หนังสือเรียน ของ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช(มือสอง) ขายถูก สั่งซื้อได้ที่ somboondk@gmail.com หรือ 081-7788877

Table hiorizontal alignment
รายการกล่อง รหัสวิชา ชื่อวิชา ราคา รหัสกล่อง
ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อหนังสือ ราคา จำนวน กล่องที่
1 91427 การป่าไม้ชุมชน หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.1
2 91427 การป่าไม้ชุมชน หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.1
3 91324 ความร็ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ หน่วยที่ 8-15 200 3 ก.1
4 91324 ความร็ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.1
5 91428 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการป่าไม้ หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.1
6 91414 ส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ หน่วยที่ 8-15 200 4 ก.1
7 91211 การศึกษาเกษตร และการส่งเสริมอาชีพเกษตร หน่วยที่ 1-7 200 3 ก.1
1 91312 การใช้สื่อทางไกลทางงานส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 8-15 200 4 ก.2
2 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 1-7 175 3 ก.2
3 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 1-7 120 2 ก.2
4 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.2
5 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 8-15 200 4 ก.2
6 91210 มนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาที่เหทชมาะสมสำหรับเกษตรกร หน่วยที่ 8-15 200 3 ก.2
7 92320 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการจัดและดำเนินงานการสหกรณ์ หน่วยที่ 8-15 45 1 ก.2
1 91415 วิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.3
2 90305 เกษตรทั่วไป 3 : สัตว์เศรษฐกิจ หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.3
3 91313 การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรและการสร้างผู้นำเกษตรกร หน่วยที่ 1-7 175 6 ก.3
4 91416 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยที่8-15 200 2 ก.3
5 92321 สหกรณ์การผลิตและสหกรณ์การแปรรูป หน่วยที่ 8-15 200 4 ก.3
6 91211 การศึกษาเกษตร และการส่งเสริมอาชีพเกษตร 175 2 ก.3
1 92219 สหกรณ์การขาย การซื้อและการบริการ หน่วยที่ 1-7 175 8 ก.4
2 92321 สหกรณ์การผลิต และสหกรณ์การแปรรูป หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.4
3 91312 การใช้สื่อทางไกลทางงานส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 1-7 175 3 ก.4
4 91414 ส่งเสริมการเกษ๖รเปรียบเทียบ หน่วยที่ 1-7 175 3 ก.4
5 92422 สหกรณ์เปรียบเทียบ 200 1 ก.4
1 91210 มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.5
2 90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.5
3 92219 สหกรณ์การขาย การซื้อและการบริการ หน่วยที่ 8-15 200 3 ก.5
4 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.5
5 70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน หน่วยที่ 1-7 200 1 ก.5
6 51202 พลศาสตร์ของการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15 200 3 ก.5
7 70321 ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.5
8 56203 ความรู้เกี่ยวกับเลือด ธนาคารเลือด ปัสสาวะและสารน้ำ หน่วยที่ 1-8 170 1 ก.5
9 54103 หลักความปลอดภัยในการทำงาน หน่วยที่ 1-5 100 1 ก.5
1 22241 วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยที่ 1-5 100 2 ก.6
2 22241 วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยที่ 6-10 100 3 ก.6
3 22241 วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยที่ 11-15 100 3 ก.6
4 22242 วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยที่ 1 - 4 90 3 ก.6
5 22242 วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยที่ 5-7 และ 9-10 100 3 ก.6
6 22242 วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยที่ 8 30 7 ก.6
7 22242 วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.6
8 22242 วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยที่ 11-15 100 3 ก.6
9 10141 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 10 -15 40 2 ก.6
1 22341 วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยที่ 6-11 120 2 ก.7
2 22341 วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยที่ 12-15 90 1 ก.7
3 22343 วิทยาศาสตร์ 4 หน่วยที่ 1-7 175 4 ก.7
5 22342 วิทยาศาสตร์ 4 หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.7
4 10141 วิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 1-4 70 3 ก.7
5 10141 วิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 10-15 125 3 ก.7
1 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 1-9 150 6 ก.8
2 21211 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 1-9 60 1 ก.8
3 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 10-15 120 5 ก.8
4 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 9-15 100 1 ก.8
5 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.8
6 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1 หน่วยที่ 5-8 90 2 ก.8
7 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1 หน่วยที่ 9-12 90 2 ก.8
1 21211 แบบฝึกปฎิบัตชุดวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 10-15 50 1 ก.9
2 22441 การสอนวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 150 1 ก.9
3 22441 การสอนวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.9
4 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 หน่วยที่ 6-9 90 1 ก.9
5 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 หน่วยที่ 10-15 100 2 ก.9
6 22411 การสอนภาษาไทย หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.9
7 22411 การสอนภาษาไทย หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.9
8 22211 ภาษาไทย 1 หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.9
9 22211 ภาษาไทย 1 หน่วยที่ 12-15 70 1 ก.9
10 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1 ( ภาษาไทย ) หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.9
11 22414 ภาษาไทย 7 ( วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู ) หน่วยที่ 1-6 100 1 ก.9
12 22414 ภาษาไทย 7 ( วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู ) หน่วยที่ 7-8 45 2 ก.9
13 22414 ภาษาไทย 7 ( วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู ) หน่วยที่ 9-15 200 1 ก.9
14 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับประถมศึกษา หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.9
1 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมศึกษา หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.10
2 22402 ประชากรและประชากรศึกษา หน่วยที่ 6-10 85 1 ก.10
3 23303 การบริหารบุคลากรในโรงเรียน หน่วยที่ 9-15 175 2 ก.10
4 23304 โรงเรียนกับชุมชน หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.10
5 23304 โรงเรียนกับชุมชน หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.10
6 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.10
4 23302 การวางแผนพัฒนาโรงเรียน หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.10
7 23449 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา หน่วยที่ 6-10 100 1 ก.10
8 23498 ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา หน่วยที่ 5-8 150 2 ก.10
9 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.10
10 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.10
11 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.10
12 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.10
1 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ หน่วยที่ 1-8 200 2 ก.11
2 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.11
3 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา 11-15 100 3 ก.11
4 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.11
5 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.11
6 22434 จริยศึกษา หน่วยที่ 11-15 85 2 ก.11
7 12307 วิทยยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ของไทย หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.11
8 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 1-7 175 3 ก.11
9 21499 การฝึกอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-5 100 1 ก.11
10 21499 การฝึกอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 11-15 100 1 ก.11
1 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.12
2 20201 พัฒนาศึกษา หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.12
3 20201 พัฒนาศึกษา หน่วยที่ 5-11 120 2 ก.12
4 20201 พัฒนาศึกษา หน่วยที่ 9-15 175 3 ก.12
5 20201 พัฒนาศึกษา หน่วยที่ 12-15 75 4 ก.12
6 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน หน่วยที่ 11-15 85 1 ก.12
7 20302 สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-15 100 1 ก.12
8 20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ หน่วยที่ 9-15 175 3 ก.12
1 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 8-12 110 1 ก.13
2 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 1-7 175 5 ก.13
3 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.13
4 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา หน่วยที่ 1-5 100 1 ก.13
5 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.13
6 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.13
7 13202 การสื่อสาร หน่วยที่ 9-15 160 1 ก.13
8 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.13
9 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา หน่วยที่ 8-15 160 1 ก.13
10 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.13
1 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา หน่วยที่ 1-7 175 3 ก.14
2 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา หน่วยที่ 8-15 200 4 ก.14
3 20101 พื้นฐานการศึกษา หน่วยที่ 11-15 100 2 ก.14
4 21312 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาสื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 1-7 70 1 ก.14
5 21312 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาสื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 8-12 40 1 ก.14
6 21312 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาสื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 13-15 70 8 ก.14
7 21313 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาวรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา หน่งยที่ 1-7 50 1 ก.14
8 21313 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาวรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา หน่งยที่ 8-15 55 1 ก.14
9 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2 ( คณิตศาสตร์ ) 200 1 ก.14
1 21411 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 1-7 50 1 ก.15
2 21411 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 8-15 90 1 ก.15
3 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.15
4 21412 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 8-15 55 1 ก.15
5 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์ หน่วยที่ 6-10 85 1 ก.15
6 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา เล่ม 1 หน่วยที่ 1-5 85 2 ก.15
7 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา เล่ม 2 หน่วยที่ 6-10 85 3 ก.15
8 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา เล่ม 3 หน่วยที่ 11-15 85 3 ก.15
9 22231 สังคมศึกษา 1 หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.15
10 22231 สังคมศึกษา 1 หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.15
11 22232 สังคมศึกษา 2 หน่วยที่ 6-10 85 1 ก.15
12 22331 สังคมศึกษา 3 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.15
13 22331 สังคมศึกษา 3 เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.15
1 10141 วิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 5-9 100 2 ก.16
2 10101 สันติศึกษา หน่วยที่ 1-7 160 3 ก.16
3 10101 สันติศึกษา หน่วยที่ 8-15 170 3 ก.16
4 10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หน่วยที่ 8-15 240 1 ก.16
5 10131 มนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15 85 3 ก.16
6 11113 ประสบการณ์วัฒนธรรมศึกษา หน่วยที่ 1-6 150 1 ก.16
7 11113 ประสบการณ์วัฒนธรรมศึกษา หน่วยที่ 7-15 225 2 ก.16
1 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ หน่วยที่ 11-15 125 1 ก.17
2 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8 240 1 ก.17
3 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15 210 1 ก.17
4 11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หน่วยที่ 1-7 210 1 ก.17
5 11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หน่วยที่ 8-15 240 1 ก.17
6 12302 เศรษฐกิจไทย หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.17
7 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย หน่วยที่ 1-7 160 1 ก.17
8 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.17
9 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา หน่วยที่ 9-15 175 2 ก.17
10 13312 การวิเคราะห์สารนิเทศ หน่วยที่ 1-7 160 1 ก.17
11 13313 การบริการและเผยแพร่สารนิเทศ หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.17
12 13323 การบริหารการเงินและการบริหารการปฎิบัติการ หน่วยที่ 9-15 160 1 ก.17
1 13411 สารนิเทศลักษณะพิเศษ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.18
2 13411 สารนิเทศลักษณะพิเศษ หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.18
3 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 200 5 ก.18
4 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 175 4 ก.18
5 13412 แหล่งสารนิเทศทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 175 4 ก.18
1 13412 แหล่งสารนิเทศทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 170 2 ก.19
2 22332 สังคมศึกษา 4 หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.19
3 22332 สังคมศึกษา 4 หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.19
4 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา หน่วยที่ 1-7 175 3 ก.19
5 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา หน่วยที่ 8-15 200 4 ก.19
6 22431 การสอนสังคมศึกษา หน่วยที่ 1-7 200 1 ก.19
7 22431 การสอนสังคมศึกษา หน่วยที่ 5-9 85 1 ก.19
8 22431 การสอนสังคมศึกษา หน่วยที่ 8-15 200 3 ก.19
1 10131 มนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15 85 20 ก.20
2 10131 แบบฝึกปฎิบัติวิชามนุษย์กับสังคม เล่ม 1 หน่วยที่ 1-5 30 1 ก.20
3 10131 แบบฝึกปฎิบัติวิชามนุษย์กับสังคม เล่ม 1 หน่วยที่ 6-10 30 1 ก.20
4 10131 แบบฝึกปฎิบัติวิชามนุษย์กับสังคม เล่ม 1 หน่วยที่ 11-15 30 1 ก.20
5 10151 ไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7 200 1 ก.20
6 10151 ไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.20
7 10151 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-15 100 2 ก.20
8 10161 การใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.20
9 11111 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย หน่วยที่ 1-15 100 1 ก.20
10 11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน หน่วยที่ 8-15 240 1 ก.20
11 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.20
12 12302 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาเศรษฐกิจไทย หน่วยที่ 1-15 100 1 ก.20
13 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.20
14 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย หน่วยที่ 5-9 100 2 ก.20
1 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.21
2 13314 การวางแผนและการบริหารระบบสารนิเทศ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.21
3 13411 สารนิเทศลักษณะพิเศษ หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.21
4 13421 งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.21
5 13421 งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.21
6 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.21
7 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.21
8 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์ หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.21
9 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา หน่วยที่ 6-10 100 1 ก.21
10 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.21
11 22431 การสอนสังคมศึกษา หน่วยที่ 10-15 100 2 ก.21
12 24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-7 160 1 ก.21
1 24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 8-15 170 1 ก.22
2 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.22
3 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์ หน่วยที่ 1-7 160 1 ก.22
4 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์ หน่วยที่ 8-15 170 1 ก.22
5 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.22
6 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.22
7 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต หน่วยที่ 1-8 200 2 ก.22
8 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต หน่วยที่ 9-15 175 2 ก.22
9 25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว หน่วยที่ 9-15 175 3 ก.22
10 31301 การวางแผนงานก่อสร้าง หน่วยที่ 7-15 200 1 ก.22
1 31302 การสำรวจปริมาณ หน่วยที่ 6-10 100 2 ก.23
2 30201 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่8-15 40 1 ก.23
3 30203 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร 40 1 ก.23
4 31404 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.23
5 31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง หน่วยที่ 1-5 100 1 ก.23
6 32202 การจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.23
7 32316 การจัดการขายและศิลปการขาย หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.23
8 32438 การประกันชีวิต 1 หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.23
9 32438 การประกันชีวิต 1 หน่วยที่ 9-15 175 2 ก.23
10 32422 หลักการประกันภัย หน่วยที่ 1-8 200 5 ก.23
11 32423 การประกันวินาศภัย หน่วยที่ 1-6 150 1 ก.23
12 32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.23
13 32433 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.23
14 32316 การจัดการขายและศิลปการขาย หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.23
1 32437 การประกันวินาศภัย 1 หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.24
2 32437 การประกันวินาศภัย 1 หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.24
3 32439 การประกันวินาศภัย 2 หน่วยที่ 1-8 200 3 ก.24
4 32439 การประกันวินาศภัย 2 หน่วยที่ 9-15 200 3 ก.24
5 32440 การประกันชีวิต 2 หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.24
6 32440 การประกันชีวิต 2 หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.24
7 32441 ประสบการณ์วิชาชีพประกันภัย หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.24
1 32441 ประสบการณ์วิชาชีพประกันภัย หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.25
2 32423 การประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต หน่วยที่ 7-15 225 1 ก.25
3 31303 งานสนาม หน่วยที่ 2 20 22 ก.25
4 32302 การบริหารการตลาด หน่วยที่ 9-15 100 2 ก.25
5 32303 การบริหารการเงิน หน่วยที่ 8-15 100 2 ก.25
6 33302 หบักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย หน่วยที่ 9-15 175 2 ก.25
7 33420 การบริหารราชการในส่วนภูมิภาค หน่วยที่ 7-15 225 1 ก.25
1 10151 แบบฝึกปฎิบัติการชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-5 30 1 ก.26
2 15206 แบบฝึกปฎิบัติการชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 40 1 ก.26
3 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น หน่วยที่ 7-15 150 2 ก.26
4 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ หน่วยที่ 9-15 160 1 ก.26
5 26302 การจัดการศึกษานอกระบบ หน่วยที่ 9-15 175 2 ก.26
6 26403 การพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.26
7 26404 หลักกการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.26
8 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ หน่วยที่ 1-8 120 2 ก.26
9 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ หน่วยที่ 9-15 120 1 ก.26
10 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.26
11 33423 การบริหารแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นและชนบท หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.26
12 33431 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพํฒนา หน่วยที่ 1-7 150 1 ก.26
13 30201 แบบฝึกปฎิบัติการชุดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-7 30 1 ก.26
14 30201 แบบฝึกปฎิบัติการชุดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-15 150 1 ก.26
1 31302 การสำรวจปริมาณ หน่วยที่ 10 ,11,13 75 1 ก.27
2 32307 การบริหารการขายและการจัดจำหน่าย หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.27
3 32313 ทฤษฎีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.27
4 32424 ประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.27
5 32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และ การบัญชีเฉพาะกิจการ หน่วยที่ 6-10 85 1 ก.27
6 33101 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาหลักรัฐศาสตร์และการบริหาร หน่วยที่ 1-8 45 1 ก.27
7 33101 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาหลักรัฐศาสตร์และการบริหาร หน่วยที่ 9-15 40 1 ก.27
8 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ หน่วยที่ 1-9 120 2 ก.27
9 33401 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ หน่วยที่ 14-15 60 1 ก.27
10 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา หน่วยที่ 9-15 175 2 ก.27
11 32418 ประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร หน่วยที่9-15 175 1 ก.27
12 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.27
13 33432 การบริหารพัสดุและสำนักงาน หน่วยที่ 1-5 100 1 ก.27
14 33432 การบริหารพัสดุและสำนักงาน หน่วยที่ 11-15 100 1 ก.27
15 33411 การพนักงานสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.27
16 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หน่วยที่ 1-8 240 1 ก.27
17 814 เทคโนโลยีเบื้องต้นในการพัฒนาชนบท หน่วยที่ 5-8 90 1 ก.27
18 715 70 1 ก.27
1 715 ผู้นำสตรีกับสังคมชนบท หน่วยที่ 1-4 70 1 ก.28
2 715 ผู้นำสตรีกับสังคมชนบท หน่วยที่ 5-8 90 2 ก.28
3 13412 แหล่งสารนิเทศทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.28
4 32307 การบริหารการขายและการจัดจำหน่าย หน่วยที่ 9-15 175 8 ก.28
5 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.28
6 50121 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.28
7 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.28
8 50401 สังคมวิทยาการแพทย์ หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.28
1 50402 บรรเทาสาธารภัย หน่วยที่ 1-7 150 1 ก.29
2 50402 บรรเทาสาธารภัย หน่วยที่ 8-15 200 6 ก.29
3 50402 บรรเทาสาธารภัย หน่วยที่ 8-11 70 1 ก.29
4 50402 บรรเทาสาธารภัย หน่วยที่ 12-15 70 1 ก.29
5 51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 1-7 175 4 ก.29
6 51201 200 1 ก.29
1 51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.30
2 51202 พลศาสตร์ของการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 120 1 ก.30
3 51202 พลศาสตร์ของการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15 160 3 ก.30
4 51402 กรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน หน่วยที่ 1-7 175 3 ก.30
5 51204 การสาธารณสุข 2 หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.30
6 51204 การสาธารณสุข 2 หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.30
1 561303 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 8-13 135 1 ก.31
2 51303 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.31
3 51303 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 14-15 35 1 ก.31
4 51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.31
5 51402 กรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.31
6 51405 การเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.31
7 51405 การเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 8-15 200 3 ก.31
8 50401 สังคมวิทยาการแพทย์ หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.31
9 52201 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.31
10 52201 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.31
11 54107 การฝึกปฎิบัติงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์ 200 1 ก.31
1 52202 อนามัยแม่และเด็กปละการวางแผนครอบครัว หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.32
2 52202 อนามัยแม่และเด็กปละการวางแผนครอบครัว หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.32
3 52202 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว หน่วยที่ 9-15 45 1 ก.32
4 52203 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15 45 1 ก.32
5 52204 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 9-15 175 2 ก.32
6 52204 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 100 1 ก.32
7 52303 สุขศึกษา หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.32
8 52303 สุขศึกษา หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.32
9 52301 การบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.32
10 52301 การบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.32
11 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7 175 3 ก.32
12 52305 อาชีวอนามัย หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.32
1 50121 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15 175 5 ก.33
2 51402 กรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.33
3 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 175 9 ก.33
1 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.34
2 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 200 13 ก.34
3 54103 หลักความปลอดภัยในการทำงาน หน่วยที่ หน่วยที่ 6-10 100 1 ก.34
1 52403 การฝึกปฎิบัติงานสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7 175 14 ก.35
2 53301 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15 200 3 ก.35
3 54106 พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.35
4 54109 เออร์กอนอมิคส์และจิตวิทยาในการทำงาน หน่วยที่ 11-15 85 1 ก.35
1 52403 การฝึกปฎิบัติงานสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15 200 11 ก.36
2 54104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.36
1 53301 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7 175 3 ก.37
2 54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ หน่วยที่ 1-8 200 2 ก.37
3 54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ หน่วยที่ 9-15 175 3 ก.37
4 54107 การฝึกปฎิบัติงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและเออร์กอนอมิคส์ หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.37
5 54110 การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.37
6 54110 การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว หน่วยที่ 8-15 200 3 ก.37
7 55202 ทันตกรรมป้องกัน หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.37
8 55202 ทันตกรรมป้องกัน หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.37
9 56203 ความรู้เกี่ยวกับเลือด ธนาคารเลือด ปัสสาวะและสารน้ำ หน่วยที่ 9-15 120 1 ก.37
1 55201 ทันตกรรมชุมชน หน่วยที่ 1-8 200 2 ก.38
2 55201 ทันตกรรมชุมชน หน่วยที่ 9-15 175 2 ก.38
3 60330 การพัฒนาและความจำเริญทางเศรษฐกิจ หน่วยที่ 1-7 160 1 ก.38
4 60330 การพัฒนาและความจำเริญทางเศรษฐกิจ หน่วยที่ 8-15 180 1 ก.38
5 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน หน่วยที่ 1-15 120 1 ก.38
6 61404 คอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ หน่วยที่ 1-8 170 1 ก.38
7 61402 เศรษฐกิจไทยและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาล หน่วยที่ 1-6 150 2 ก.38
8 61402 เศรษฐกิจไทยและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาล หน่วยที่ 7-15 225 2 ก.38
9 61402 แบบใกปฎิบัติชุดวิชาเศรษฐกิจไทยและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาล หน่วยที่ 7-15 100 1 ก.38
10 61403 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หน่วยที่ 1-8 180 1 ก.38
11 61403 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หน่วยที่ 9-15 160 1 ก.38
12 61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ หน่วยที่ 8-15 180 1 ก.38
1 12407 แนวคิดไทย หน่วยที่ 1-6 150 1 ก.39
2 12407 แนวคิดไทย หน่วยที่ 7-15 225 1 ก.39
3 51202 พลศาสตร์ของการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.39
4 51202 พลศาสตร์ของการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.39
5 52301 การบริหารสธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.39
6 53302 ประชากรกับการสาธารณสุข หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.39
7 60221 ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ หน่วยที่ 9-15 160 1 ก.39
8 60222 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ หน่วยที่ 8-15 180 1 ก.39
9 60310 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ หน่วยที่ 1-15 100 1 ก.39
10 60330 การพัฒนาและความจำเริญทางเศรษฐกิจ หน่วยที่ 1-7 160 1 ก.39
11 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1-7 160 1 ก.39
12 60340 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1-7 70 1 ก.39
13 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.39
14 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ หน่วยที่ 8-15 180 2 ก.39
1 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง หน่วยที่ 1-8 180 4 ก.40
2 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง หน่วยที่ 9-15 160 5 ก.40
3 60360 เศรษฐศาสตร์กำลังคน หน่วยที่ 1-8 180 2 ก.40
4 60360 เศรษฐศาสตร์กำลังคน หน่วยที่ 9-15 160 4 ก.40
5 60361 เศรษฐศาสตร์แรงงานและแรงงานสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-8 180 1 ก.40
6 60361 เศรษฐศาสตร์แรงงานและแรงงานสัมพันธ์ หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.40
1 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ หน่วยที่ 1-9 150 1 ก.41
2 60371 การตลาดและนโยบายการเกษตร หน่วยที่ 1-8 200 3 ก.41
3 60371 การตลาดและนโยบายการเกษตร หน่วยที่ 9-15 200 3 ก.41
4 60380 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-6 150 2 ก.41
5 60380 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 7-15 180 1 ก.41
6 60432 การวางแผนเศรษฐกิจ หน่วยที่ 1-7 160 2 ก.41
7 60432 การวางแผนเศรษฐกิจ หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.41
8 61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ หน่วยที่ 8-15 180 2 ก.41
1 60433 ทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ หน่วยที่ 1-8 180 7 ก.42
2 60433 ทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ หน่วยที่ 9-15 160 5 ก.42
1 60433 ทฤษฎีและนโยบายการพั?ชฒนาเศรษฐกิจ หน่วยที่ 9-15 160 2 ก.43
2 60481 ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.43
3 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ หน่วยที่ 9-15 160 1 ก.43
4 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 175 3 ก.43
5 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.43
6 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.43
7 70411 อนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.43
8 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ หน่วยที่ 1-5 100 1 ก.43
9 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ หน่วยที่ 11-15 100 1 ก.43
10 80202 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 1-15 90 1 ก.43
1 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 8-15 180 2 ก.44
2 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.44
3 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย หน่วยที่ 1-7 160 2 ก.44
4 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.44
5 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.44
6 80206 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย หน่วยที่1-15 90 1 ก.44
7 80207 ปัญหาการเมืองส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย หน่วยที่ 1-8 170 4 ก.44
1 80207 ปัญหาการเมืองส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย หน่วยที่ 9-15 160 1 ก.45
2 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.45
3 82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก หน่วยที่ 1-8 180 1 ก.45
4 82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก หน่วยที่ 9-15 170 1 ก.45
5 82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1 -5 180 1 ก.45
6 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 170 1 ก.45
7 81417 การบริหารและการพัศชฒนาองค์การ หน่วยที่ 8-10 50 1 ก.45
8 82318 สังคมโลก หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.45
9 82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ หน่วยที่ 1-6 120 1 ก.45
10 82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ หน่วยที่ 7-15 200 1 ก.45
11 82320 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1-7 160 1 ก.45
12 82320 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15 180 1 ก.45
13 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศษสตร์ในการพัฒนา หน่วยที่ 1-7 160 1 ก.45
14 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศษสตร์ในการพัฒนา หน่วยที่ 8-15 170 1 ก.45
15 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.45
16 91312 การใช้สื่อทางไกลทางงานส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.45
1 90201 เกษตรทั่วไป 1 : การจัดการฟาร์ม หน่วยที่ 8-15 175 2 ก.46
2 90305 เกษตรทั่วไป 3 : สัตว์เศรษฐกิจ หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.46
3 91313 การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรและการสร้างผู้นำเกษตรกร หน่วยที่ 1-7 200 1 ก.46
4 91313 การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรและการสร้างผู้นำเกษตรกร หน่วยที่ 8-15 200 3 ก.46
5 91326 วนศาสตร์เกษตร หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.46
6 91414 ส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ หน่วยที่ 8-15 170 1 ก.46
7 92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ หน่วยที่ 8-15 135 1 ก.46
8 92320 การจัดและดำเนินงานการสหกรณ์ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.46
9 92320 การจัดและดำเนินงานการสหกรณ์ หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.46
10 92320 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการจัดและดำเนินงานสหกรณ์ หน่วยที่ 1-7 45 1 ก.46
11 92321 สหกรณ์การผลิตและสหกรณ์การแปรรูป หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.46
1 92422 สหกรณ์เปรียบเทียบ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.47
2 92422 สหกรณ์เปรียบเทียบ หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.47
3 96100 คอมพิวเตอร์สำหรับประชาชนทั่วไป หน่วยที่ 4-8 100 1 ก.47
4 96400 คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารในภาครัฐบาล หน่วยที่ 1-4 90 2 ก.47
5 96700 คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอบบัญชี หน่วยที่ 1-4 170 2 ก.47
6 96700 คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอบบัญชี หน่วยที่ 5-8 90 1 ก.47
7 96800 คอมพิวเตอร์สำหรับเลขานุการ หน่วยที่ 1-8 170 2 ก.47
8 97300 การบริหารธุรกิจการพิมพ์ หน่วยที่ 1-8 120 2 ก.47
9 10151 แบบฝึกปฎิบัติไทยศึกษา เล่ม 1 หน่วยที่ 1-5 30 1 ก.47
10 10151 แบบฝึกปฎิบัติไทยศึกษา เล่ม 2 หน่วยที่ 6-11 35 2 ก.47
11 10151 ไทยศึกษา : อารยธรรม เล่ม 3 หน่วยที่ 12-15 45 1 ก.47
12 10151 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม เล่ม 3 หน่วยที่ 12-15 25 2 ก.47
13 10151 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม เล่ม 1 หน่วยที่ 1-5 25 1 ก.47
14 10161 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการใช้ภาษาไทย เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15 45 1 ก.47
15 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา หน่วยที่ 9-15 175 1 ก.47
1 13421 งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7 160 1 ก.48
2 16410 สื่อสารเพื่อการพัฒนา หน่วยที่ 1-8 180 1 ก.48
3 16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิแทศศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 180 1 ก.48
4 16413 การข่าวและบรรณาธิกรณ์ หน่วยที่ 6-9 90 2 ก.48
5 16413 การข่าวและบรรณาธิกรณ์ หน่วยที่ 10-15 120 4 ก.48
6 16414 การผลิตหนังสือพิมพ์ หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.48
7 16414 การผลิตหนังสือพิมพ์ หน่วยที่ 7-11 100 1 ก.48
8 16414 การผลิตหนังสือพิมพ์ หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.48
9 16414 การผลิตหนังสือพิมพ์ หน่วยที่ 12-15 100 4 ก.48
1 16415 การบริหารงานหนังสือพิมพ์ หน่วยที่ 1-7 160 4 ก.49
2 16415 การบริหารงานหนังสือพิมพ์ หน่วยที่ 8-15 160 3 ก.49
3 16421 การบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.49
4 16421 การบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.49
5 16424 การบริหารงานภาพยนต์ หน่วยที่ 1-7 160 3 ก.49
6 16425 ธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 1-7 120 1 ก.49
7 16425 ธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.49
8 22302 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.49
9 23304 โรงเรียนกับชุมชน หน่วยที่ 1-7 160 1 ก.49
1 40103 กฎหมายเกษตร เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8 200 6 ก.50
2 40103 กฎหมายเกษตร เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15 160 5 ก.50
3 40205 กฎหมายธุรกิจ เล่ม 2 หน่วยที่ 7-15 160 1 ก.50
4 40205 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายธุรกิจ เล่ม 2 หน่วยที่ 7-15 35 1 ก.50
5 41211 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 หน่วยที่ 5-10 30 1 ก.50
6 41211 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 หน่วยที่ 11-15 30 1 ก.50
7 41212 กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ หน่วยที่ 1-6 100 1 ก.50
8 41212 กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ หน่วยที่ 7-15 150 1 ก.50
9 41212 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ หน่วยที่ 1-6 35 1 ก.50
1 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน หน่วยที่ 7-10 90 1 ก.51
2 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน หน่วยที่ 9-15 180 1 ก.51
3 41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว - มรดก หน่วยที่ 1-7 120 1 ก.51
4 41311 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว หน่วยที่ 1-7 40 1 ก.51
5 41231 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายอาญา 1 หน่วยที่ 1-7 35 1 ก.51
6 41321 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 หน่วยที่ 1-6 35 1 ก.51
7 41321 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 หน่วยที่ 7-15 35 1 ก.51
8 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 หน่วยที่ 1-8 135 1 ก.51
9 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 หน่วยที่ 9-15 160 2 ก.51
10 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 หน่วยที่ 1-7 160 3 ก.51
11 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.51
12 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 1-9 180 1 ก.51
13 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 หน่วยที่ 1-9 200 1 ก.51
1 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 หน่วยที่ 1-7 175 4 ก.52
2 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 หน่วยที่ 10-15 120 2 ก.52
3 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.52
4 41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ หน่วยที่ 1-7 160 2 ก.52
5 41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ หน่วยที่ 8-15 180 4 ก.52
6 43301 การบริหารงานยุติธรรม หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.52
1 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม หน่วยที่ 1-7 160 1 ก.53
2 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.53
3 41421 กฎหมายภาษีอากร 1 หน่วยที่ 1-7 160 3 ก.53
4 41421 กฎหมายภาษีอากร 1 หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.53
5 41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1-7 160 2 ก.53
6 41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15 180 6 ก.53
1 717 การส่งเสริมอาชีพ หน่วยที่ 1-8 170 2 ก.54
2 718 การอยู่อย่างไทย หน่วยที่ 1-8 200 3 ก.54
3 718 การอยู่อย่างไทย หน่วยที่ 5-8 75 1 ก.54
4 818 การพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.54
5 711 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน หน่วยที่ 5-8 70 1 ก.54
6 712 การจัดการกิจการของครอบครัว หน่วยที่ 1-4 90 2 ก.54
7 712 การจัดการกิจการของครอบครัว หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.54
8 712 การจัดการกิจการของครอบครัว หน่วยที่ 5-8 90 3 ก.54
9 713 การอนามัยทั่วไป หน่วยที่ 1-4 70 3 ก.54
10 713 การอนามัยทั่วไป หน่วยที่ 5-8 70 4 ก.54
11 714 การเงินและธุรกิจในครอบครัว หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.54
12 714 การเงินและธุรกิจในครอบครัว หน่วยที่ 5-8 70 2 ก.54
1 715 ผู้นำสตรีกับสังคมชนบท หน่วยที่ 1-4 100 3 ก.55
2 715 ผู้นำสตรีกับสังคมชนบท หน่วยที่ 5-8 100 5 ก.55
3 10141 แบบฝึกปฎิบัติการชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 5-9 40 1 ก.55
4 22251 คณิตศาสตร์ 1 หน่วยที่ 9-15 160 2 ก.55
5 32307 การบริหารการขายและการจัดจำหน่าย หน่วยที่ 9-15 175 3 ก.55
6 33430 การบริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.55
7 41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย หน่วยที่ 9-15 160 2 ก.55
8 50401 สังคมวิทยาการแพทย์ หน่วยที่ 9-15 120 1 ก.55
9 52302 วิทยาการระบาดและการตวบคุมโรค หน่วยที่ 8-15 135 1 ก.55
1 41431 การบริหารงานยุติธรรม หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.56
2 41432 กฎหมายอาญา 3 หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.56
3 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1-6 120 2 ก.56
4 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ หน่วยที่ 7-15 200 1 ก.56
5 41452 สถาบันระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.56
6 43301 การบริหารงานยุติธรรม หน่วยที่ 9-15 160 2 ก.56
7 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.56
8 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.56
9 70202 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.56
1 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องค้น หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.57
2 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องค้น หน่วยที่ 10-14 200 1 ก.57
3 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องค้น หน่วยที่ 8-9 20 8 ก.57
4 70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน หน่วยที่ 1-7 120 2 ก.57
5 70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน หน่วยที่ 8-15 ก.57
6 70205 วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.57
7 70205 วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 6-10 100 1 ก.57
8 ก.57
1 70205 วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 11-15 200 2 ก.58
2 70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.58
3 70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 11-15 85 1 ก.58
4 70302 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 7-15 225 2 ก.58
5 70302 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1-5 85 3 ก.58
6 70302 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1-6 100 1 ก.58
7 70302 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 6-10 85 2 ก.58
8 70302 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 11-15 85 3 ก.58
9 70311 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 1-7 75 1 ก.58
10 70311 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐาน หน่วยที่ 8-15 90 1 ก.58
11 70324 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาอนามัยครอบครัว หน่วยที่ 1-7 75 1 ก.58
12 70324 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาอนามัยครอบครัว หน่วยที่ 8-15 75 1 ก.58
1 70314 การผลิตและการใช้อาหาร หน่วยที่ 1-7 175 3 ก.59
2 70314 การผลิตและการใช้อาหาร หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.59
3 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-15 85 1 ก.59
4 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.59
5 70323 สุขภาพเด็ก หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.59
6 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน หน่วยที่ 1-7 175 4 ก.59
7 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.59
1 70423 การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน หน่วยที่ 1-7 175 3 ก.60
2 70423 การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน หน่วยที่ 8-15 200 3 ก.60
3 70411 อนามัยชุมชน หน่วยที่ 1-7 120 1 ก.60
4 70411 อนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.60
5 70412 โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-7 175 4 ก.60
1 70412 โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15 200 1 ก.61
2 70413 การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 1-8 200 1 ก.61
3 70413 การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 9-15 175 2 ก.61
4 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 175 1 ก.61
5 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 200 3 ก.61
6 70432 การดูแลบุคคลพิการ หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.61
7 70432 การดูแลบุคคลพิการ หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.61
8 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย หน่วยที่ 8-15 200 2 ก.61
1 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 175 2 ก.62
2 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 200 3 ก.62
3 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 6-10 100 1 ก.62
4 97100 การพิมพ์ทั่วไป หน่วยที่ 1-8 135 1 ก.62
mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก