400
B1372 เครื่องยนต์หัวฉีด EFI นภดล เวชวิฐาน 110
B1373 การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 300
B1374 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 360
B1375 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 240
B1376 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 360
B1377 ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด ดร.เสรี วงษ์มณฑา 240
B1378 ประตูสู่ญี่ปุ่น ผศ.สุนันทาเหล่าจัน/ฉันทนาจันทร์บรรจง 80
B1379 การบริหารครบวงจร วิรัช สงวนวงศ์วาน 98
B1380 กลยยุทธ์การจัดการ ธงชัย สันติวงษ์ 90
B1381 STRRTEGIC ANAGEMENT ธงชัย สันติวงษ์ 270
B1382 โรงแรม อาร์เธอร์ เฮลลีย์ 140
B1383 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 360
B1384 กัลยาณวาทะ ดร.จิตรจำนงค์ สุภาพ 85
B1385 STRRTEGIC ANAGEMENT ธงชัย สันติวงษ์ 270
B1386 สนทนาภาษาไทยประยุกต์ 2 เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล 500
B1387 กัลยาณวาทะ ดร.จิตรจำนงค์ สุภาพ 85
B1388 กลยุทธ์การจัดการ ธงชัย สันติวงษ์ 90
B1389 องค์การและการจัดการ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 200
B1390 ศัพท์การบริหารการผลิต การปฏิบัติการ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 95
B1391 การตลาดเชิงปฎิบัติได้จริง ดร.เสรี วงษ์มณฑา 115
B1392 การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 300
B1393 ตะกวดกับคบผุ นิคม รายยวา 88
B1394 ภาพพจน์นั้นสำคัญไฉน ดร.เสรี วงษ์มณฑา 110
B1395 ศัพท์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 140
B1396 STRRTEGIC ANAGEMENT ธงชัย สันติวงษ์ 270
B1397 เรียนรู้ภาษา และ ประเทศ อิตาลี มาริโอ โลเรนซาโต 300
B1398 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง เล่ม 3 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 170
B1399 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง เล่ม 3 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 170
B1400 กิจกรรม ZD การลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ ลัดดาวัลย์ มิ่งกมลรัตน์ 60
B1401 คู่มือเชลล์ชวนชิม ถนัดศรี 180
B1402 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจการผลิตแบบญี่ปุ่น สมชาย ไตรรัตนภิรมย์ 95
B1403 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1404 พื้นฐานวิศวกรรมระบบควบคุมในกระบวนการอุตสาหกรรม 1 สุเธียร เกรียติสุนทร 125
B1405 พื้นฐานวิศวกรรมระบบควมคุมในกระบวนการอุตสาหกรรม 2 สุเธียร เกรียติสุนทร 160
B1406 คุ่มือปฎิบัติงานระบบปรับอากาศรถยนต์ วรเทพ ยอดดี 165
B1407 การควบคุมคุณภาพงานเตรียมสิ่งทอเพื่อการย้อม พิมพ์ เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล 130
B1408 รวมสำนวนญี่ปุ่น 2 สุภา ปัทมานันท์ 95
B1409 เออร์กอนอมิคส์ วิทยาการจัดสภาพงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตและความฯ วิทูรย์ สิมะโชคดี/กฤษฏา ชัยกุล 130
B1410 ไดเร็คท์เซล ภาคปฏิบัติ สมพงศ์ วงศ์นิคม 68
B1411 การลดต้นทุนการผลิต ในสถานประกอบการ ธาดา พฤฒิธาดา 75
B1412 การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย TPM อย่างง่ายๆ สมศักดิ์ มาอุทรณ์ 70
B1413 เทคนิคเครื่องมือวัดเชิงกล ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 95
B1414 การแก้ปัญหาแบบคิวซี วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 85
B1415 DIPS ระบบทวีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลิตภาพของงาน ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์และคณะ 100
B1416 วิทยาศาสตร์ของการฝึกจิต อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 80
B1417 รวมสุภาษิตญี่ปุ่น 1 สุภา ปัทมานันท์ 70
B1418 ปทานุกรมศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง จันทรา ณ .ลำพูน 60
B1419 การบริหารธุรกิจ ฉบับอ่านสบาย สุขุม สมประสงค์ 70
B1420 คำศัพท์ ญี่ปุ่น-ไทย ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์และคณะ 100
B1421 การทายปัญหาประหยัดพลังงานด้วยรูปภาพ ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 50
B1422 พื้นฐานการทำความเย็นและการปรับอากาศภาคทฤษฎี วิทยา ยงเจริญ 95
B1423 ทฤษฎีช่างเทคนิคยานยนต์ เล่ม 2 เธียรชัย บุณยะกุล 44
B1424 ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต พิภพ สุนทรสมัย 250
B1425 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมชาย หิรัญกิติ 300
B1426 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง 300
B1427 กลยุทธ์การจัดการ อ.ธงชัย สันติวงษ์ 90
B1428 การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 300
B1429 การตลาดต้นทุนต่ำ รศ.เสรี วงษ์มณฑา 110
B1430 พฤติกรรมองค์การ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 200
B1431 ความปลอดภัยในโรงงาน วิฑูรย์ สิมะโชคดี 180
B1432 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ล.1 kiyoshi nakashima 160
B1433 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง ล.1 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 140
B1434 การบริหารสำนักงานแบบใหม่ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 200
B1435 การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร อวยชัย สุภาพจน์ 95
B1436 ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม สุเทพ ธีรศาสตร์ 500
B1437 เครื่องกลไฟฟ้า 1 ล. 2 รศ.สัมพันธ์ หาญชเล 95
B1438 เทคโนโลยีซีเอ็นซี ผศ.ชาลี ตระการกูล 165
B1439 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน ฟุคุนางะ อิจิโระ 95
B1440 แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง ล.1-3 มาริ โอซากะ และคณะ 40
B1441 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 2 วัฒนา วุฒิจำนงค์ 130
B1442 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 สุภัฒ สงวนดีกุล/และคณะ 160
B1443 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง ล.3 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 150
B1444 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น ล.1 วัฒนา วุฒิจำนงค์ 130
B1445 แบบฝืกหัดภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ล.1-2 kiyomi tanitsu 40
B1446 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง ล.2 โยชิโกะ ทซึรุโอะ 165
B1447 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 สุภัฒ สงวนดีกุล/และคณะ 160
B1448 เครื่องกลไฟฟ้า 1 ไชยชาญ หินเกิด 130
B1449 อุปกรณ์รับและจ่ายไฟสำหรับโรงงานและอาคารขนาดใหญ่ โชจิ โอฮามา 70
B1450 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษศฐ์ 150
B1451 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ล.2 คิโยชิ นาคาชิมา 160
B1452 ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่ม 2 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 160
B1453 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ 1 คาซูมิ ศรีจักรวาฬและคณะ 180
B1454 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ 2 คาซูมิ ศรีจักรวาฬและคณะ 160
B1455 คู่มืออุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมเคมี ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลและคณะ 180
B1456 ระบบไฟฟ้ากำลัง ล.1 สุรัตน์ นันตะสุคนธ์ 140
B1457 เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง ผศ.อุทัย แก้วภราดัย 60
B1458 การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 1 ชาลี ตระการกูล 160
B1459 ช่างปูนก่อสร้าง พิภพ สุนทรสมัย 95
B1460 บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น คิโยชิ นาคาชิมา 25
B1461 เทคนิคการปลอดอุบัติภัย การประชุมปลอดอุบัติภัย ล.1 วีระพันธ์ มาดีเจริญพร 65
B1462 การตรวจสภาพความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ฮิโรชิ โคอิเกะ 90
B1463 ประตูสู่ญี่ปุ่น เคน อีทาซากา 40
B1464 ระบบการควบคุมทางอุตสาหกรรม บ.สำนักพิมพ์ดวงกมล 180
B1465 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง บรรจง จันทมาศ 95
B1466 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม ล.1 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1467 วัสดุและอุปกรณ์ขนถ่าย ปานมนัส ศิริสมบูณร์ 65
B1468 วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย 160
B1469 อุปกรณ์ส่งจ่ายไฟฟ้าการออกแบบและระบบป้องกัน วิบูล เขมรังสฤษฎ์ 114
B1470 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า ลือชัย ทองนิล 200
B1471 หัตถกรรมงานหนัง ชุติมณฑ์ ฝอยหิรัญ 90
B1472 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ผศ.วิเชียร เบญจวัฒนาผล 130
B1473 เทคโนโลยีไฟฟ้ากระแสสลับ ล.1 ไฟฟ้ากระแสสลับทั่วไป ผศ.ศุภชัย สุรินทร์วงศ์ 170
B1474 ISO 9000 บรรจง จันทมาศ 125
B1475 การออกแบบแม่พิมพ์ ชาญชัย ทรัพยากร และคณะ 180
B1476 แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ประณต กุลประสูตร 85
B1477 การโฆษณาเชิงปฏิบัติ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 150
B1478 การประชาสัมพันธ์เชิงปฎิบัติ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 120
B1479 การบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ณัฐกิจ แสงประดับและคณะ 350
B1480 การวัดและเครื่องวัดไฟฟ้า รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์ เหลือเล่มสุดท้ายขาย 200
B1481 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล มานพ ตันตระบัณฑิตย์และคณะ 165
B1482 การส่องสว่าง วัฒนา ถาวร 80
B1483 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น สุวรรณ บุญทิพย์ 180
B1484 เขียนแบบวิศวกรรม มานพ ต้นตระบัณฑิตย์ 260
B1485 กรรมวิธีการผลิต มานพ ตันตระบัณฑิตย์ 140
B1486 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ลำดวน จาดใจดี 95
B1487 ทฤษฎี-ปฎิบัติอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ พิเชฐ เขียวสีม่วง 160
B1488 การประมวลแฟ้มข้อมูล รศ.ยุพิน ไทยรัตนานนท์ 140
B1489 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา 90
B1490 มาตรฐานการตรวจสอบด้วยการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 120
B1491 ระบบคัมบังการผลิตแบบทันเวลาพอดีที่โตโยต้า วิฑูรย์ สิมะโชคดี 54
B1492 ศัพท์การบริหารการผลิต การปฏิบัติการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 95
B1493 การสื่อสารการตลาด รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 100
B1494 ศัพท์การตลาดและการโฆษณา รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 200
B1495 ตะกวดกับคบผุ นิคม รายยวา 88
B1496 รบบคัมบังการผลิตแบบทันเวลาพอดีที่โตโยต้า วิฑูรย์ สิมะโชคดี 60
B1497 หลักการทำหนังสือพิมพ์เบื้องต้น ผศ.มาลี บุญศิริพันธ์ 48
B1498 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม ล.1 กิติศักดิ์ พลอยพานิช์เจริญ 220
B1499 องค์การและการจัดการ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 420
B1500 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 400
B1501 การประชาสัมพันธ์ ทฤษฎีและปฎิบัติ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 220
B1502 ศัพท์การตลาด สมพงศ์ วงศ์นิคม 70
B1503 เจาะลึกข้อกำหนดใหม่ ISO 9001-2000 รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์ 220
B1504 ตัวอย่างและแนวทางการพูด ดร.ปานใจ สุภาพ 240
B1505 การบริหารครบวงจร วิรัช สงวนวงศ์วาน 98
B1506 แรงจูงใจ โยชิโอะ คอนโดะ 110
B1507 ศัพท์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 140
B1508 โรงแรม อาร์เธอร์ เฮลลีย์ 140
B1509 บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น คิโยชิ นาคาชิมา 25
B1510 ทฤษฎีช่างเทคนิคยานยนต์ เล่ม 3 เธียรชัย บุณยะกุล 52
B1511 สิ่งแวดล้อม 35 ปริญญา นุตาลัยและคณะ 300
B1512 เรียนรู้ภาษา และ ประเทศ อิตาลี มาริโอ โลเรนซาโต 300
B1513 ระเบียบข้อบังคับการบริหารทรัพยากรบุคคล กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ 300
B1514 ศัพท์การบริหาร รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 200
B1515 คู่มือ ISO 9000 สำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 160
B1516 การควบคุมคุณภาพงานเตรียมสิ่งทอเพื่อการย้อม พิมพ์ ผศ.เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล 130
B1517 วงจรไฟฟ้า 1 สุพจน์ กนกการ 165
B1518 การประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวความคิด อลงกรณ์ มีสุทธา 180
B1519 คอนกรีตคอนสตรั๊คชั่น รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย 180
mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก