สาสน์สมเด็จ --บันทึกของกรมพระยาดำรงฯ--- เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ชุดที่ 1 ประกอบด้วย 3 เล่ม

บันทึกจากวันที่ 15 เมษายน 2475ถึง 4มกราคม 2477

จัดพิมพ์โดยนายจรูญ คุ้มวงศ์ พ.ย.2493

ชุดที่ 2 ชุดสมบูรณ์ โดยรวบรวมเพิ่มจากจดหมายที่พบภายหลัง

จัดพิมพ์จำหน่ายโดยองค์การค้าคุรุสภาเมื่อ 2505

ที่ขาดหายไปจากชุดที่ 1 แต่มีเนื้อหาของชุดที่ 1 อย่างสมบูรณ์

ประกอบด้วย 27 เล่ม เป็นเนื้อหา 26 เล่ม สารบัญ 1 เล่ม

บันทึกจากวันที่ มิถุนายน 2457--ถึง15ตุลาคม 2486

ทั้งสองชุดสอบถามได้ที่เมืองหนังสือ

mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก