ผลงานของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เป็นหนังสือสภาพใหม่ ยกเว้นจะแจ้งว่าเป็นหนังสือสภาพเก่า--ราคาอาจมีการปรับสูงขึ้น ไม่เกิน ใกล้เคียงกับการพิมพ์ใหม่--หรือแพงกว่าก็ได้

mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก

รายการ ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า ปีที่พิมพ์ ราคาขายปัจจุบัน
1.1*** ทางทากและสายน้ำเชี่ยว 96 ครั้งที่1---- 2539 100
1.2*** การผ่านพ้นของยุคสมัย 208 2/2540 100
1.3*** เลียบเลาะชายคาโลก 135 พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2539 100
1.4*** คลื่นเสรีภาพ 94 พิมพ์ครั้งที่สาม : มีนาคม 2539 100
1 ดอกไผ่ 118 พิมพ์ครั้งที่ เจ็ด พฤษภาคม 2539 100
3 คนกับเสือ THE MAN AND THE TIGER79หน้า 200 บาท--พิมพัครั้งที่ 1/2539 ---112หน้า ขาย 150 79 พิมพ์ครั้งแรก(ฉบับไทย-อังกฤษ)ธันวาคม 2539 200
4 ผ่านพบไม่ผูกพัน 174 พิมพ์ครั้งที่สาม มีนาคม 2550 150
5 วันที่ถอดหมวก 158 พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2550 300
6 เร่ร่อนหาปลา 171 ครั้งที่ 1/2532 200
7 มหาวิทยาลัยชีวิต 143 พิมพ์ครั้งที่สิบเอ็ด : มิถุนายน 2545 110
8 เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง 120 พิมพ์ครั้งที่สิบเอ็ด : เมษายน 2545 95
9 ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้ 118 พิมพ์ครั้งที่สอง : มิถุนายน 2545 95
10 ตัวตนและจิตวิญญาณ 222 พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2545 300
11 วิหารที่ว่างเปล่า 253 พิมพ์ครั้งที่สอง :พฤศจิกายน 2545 180
13 ฟองเวลา(กาพ์กลอน) 88 พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2540 150
14 เพลงเอกภพ 207 พิมพ์ครั้งที่สี่ : ธันวาคม 2540 115
15 บางอย่างที่หายไป 159 พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2544 200
16 โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก 303 พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน 2541 ครั้งแรก-200ครั้งที่ 2--250
17 ปากคำประวัติศาสตร์ 279 พิมพ์ครั้งที่สี่(ปรับปรุงใหม่) : ธันวาคม 2540 145ครั้งที่ 1-2531-200บาท
18 เส้นทางนักประพันธ์ 208 พิมพ์ครั้งที่สาม(ปรับปรุงใหม่) : ธันวาคม 2540 115
19 ถ้าหากไม่มีวันนั้น 367 พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก กรกฏาคม 2541 ครั้งที่1- 400ครั้งที่ 2-300
20 ฤดูกาล 107 ครั้งที่ 1 เมื่อ 2524 16/200
21 มาจากชายป่าเลน 197 1/2527 33/200
22 บุตรธิดาแห่งดวงดาว 143 1/2552 120/120
23 จากทะเลถึงดงดอย 157 หน้า---1/2527 1/2527 33/150
24 จากจิตวิญญาณถึงบ้านเมือง 1/2553--222หน้า 195-ขาย 195 195
25 เมื่อโลกไม่มีประวักิศาสตร์ 2/2547--267หน้า--210 -ขาย 200 200
26 ผ่านพ้นจึงค้นพบ 2/2551---150หน้า--130 บาท 130
27 อำนาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอำนาจ 1/2551---293หน้า 250-300 บาท 300
28 ก่อนสิ้นศตวรรษ 1/2544---311 หน้า 210
29 จลาจลทางปัญญา 1/2545---416หน้า 305บาท
30 ผู้ชายที่กำลังสูญพันธุ์ 1/2540----256หน้า 150
31 ความเรียงคัดสรร 2531-2540 1/2542---398หน้า 250
32 บันทึกวรรณกรรม 1/2533----95หน้า เขียนร่วมกับ จิระนันท์ พิตรปรีชา(หายากมาก)3609;้า 150
33 เรื่องสั้นคัดสรร2522-2539--271หน้า 250บาทปกอ่อน 250บาท
34 บทบันทึกคัดสรร2527-2540--271หน้า 300บาทปกแข็ง ปกอ่อน250 250-300บาท
35 ความเรียงคัดสรร2531-2540--398หน้า 250ปกอ่อนปกอ่อน250 250
36 สารคดีคัดสรร2535-2540--398หน้า 250ปกอ่อนปกอ่อน250 250
37 ความคิดทางสังคมการเมืองของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ครั้งแรก 2556 375 หน้า 275 (หายาก)